(Ringkøbing amt 1906-2007, DOF Vestjyllands område 2007-september 2015)
Af Egon Østergaard 

(Opdateret 5. september 2015) 

Udvælgelseskriterier:
Bøger, artikler og rapporter, der gør status over fuglefaunaen eller giver et tidsbillede. Bredere, causerende skrifter er ikke medtaget.

Datagrundlag
Anders Pape Møller, 1981: Dansk Ornitologisk Bibliografi. (Arter og lokaliteter) 1906-1970.
Anders Pape Møller: Årlige bibliografier i DOFT for årene 1971-1978.
Søren Olsen: Naturlokaliteter i Nord- og Vestjylland. En bibliografi 1971-1990.
Dansk Ornitologisk Forening Tidsskrift 1906-2015, nr. 2.
Danske Fugle (Dansk Ornitologisk Central) 1979-1980:3
Feltornithologen 1959-1980
Udgivelser fra Danmarks Miljøundersøgelser / DCE offentliggjort på Internettet
Øvrige publikationer er medtaget i den udstrækning, der er kendskab til dem.  

Forkortelser
DOFT       Dansk Ornitologisk Forenings Tidsskrift
FO           Feltornitologen
FF            Flora & Fauna
DF            Danske Fugle
SNS/NST Skov- og Naturstyrelsen / Naturstyrelsen
DMU        Danmarks Miljøundersøgelser
DCE        Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet
DOF        Dansk Ornitologisk Forening
Lokaliteter - større områder (sorteret efter årstal) 

Før 1960
Salomonsen, F. 1928   Om Skehejren i Vestjylland. - DOFT 22: 119-122.
Jürgensen, P. 1935   Ornitologiske notater fra en tur i Vestjylland 1.-6. oktober 1935. - DOFT 29: 110.
Bjerg-Thomsen, L. 1950   Fuglelivet i Vestjylland. - Turistforeningen for Danmarks Årbog 1950: 125-140.
Pedersen, E. T. >1954   Nogle ringmærkninger af vestjyske fugle. - DOFT 48: 173-183.
Jensen, L. L. 1955   Flere resultater af ringmærkninger af vestjyske fugle. - DOFT 49: 186-192.
Pedersen, E. T. 1955   Sangdroslens (Turdus ericetorum) udbredelse i den nordlige del af Ringkøbing amt. - DOFT 49: 140-142.
Lyneborg Jensen, L. 1956   Rede af stork (Ciconia ciconia (L.)) i vestjysk plantage. - DOFT 50: 246-247. 

1960-1970
Poulsen, C. M. 1963   En undersøgelse over Hedelærken (Lullula a. arborea L.) i Ringkøbing Amt. - FF 69: 1-8.
Bruun, B. 1963.   Kædeobservationer ved Vestkysten. - FO 4: 82-87
Tortzen, N. J. 1966   Nye trækfuglerastepladser ved Limfjordstangerne. - DOFT 60: 100-107.
Hansen, K. & Skotte Møller, H. U. 1970 Midtjyske Fuglelokaliteter. Ornithologiske undersøgelser i Midtjylland. Meddelelse nr. 1. - 24 sider. - Eget forlag.
Skotte Møller, H. U. 1970   Midtjyllands fugle. Ornithologiske undersøgelser i Midtjylland. Meddelelse nr. 2. - 103 sider. - Eget forlag.
Skotte Møller, H. U. & Hansen, K. 1970  Årsrapport 1970. Midtjylland. Ornithologiske undersøgelser i Midtjylland. Årsrapport nr. 1. - 14 sider. - Eget forlag. 

