$1 Navn og formål

Lokalafdelingens navn er Dansk Ornitologisk Forening, Lokalafdeling for Vestjylland.
I daglig tale benyttes det forkortede navn DOF Vestjylland.

Stk. 2  DOF Vestjylland er oprettet af Dansk Ornitologisk Forening (DOF) for at fremme foreningens formål lokalt. Foreningen har som formål at fremme kendskabet til og interessen for vilde fugle og naturbeskyttelse.
DOF arbejder i Danmark og internationalt for:

  • formidling af fugleoplevelser i naturen
  • indsamling og udbredelse af viden om fugle
  • beskyttelse af fugle og forbedring af deres levesteder
  • medlemmernes deltagelse i foreningens aktivitetr

 

$2 Hjemsted

Lokalafdelingens hjemsted er Holstebro Kommune

Stk. 2 Lokalafdelingens område omfatter følgende kommuner: Herning, Holstebro, Ikast-Brande, Lemvig, Ringkøbing-Skjern og Struer. Lokalafdelingens geografi kan ændres ved beslutning i DOF’s øverste myndighed, repræsentantskabet.

$3 Medlemmer og aktiviteter

Medlemmer af lokalafdelingen er de medlemmer af DOF, der har folkeregisteradresse i de under § 2, stk. 2 nævnte kommuner, med mindre de pågældende har skiftet lokalafdeling efter de regler, der er fastsat herfor i DOF’s vedtægter.

Stk. 2 Alle medlemmer af DOF Vestjylland har stemmeret og er valgbare.

Stk. 3 Alle medlemmer af DOF har adgang til lokalafdelingens arrangementer. Disse bekendtgøres i landsforeningens og lokalafdelingens medier.

$4 Generalforsamlingen

Generalforsamlingen er lokalafdelingens øverste myndighed.

Stk. 2 Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af februar måned. Indvarsling sker mindst fire uger forinden i landsforeningens og lokalafdelingens medier. Dagsordenen skal omfatte følgende:

1.                   Valg af dirigent.                  
2.                   Beretning om lokalafdelingens virke
3.                   Fremlæggelse af revideret årsregnskab til godkendelse
4.                   Fremlæggelse af budget til godkendelse
5.                   Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
6.                   Valg af revisor
7.                   Valg af medlemmer til DOF’s repræsentantskab (i ulige år)
8.                   Forslag fra medlemmerne
9.                   Eventuelt

Stk. 3 Forslag skal fremsættes skriftligt og begrundet over for bestyrelsen senest tre uger før mødets afholdelse. Den samlede dagsorden med indkomne forslag offentliggøres i et af lokalafdelingens medier senest to uger før.

Stk. 4 Alle afstemninger på generalforsamlingen foregår skriftligt, hvis blot ét medlem ønsker det. Beslutninger træffes med simpelt flertal.  Ændring af lokalafdelingens vedtægter i overensstemmelse med § 7 kræver dog et flertal på mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer.

Stk. 5 Medlemmer af bestyrelsen vælges for to år ad gangen. Halvdelen af bestyrelsen er på valg i ulige år, den anden halvdel i lige år. Ved ulige antal bestyrelsesmedlemmer vælges 1 mere end halvdelen i ulige år. Kandidater til lokalafdelingens bestyrelse opstilles af denne eller ved skriftlig indstilling fra mindst fem medlemmer.

Stk. 6 Suppleanter indtræder i den resterende valgperiode for det medlem af bestyrelsen, som de erstatter.

Stk. 7 Lokalafdelingens formand er født medlem af repræsentantskabet.

Stk. 8 Der skal afholdes ekstraordinær generalforsamling hvis det kræves af:

                      A                   DOF’s hovedbestyrelse;
                      B                   Lokalafdelingens bestyrelse;
                      C                   Mindst ti medlemmer af lokalafdelingen, der afleverer skriftlig, begrundet henvendelse herom til                                                bestyrelsen.

Ekstraordinær generalforsamling indvarsles som efter stk. 2 og 3. Kan tidsfristen ikke overholdes, skal samtlige medlemmer af DOF Vestjylland indvarsles pr. brev eller mail. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes inden 3 måneder efter, at kravet er fremsat.

Stk. 9 Referatet fra generalforsamlingen offentliggøres i et af lokalafdelingens medier og sendes til DOF.

$5 Bestyrelsen

Bestyrelsen består af 5-9 medlemmer. Bestyrelsen konstituerer sig efter generalforsamlingen med mindst formand og kasserer, der ikke kan være samme person.

Stk. 2 Der kan vælges 2-5 suppleanter til bestyrelsen

Stk. 3 Bestyrelsen kan nedsætte udvalg og grupper efter behov. Desuden kan bestyrelsen udpege enkeltpersoner til at varetage lokalafdelingens interesser i specifikke sager. Bestyrelsen udpeger en kontaktperson til de enkelte udvalg og grupper. Disse kontaktpersoner refererer til bestyrelsen.

Stk. 4 Bestyrelsen sørger for rettidig afholdelse af generalforsamling.

Stk. 5 Bestyrelsen er ansvarlig over for DOF’s hovedbestyrelse og repræsentantskab for overholdelse af foreningens vedtægter, formål, trufne beslutninger og lokalafdelingens regnskab. Ved grov tilsidesættelse heraf kan lokalafdelingens bestyrelse afsættes af foreningens hovedbestyrelse, der herefter indkalder til ekstraordinær generalforsamling.

Stk. 6 Bestyrelsen skal inden 14 dage efter ordinær generalforsamling indsende lokalafdelingens beretning og det reviderede regnskab til DOF.

Stk. 7 DOF’s hovedbestyrelse kan fastsætte krav til lokalafdelingens bestyrelse om indberetning af regnskabsoplysninger.

Stk. 8 Bestyrelsens kasserer sikrer, at der ved årets slutning afleveres regnskab, herunder fra grupper og udvalg.

Stk. 9 Lokalafdelingens regnskabsår følger kalenderåret.

Stk. 10 Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Afgørelser træffes ved almindeligt flertal.

Stk. 11 Der føres referat fra bestyrelsens møder.

$6 Tegningsret

Udadtil tegnes DOF Vestjylland af formanden, henholdsvis kassereren, i forening med to medlemmer af bestyrelsen.

$7 Vedtægtsændringer og opløsning af lokalafdelingen

Vedtægternes §§ 1–7 kan kun ændres af DOF’s repræsentantskab.

Stk. 2 Vedtægtsændringer i øvrigt kan kun besluttes i det omfang, de ikke er i strid med DOF’s vedtægter og beslutninger truffet af DOF’s repræsentantskab.

Stk. 3 Hovedbestyrelsen påser, at lokalafdelingens vedtægter opfylder disse krav, hvorfor vedtægtsændringer besluttet af lokalafdelingen først træder i kraft, når de er godkendt af HB.

Stk. 4 Lokalafdelingen kan ikke træffe afgørelser i strid med beslutninger truffet af DOF’s repræsentantskab eller hovedbestyrelsen.

Stk. 5 Opløsning af DOF Vestjylland finder sted på en af DOF’s hovedbestyrelse indkaldt ekstraordinær generalforsamling i lokalafdelingen og kræver et flertal på mindst 2/3 af de afgivne stemmer.

Stk. 6 I tilfælde af DOF Vestjylland’s opløsning tilfalder lokalafdelingens formue Dansk Ornitologisk Forening.