Holing sø - ny landskabsplan fra Herning Kommune

Pibesvane HolingS 20201205 3 CGL
Pibesvaner over Holing Sø. Foto: Carsten G. Laursen

Herning Kommune har i mange år haft planer om at udvide Holing Sø med rostadion og andre faciliteter. I årene der er gået siden disse planer kom frem, har området udviklet sig til et rigtigt fint bynært naturområde. Området er ’vokset’ ind i §3 beskyttelse og er bl.a. blevet en fantastisk rasteplads for især vade- og andefugle. Det betyder at planerne med udvidelse af søen ikke kunne realiseres som oprindelig tænkt. I 2021 og 2022 har DOF Vestjylland, sammen med Danmarks Naturfredningsforening Herning, deltaget i møder med kommunen, hvor vi har forsøgt at påvirke planerne for området, så fuglelivet ikke bliver truet af udbygningen. Bl.a. er planerne om et rostadion helt skrinlagt, men der kan stadig være udfordringer med forstyrrelse af dette vigtige rasteområde.
Herning kommune har nu fået lavet en ny samlet landskabsplan for området og d. 19. december blev denne præsenteret for Byplanudvalget i Herning Kommune, som vedtog at gå videre med oplægget og sende planen i offentlig høring.
HolingS Landskabsplan Detalje
Tegning fra Herning Kommunes nye landskabsplan for Holing Sø

Umiddelbar ser planen interessant ud, ikke mindst det planlagte nye vådområde øst for det nuværende område ser godt ud, ligesom forskellige faciliteter hvorfra fuglelivet kan iagttages bliver en forbedring. Den vigtigt centrale del, hvor fuglene står i dag, forventes bevaret som en slags ø i søen.  I DOF Vestjylland vil vi især holde øje med, at der bliver forstyrrelsesfrie områder, og vi vil følge processen nøje og komme med relevante input og indsigelser, hvis fuglelivet i området trues.
Når I besøger området, er det vigtigt at iagttagelserne indtastes i DOFbasen – og gerne med teksten ’Kæret’ i notefeltet, hvis det er obs fra det vigtige midterområde. Indtastningerne vil blive brugt til at sørge for en maksimal beskyttelse af området.
Hvis du har input, spørgsmål eller andet til DOF Vestjyllands håndtering af projektet er du velkommen til at skrive til:

Ole Olesen – fugle@webspeed.dk eller
Gert Thorhauge Andersen – gta@fiberpost.dk

Links:
Referat fra Byplanudvalgets møde i Herning Kommune d. 19. december 2022 – punkt 185: Dagsordener og referater - politiske udvalg (herning.dk)
Ny landskabsplan for Holing Sø: Holing Sø - ny landskabsplan 2022
Holing Sø i DOFbasen: DOFbasen - af Dansk Ornitologisk Forening

HolingS Landskabsplan