1971-1980
Hansen, K. & Skotte Møller, H. U. 1971  Årsrapport 1971. Midtjylland. Ornithologiske undersøgelser i Midtjylland. Årsrapport nr. 2. - 41 sider. - Eget forlag.
Donnerborg, E. & Andersen, T.H. 1971  Ornitologiske undersøgelser i Vestjylland. 17 sider. - Eget forlag.
Mortensen, P. H. 1971   Om mursejlerens (apus apus) manglende forekomst i Vestjylland. - FO 13: 112-113.
Ferdinand, L. 1971  Større danske fuglelokaliteter 1. del. En undersøgelse af 669 lokaliteters fugleliv i årene 1960-69 og deres beskyttelsesvilkår. - DOF.
Donnerborg, E. & Andersen, T.H. 1972  Ornitologiske undersøgelser i Vestjylland 2. - 25 sider. - Eget forlag.
Skotte Møller, H. U & Hansen, K. 1972  Årsrapport 1972. Midtjylland. Ornithologiske undersøgelser i Midtjylland. Årsrapport nr. 3. - 24 sider. - Eget forlag.
Hedegaard Christensen, J. 1972  Vendehalsen (Jynx torquilla) som ynglefugl i Vestjylland. - DF 26: 201-203.
Hansen, K. et al.   Årsrapport 1973. Midtjylland. Ornithologiske undersøgelser i Midtjylland. Årsrapport nr. 4. - Eget forlag.
Andersen, T.H. & Donnerborg, E. 1973  Ornitologiske undersøgelser i Vestjylland 3. - 23 sider. - Eget forlag.
Joensen, A. H. 1974   Waterfoul Populations in Denmark 1965-1973. - Dan. Rev. Game Biol. 9 (1): 1-206.
Andersen, T.H. & Donnerborg, E. 1974  Ornitologiske undersøgelser i Vestjylland 4. - 40 sider. - Eget forlag.
Meltofte, H. et al. 1974  Rapport fra vadefuglegruppen 1974. - DOF.
Andersen, T. H. & Donnerborg, E. 1975  Ornitologiske undersøgelser i Vestjylland 5. - 39 sider. - Eget forlag.
Skotte Møller, H. U. 1976  Optælling af ynglende vadefugle. Side 12-16. I: Braae, L. & Meltofte, H.: Rapport fra Vadefuglegruppen 1975. - DOF.
Meltofte, H. et al. 1976   Rapport fra vadefuglegruppen 1974. - 12 sider. - DOF.
Dybbro, T. 1976  De danske ynglefugles udbredelse. Resultat af Atlasprojektet, kortlægningen af Danmarks Ynglefugle 1971-74. - DOF.
Hedegaard Christensen, J. 1977  Vendehalsen (Jynx torquilla) på nogle vest- og et midtjysk område 1977. - DF 29: 70.
Hedegaard Christensen, J. 1977  Grågås (Anser anser) i yngletiden i Vestjylland. - DF 29: 124.
Ballegaard, J. 1977   Sortstrubet bynkefugl (Saxicola torquata) i Vestjylland. - DF 29: 80-81.
Meltofte, H. 1978   Rapport fra vadefuglegruppen 1977. - 21 sider. - DOF.
Degn, H. J. 1978   Bestandsændringer hos Urfugl (Lyrurus tetrix) i Danmark op til 1978. - Danske Vildtundersøgelser 31, 1-24.
Petersen, B. D. & Meltofte, H. 1979  Forekomst af blyhagl i vestjyske vådområder samt i kråsen hos danske ænder. - DOFT 73: 257-264.
Meltofte, H. 1979   Rapport fra vadefuglegruppen 1978. - 5 sider. - DOF.  

1981-1990
Meltofte, H. 1981  Danske Rastepladser for Vadefugle. Vadefugletællinger i Danmark 1974-1978. - Rapport fra Vadefuglegruppen i DOF til Fredningsstyrelsen.
Dybbro, T. & Ballegaard, J. 1983  Fuglelokaliteter i Ringkøbing amt. Resultaterne af Dansk Ornitologisk Forenings lokalitetsregistrering. - DOF.
Gyrsting, L. & Nissen, P. 1983  EF-fuglebeskyttelsesområder. Kortlægning og foreløbig udpegning i henhold til EFfuglebeskyttelsesdirektivet. - Rapport til Fredningsstyrelsen.
Christensen, J. O. 1986   Status for ynglebestande af måger og terner i Ringkøbing amt. - DOF´s lokalafdeling i Ringkøbing amt.
Madsen, J. 1986   Danske rastepladser for gæs. . Gåsetællinger 1980-1983. - Fredningsstyrelsen.
Østergaard, E. 1988   Natfugle i Ringkøbing amt 1986-87. - DOF´s lokalafdeling i Ringkøbing amt.
Christensen, J. O. (red.) 1988  Status for ynglebestande af måger og terner m.fl. i Danmark, 1988. - Rapport fra Måge- og ternegruppen, DOF.
Falk, K. & Brøgger-Jensen, S. 1990  Fuglene i internationale beskyttelsesområder i Danmark - en undersøgelse af fuglelivet i danske Ramsar- og EF-fuglebeskyttelsesområder 1987-89. - Skov- og Naturstyrelsen.
Villesen, A. K. (red.) 1990  Overvågning af miljøfølsomme områder 1990. - Rapport til Ringkøbing amtsskommune. Udarbejdet af Ornis Consult. ( Flynder Å(Sundbro-Bækmarsbro + Flynder Kirke-Bækmarsbro), Vorgod Å (Vorgod-Alle), Skjern Å (Skarrild-Tarp Bro), Karstoft Å(Bæktoft-Blåkærvej)).

1991-2000
Villesen, A. K. (red.) 1991  Overvågning af miljøfølsomme områder 1991. - Rapport til Ringkøbing amtsskommune. Udarbejdet af Ornis Consult. ( Flynder Å(Sundbro-Bækmarsbro + Flynder Kirke-Bækmarsbro), Vorgod Å (Vorgod-Alle), Skjern Å (Skarrild-Tarp Bro), Karstoft Å(Bæktoft-Blåkærvej)).
Villesen, A. K. (red.) 1992  Overvågning af miljøfølsomme områder 1992. - Rapport til Ringkøbing amtsskommune. Udarbejdet af Ornis Consult. ( Flynder Å(Sundbro-Bækmarsbro + Flynder Kirke-Bækmarsbro), Vorgod Å (Vorgod-Alle), Skjern Å (Skarrild-Tarp Bro), Karstoft Å(Bæktoft-Blåkærvej)).
Novrup, L. & Østergaard, E. (red.) 1992  Fugle & Natur. En guide til Vestjylland. - DOF´s lokalafdeling i Ringkøbing amt.
Pihl, S. et al. 1992  Landsdækkende optælling af vandfugle fra flyvemaskine, januar/februar 1991 og januar/marts 1992. - Afdeling for Flora- og Faunaøkologi, DMU.
Østergaard, E. (red.) 1993  Overvågning af miljøfølsomme områder 1993. - Rapport til Ringkøbing amtsskommune. Udarbejdet af Ornis Consult. ( Flynder Å(Sundbro-Bækmarsbro + Flynder Kirke-Bækmarsbro), Vorgod Å (Vorgod-Alle), Skjern Å (Skarrild-Tarp Bro), Karstoft Å(Bæktoft-Blåkærvej)).
Madsen, J. & Pihl, S. 1993   Jagt- og forstyrrelsesfrie kerneområder for vandfugle i Danmark. - DMU.
Meltofte, H. 1993   Vadefugletrækket gennem Danmark. - DOFT 87: 1-180.
Jørgensen, H.E. et al. 1994   Rastende bestande af gæs i Danmark 1984-92. - DMU. 
Østergaard, E. (red.) 1994  Overvågning af miljøfølsomme områder 1994. - Rapport til Ringkøbing amtsskommune. Udarbejdet af Ornis Consult. ( Flynder Å(Sundbro-Bækmarsbro + Flynder Kirke-Bækmarsbro), Vorgod Å (Vorgod-Alle), Skjern Å (Skarrild-Tarp Bro), Karstoft Å(Bæktoft-Blåkærvej)).
Laursen, K. (red.) 19xx   Overvågning af fugle 1997-98, resultater fra feltstationerne. - DMU. 
Laursen, K. (red.) 19xx   Overvågning af fugle, sæler og planter 1998-99, med resultater fra feltstationerne. - DMU.
Gregersen, J. 1995   Skarver 1992-1994. Danmark. - Afdeling for Flora- og Faunaøkologi, DMU.
Skov, H. et al. 1995  Important Bird Areas for Seabirds in the North Sea. 156 sider.  - BirdLife International, Cambridge. 
Pihl, S. et al. 1996   Tællinger af vandfugle 1995/96 Danmark. Naturovervågning. Afdeling for Kystzoneøkologi, DMU. 
Clausen, P. et al. 1996  Jagt- og forstyrrelsesfrie kerneområder for vandfugle 1994. Naturovervågning. Afdeling for Kystzoneøkologi, DMU. 
Meltofte, H. 1996.   Jagtintensiteten i fuglerige vådområder i Danmark 1985-1994. - DOFT 90: 159-176.
Pagh Jensen, F. 1996  EF-fuglebeskyttelsesområder og Ramsarområder. Kort og områdebeskrivelser, status 1995. - Rapport udgivet af Skov- og Naturstyrelsen. 
Skov, H. et al. 1996  Trends in Marine Oil Pollution in Denmark 1984-1995. An analysis of Beached Bird Surveys. - Arbejdsrapport nr. 75 fra Miljøstyrelsen. - Udført af Ornis Consult Ltd. -
Gregersen, J. 1996   Skarver 1995. Danmark. Naturovervågning. - Afdeling for Kystzoneøkologi, DMU.
Eskildsen, J. 1997   Skarver 1996. Danmark. Naturovervågning. - Afdeling for Kystzoneøkologi. - DMU. 
Novrup L. & Østergaard, E. (red.) 1997  Sjældne ynglefugle - 25 år i Vestjylland. - DOF´s lokalafdeling i Ringkøbing amt.
Nielsen, M. 1997   Fuglelokaliteterne i Ringkøbing Amt - resultater fra Projekt Fuglenes Danmark 1993-1996. - DOF.
Eskildsen, J. 1997   Skarver 1997. Danmark. Naturovervågning. Natur-Inform. 
Pihl, S. et al. 1997   Tællinger af vandfugle 1996/97. Danmark. Naturovervågning. - Afdeling for Kystzoneøkologi, DMU. 
Clausen, P. et al. 1998  Jagt- og forstyrrelsesfrie kerneområder for vandfugle 1994-96. Danmark. Naturovervågning. Afdeling for Kystzoneøkologi, DMU. 
Jacobsen, E. M. 1998  Punkttællinger af ynglefugle i eng, by og skov 1997. Danmark. Naturovervågning. Afdeling for Kystzoneøkologi, DMU. 
Pihl, S., Laubek, B. 1998   Tællinger af vandfugle 1997/98. Danmark. Naturovervågning. Afdeling for Kystzoneøkologi, DMU. 
Eskildsen, J. 1998  Skarver 1998. Danmark. Naturovervågning. Udført af Natur-Inform og koordineret af Afdeling for Kystzoneøkologi, DMU. 
Grell, M. B. 1998  Fuglenes Danmark. De danske fugles udbredelse, tæthed, bestandsforhold og udviklingstendenser 19711996 baseret på resultaterne af Dansk Ornitologisk Forenings landsdækkende kortlægning i 1993-96. - Gads forlag i samarbejde med DOF. 825 sider.
Clausen, P. et al. 1999  Jagt- og forstyrrelsesfrie kerneområder for vandfugle 1994-97 Danmark. Samarbejde mellem Skov- og Naturstyrelsen og Afd. for Kystzoneøkologi, DMU.
Jacobsen, E. M 1999  Naturovervågning. Punkttællinger af ynglefugle i eng, by og skov 1998, Danmark. - Afd. for Kystzoneøkologi, DMU. 
Meltofte, H. et al. 1999   Jagtintensitet i fuglerige vådområder i Danmark 1985-1994. - DOFT 93: 62-66.
Eskildsen, J. 1999   Skarver 1999. Danmark. Naturovervågning. Afdeling for Kystzoneøkologi, DMU.
Clausen, P. et al. 2000  Jagt- og forstyrrelsesfrie kerneområder for vandfugle: Status 1998. Naturovervågning. Samarbejdsprojekt mellem Skov- og Naturstyrelsen og Afd. for Kystzoneøkologi, DMU. 
Jacobsen, E. M. 2000  Punkttællinger af ynglefugle i eng, by og skov 1999. Danmark. Naturovervågning. - Afd. for Kystzoneøkologi, DMU. 
Eskildsen, J. 2000   Skarver 2000. Danmark. Naturovervågning. Afdeling for Kystzoneøkologi, DMU.
Østergaard, E. 2000   Pomeransfuglen (Charadrius morinellus) i Vestjylland. - DOF´s lokalafdeling i Ringkøbing amt. 

2001-2010
Phil, S. et al. 2001   Landsdækkende optælling af vandfugle, vinteren 1999/2000. DMU. Elektronisk format.
Eskildsen, J. 2002   Skarver 2002. Naturovervågning. Arbejdsrapport fra DMU. Elektronisk format.
Bregnballe, T. & Hounisen, J. P. 2003 Reduktion i antallet af skarver i Ringkøbing og Nissum Fjorde: oliering af æg og beskydning i 2002. Naturovervågning. Arbejdsrapport fra DMU. Elektronisk format.
Eskildsen, J. 2003   Skarver 2003. Naturovervågning. Arbejdsrapport fra DMU. Elektronisk format.
Kanstrup, E. (red.) 2004 Samarbejdsprojekt om skarvregulering og fiskebestandene i de vestjyske fjorde. Nyhedsbrev 1 fra Ringkøbing amt, Danmarks Miljøundersøgelser, Skov- og naturstyrelsen og Danmarks Fiskeriundersøgelser. 
Eskildsen, J. 2004 Skarver 2004. Naturovervågning. Arbejdsrapport fra DMU nr. 199. 
Denny, M.J.H. et al. 2004  Light-bellied Brent Goose Branta bernicla hrota [East Atlantic population] in Svalbard, Greenland, Franz Josef Land, Norway, Denmark, The Netherlands and Britain 1960/61 – 2000/01 . The Wildfowl and Wetlands Trust/Joint Nature Conservation Committee, Slimbridge. - Waterbird Review Series: 45 pp. http://www.wwt.org.uk/pdfs/Waterbird%20Review%20Series%20Svalbard%20Lightbellied%20Brent%20Goose.pdf  (afsnit om bl.a. Venø, Nissum Fjord, Harboøre Tange m.v.)
Eskildsen, J. 2005 Skarver 2005. DMU. http://www2.dmu.dk/1_viden/2_Publikationer/3_arbrapporter/rapporter/AR220_Skarver.pdf
Eskildsen, J. 2006  Skarver 2006. DMU. http://www2.dmu.dk/Pub/AR233.pdf
Madsen, j. 2008 Fodring af kortnæbbede gæs om foråret i Vestjylland. Biologiske fakta til understøttelse af fremtidig forvaltningsstrategi. DMU. http://www2.dmu.dk/Pub/FR676.pdf
Bregnballe, T. & Eskildsen, J. 2009  Forvaltende indgreb i danske skarvkolonier i Danmark 1994-2008. – Omfang og effekter af oliering af æg, bortskræmning og beskydning. Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet. 46 s. – Arbejdsrapport fra DMU nr. 249. http://www.dmu.dk/Pub/AR249.pdf
Petersen, I.K. et al. 2010 Landsdækkende optælling af vandfugle i Danmark, vinteren 2007/2008. Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet. 78 s. – Arbejdsrapport fra DMU nr. 261. http://www.dmu.dk/Pub/AR261.pdf
Rasmussen, L.M. et al. 2010 Hjejler og Viber i Danmark i oktober 2008. DOFT 104:111-119. http://www.dof.dk/images/om_dof/publikationer/doft/dokumenter/DOFT2010/nr4/hjejler-viber.pdf

2011-2020
Bregnballe, T. et al. 2011 Danmarks ynglebestand af skarver i 2011. DCE - Nyhedsbrev om skarv. http://dce.au.dk/aktuelt/nyheder/nyhed/artikel/fortsat-tilbagegang-i-antal-ynglende-skarver-2/
Bregnballe, T. & O.R. Therkildsen 2012 Danmarks ynglebestand af skarver i 2012. Notat fra DCE.  http://dce.au.dk/fileadmin/dce.au.dk/Udgivelser/Danmarks_ynglebestand_af_skarver_i_2010.pdf
Holm, T.E. & J. Madsen 2012 Incidence of embedded shotgun pellets and inferred hunting kill amongst Russian/Baltic barnacle geese Branta leucopsis.  Eur. J. Wildl Res.   http://dce.au.dk/fileadmin/dce.au.dk/Holm_Madsen_2012_EJWR.pdf
Bregnballe, T. et al. 2013 Danmarks ynglebestand af skarver i 2013. Teknisk rapport fra DCE. http://dce2.au.dk/pub/TR26.pdf
Clausen, P. et al. 2013  Rastende fugle i det danske reservatnetværk 1994-2010. Del 1: Nationale resultater. DCE. Videnskabelig rapport. http://dce2.au.dk/pub/SR72.pdf
Bregnballe, T. & Therkildsen, O.R. 2014 Danmarks ynglebestand af skarver i 2014. DCE. Teknisk rapport.  http://dce2.au.dk/pub/TR41.pdf
Clausen, P. et al 2014 Rastende fugle i det danske reservatnetværk 1994-2010. Del 2: De enkelte reservater. DCE. Videnskabelig rapport. http://dce2.au.dk/pub/SR132.pdf
Bregnballe, T. & Nitschke, M. 2015  Danmarks ynglebestand af skarver 2015. DCE. Teknisk rapport. http://dce2.au.dk/pub/TR63.pdf 

Lokaliteter (alfabetisk rækkefølge) 

Borris Hede
Salomonsen, F. 1955   Fuglelivet på Borris Hede. - DOFT 49: 245-257.
Hedegaard Christensen, J. 1970  Ynglende hærfugl (Upupa epops). - DOFT 64: 270-271.
Uhd Jepsen, P. 1970   Ynglende Sjagger (Turdus pilaris) ved Borris Hede. - DOFT 64: 88-89.
Hedegaard Christensen, J. 1971  Hærfuglen (Upupa epops) yngler igen i Danmark. - Naturens Verden 55: 75-78.Iversen, E. 1971   Borris Hede. - Panurus 5: 9-10.
Rosendahl, S. 1978   Borris Hede. D.O.C.´s forlag. Skjern. 127 sider.
Christensen, J. H. 1988   Fugle på Borristerrænet før og nu. - DOF´s lokalafdeling i Ringkøbing amt.
Krabbe, E. 1998  Borris skydeterræn. Drifts- og plejeplan 1998-2012. - Udgivet af Skov- og Naturstyrelsen og Hærens Operative Kommando. 
Olesen, O. & Østergaard, E. 2010  Borris skydeterræn: Ynglefugletællinger 2010. Borris skydeterræn og Flyvestation Karup. http://forsvaret.dk/FBE/naturforvaltning/Pages/Publikationer.aspx
Holm, T. E. 2010  Tinksmed: krav til levesteder og praktisk forvaltning af relevante områder for tinksmed på Forsvarets arealer. DMU notat. http://forsvaret.dk/FBE/naturforvaltning/Pages/Publikationer.aspx
Kanstrup, N. 2012  Borris Skydeterræn, Drifts- og plejeplan 2013-2027. Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste. http://forsvaret.dk/FBE/naturForvaltning/Driftogpleje/Driftsogplejeplaner/Drifts_plejeplaner_i_hoering/D ocuments/Borris%20drifts%20og%20plejeplan%20ekstern%20høring.pdf

Bølling Sø
Christiani, C. 1930   Fuglelivet i Bøllingsø. - DOFT 24: 137-145.
Grøn, P. N. 1996  Plante- og dyrelivet i Bølling Sø-området 1996. Undersøgelse af vegetation, fugle, pattedyr, krybdyr, padder og vandinsekter. (Fugle behandles på s. 11-13 og 63-157). Rapport til Skov- og Naturstyrelsen udarbejdet af Bio Consult. 
Boysen, F. 2008 Bølling Sø og Stenholt Skov. Historie og natur. Forlaget Boelund. 156 sider.

Feldborg
Eriksen, N. & Østergaard, E. 1981  Ornitologisk undersøgelse af parceller under Feldborg Statsskovdistrikt. - Rapport til Fredningsstyrelsen udarbejdet af DOF´s lokalafdeling i Ringkøbing amt.

Flyndersø
Ramsøe Jacobsen, J. 1961   Jydske fuglelokaliteter. FO 3: 14-15.

Geddag Enge
Sørensen, H. & Novrup, L. 1996  Geddal Strandenge - Statusrapport over fuglelivet 1992-1995. - Ringkøbing Amts Fugleliv, nr. 12.  - DOF’s lokalafdeling i Ringkøbing Amt.
Sørensen, H. & Novrup, L. 2004  Geddal Enge & Sønderlem Vig. Rapport over fuglelivet 1996-2003 med særligt henblik på årene 19961998. Ringkøbing Amts Fugleliv, nr. 17.  - DOF’s lokalafdeling i Ringkøbing Amt.

Gjellerodde
Clausen, P. et al. 1999  Jagt- og forstyrrelsesfrie kerneområder for vandfugle 1994-97 Danmark. - Samarbejdsprojekt mellem SNS og DMU. Afsnit om Harboøre Tange, Plet Enge og Gjeller Sø: side 52.

Gødstrup Sø
Holdgaard Andersen, T. 1977  Gødstrup Sø - en naturhistorisk skildring. - Eget forlag.
Laursen, C. 1993   Fuglelivet i Gødstrup Sø. Udvikling og status. - DOF´s lokalafdeling i Ringkøbing amt. 

Harboøre Tange
Tortzen, N. J. 1966   Nye trækfugle-rastepladser ved Limfjordstangerne. - DOFT 60: 101-107.
Tortzen, N. J. 1973   Gulhovedet Vipstjert Motacilla flave flavissima (Blyth) ynglende ved Harboøre. DOFT 67: 66.
Hansen, M. 1978   Optælling af ynglefugle på Harboøre Tange 1978. - Rapport til Miljøministeriets Fredningsstyrelse.
Hansen, M. 1980  Optællinger af ynglende vadefugle på Harboøre Tange 1980. - Rapport til Miljøministeriets Fredningsstyrelse.
Hansen, M. 1982  Statusrapport: Harboøre & Thyborøn lagune. Efteråret 1982. - Rapport til Miljøministeriets Fredningsstyrelse.
Hansen, M. 1982   Statusrapport nr. 5. Harboøre Tange 1982. - Rapport til Miljøministeriets Fredningsstyrelse.
Hansen, M. 1982  Optællinger af ynglefugle på Harboøre Tange og Agger Tange 1982. - Rapport til Miljøministeriets Fredningsstyrelse.
Hansen, M. 1983   Statusrapport: Ynglefugle på Harboøre Tange 1983. - Rapport til Miljøministeriets Fredningsstyrelse.
Clausen, P. et al. 1996   Fuglelivet omkring Rønland, Harboør Tange. –
Clausen, P. & Percival, S.M. 1998  Changes in Distribution and Habitat Use of Svalbard Light-Bellied Brent Geese Branta bernicla hrota 198095: Driven by Zostera Availability? In: Mehlum, F., Black, J. & Madsen, J.: Research on Arctic Geese. Proceedings of the Svalbard Goose Symposium, Oslo, Norway, 23-26 September 1997. - Norsk Polarinstitutt Skrifter 200: 245-268.
Clausen, P. et al. 1999  Jagt- og forstyrrelsesfrie kerneområder for vandfugle 1994-97 Danmark. - Samarbejdsprojekt mellem SNS og DMU. Afsnit om Harboøre Tange, Plet Enge og Gjeller Sø: side 52.
Holm, T. E. 2000  Danske brakvandslaguner som habitat for herbivore vandfugle. - Faktorer der påvirker fødeøkologi og habitatvalg. - Specialerapport Århus Universitet, afd. for Marin Økologi.
Madsen, J. & Holm, T. E. 2002  Regulering af jagt på vandfugle i kystzonen: Forsøg med døgnregulering på Harboøre Tange. Naturovervågning. Arbejdsrapport fra DMU. Elektronisk format.
Holm, T. E. 2002  Habitat Use and Activity Patterns of Mute Swans at a Molting and a Wintering Site in Denmark. Fourth International Swan Symposium, Wetlands International, Airlie Center, Warrenton, USA, 13-18 February 2001 - Waterbirds 25 (Special Publication 1): 183-191.
Clausen, P. & Holm, T.E. 2003  Fugle. I: Ringkjøbing Amt: Miljøtilstanden i Thyborøn og Harboøre Fjord (lagunesøerne) på Harboøre Tange 1998-2001. Ringkøbing Amt. s. 118-121.

Herning
Overgaard, C. 1934   Herningegnens fugleliv. - DF IV: 139-146.
Christiansen, A. 1935   Ynglende Korsnæb i Herningegnens plantager. - DOFT 29: 22-29.
Hornemann, A. 1939   Lille Korsnæb, Loxia curvirostra, ynglende syd for Herning. - DOFT 33: 214.
Westerskov, K. 1942   Stor Korsnæb, Loxia pytyopsittacus Borkh., rugende ved Herning. - DOFT 36: 231.
Poulsen, B. 1947   Småtræk fra Herningegnens fugleliv. - DOFT 41: 151-153.
Holdgård Andersen, T. 1970   Knudmosen. - FO 12: 16-17.

Holmsland Klit
Kofoed, A. 1921   Fuglelivet ved Holmsland Klit og Søndervig Strand i juni 1918. - DOFT 46: 89-97.
Netterstrøm, B. 1962   Holmslandsklit. - FO 4: 130-131.

Holstebro/Lemvig/Struer
Poulsen, C. M. 1948   Fuglene i Vestjyllands plantager syd for Limfjorden. - DOFT 41: 237-266.
Torp Pedersen, E. 1954   Holstebro-, Struer- og Lemvigegnen 23.-25. maj 1953. - DOFT 48:17-19.

Holstebro
Larsen, O. & Hogstad, E. 1956  Stor Tornskade (Lanius excubitor (L.)) iagttaget ved Holstebro. - DOFT 50: 246.

Husby Sø
Klinge, M. 1914   En dag på Husby Sø. - DOFT 8: 164-168.

Hvide Sande
Saxtorph, S. M. 1915   Hvide Sande og fuglelivet i Ringkøbing Fjord. - DOFT 9: 209-224.
Enevoldsen, E. & Sand Frich, A. 1975  Sjældne iagttagelser fra Hvide Sande. - Falken s. 8-11.

Hvidmose (ved Skave)
Torp Pedersen, E. 1960   Fuglelivet i Hvidmose. - FO 2: 58-59.

Hørbylunde
Alstrup, E. & Daugård, B. 1991  Hørbylunde i tegninger og tekst. - DOF´s lokalafdeling i Ringkøbing amt.

Ikast
Daugård, B. 1988   Fuglelokaliteter i Ikast Kommune. - DOF´s lokalafdeling i Ringkøbing amt.

Karup (Flyvestation)
Olesen, O. & Østergaard, E. 2010  Borris skydeterræn: Ynglefugletællinger 2010. Borris skydeterræn og Flyvestation Karup. http://forsvaret.dk/FBE/naturforvaltning/Pages/Publikationer.aspx

Klosterheden
Østergaard, E. 1985  Ornitologisk undersøgelse af parceller under Klosterheden Statsskovdistrikt. - Rapport til Fredningsstyrelsen udarbejdet af DOF´s lokalafdeling i Ringkøbing amt.

Knudmosen
Donnerborg, E. & Holdgaard, T. 1971  Knudmosen. - 47 sider. - Eget forlag.

Lemvig
Kristensen, E. 1969   Nogle iagttagelser over storken i Lemvig. Upubl. Specialerapport Nr. Nissum Seminarium. - 35 sider.

Munkholm og Katholm Odder
Clausen, P. 1998  Choosing Between Feeding on Zostera and Salt Marsh: Factors Affecting Habitat Use by Brent Geese in Spring. In: Mehlum, F., Black, J. & Madsen, J.: Research on Arctic Geese. Proceedings of the Svalbard Goose Symposium, Oslo, Norway, 23-26 September 1997. - Norsk Polarinstitutt Skrifter 200: 269-286.
Clausen, P. et al. 1999  Jagt- og forstyrrelsesfrie kerneområder for vandfugle 1994-97 Danmark. - Samarbejdsprojekt mellem SNS og DMU. Afsnit om Agerø, Glomstrup Vig, Munkholm og Katholm Odde, Lindholm og Rotholm: side 47.

Nissum Fjord
Poulsen, C. M. 1939   Sortrygget Vipstjert, Motacilla alba yarrellii, ved Thorsminde. - DOFT 33: 20.
Poulsen, C. M. 1939   Fugle ved Thorsminde. - FF 45: 113-120.
Poulsen, C. M. 1940   Optegnelser ved Thorsminde. - Jagt og Fiskeri 12: 316-318.
Torp Pedersen, E. 1949   Skestorke (Platalea leucorodia L.) ved Fælsted Kog. - DOFT 43: 91.
Torp Pedersen, E. & Jensen, L.L. 1956  Nissum Fjords fugle. – DOFT 50: 1-66.
Salomonsen, F. 1957   Nissum Fjord og Knortegæssene (Branta bernicla (L.)). - DOFT 51: 119-131.
Andersen, S. K. 1957   Odinshaner (Phalaropus lobatus (L.)) ved Nissum Fjord. - DOFT 51: 74.
Torp Pedersen, E. 1961   Rede med syv æg af Hedehøg (Circus pygargus (L.)) i Felsted Kog. - DOFT 55: 56-58.*
Uhd Jepsen, P. 1967   Fuglelivet ved Nissum Fjord. - DOFT 61: 1-29.
Jepsen, P. U. 1970   Nissum Fjord som rasteplads for ande- og vadefugle. - Dansk Vildtforskning 1969-1970. Side 20-26.
Jepsen, P. U. 1970   Vildtbiologisk Stations undersøgelser i Nissum Fjord. - FO 11: 29.
Frederiksen, K. & Dybbro, T. 1971  Skægmejsen (Panurus biarmicus) iagttaget i Felsted Kog. - DOFT 65: 77-78.
Uhd Jepsen, P. 1972   Vildtreservat Felsted Kog. - Kalø, Vildtbiologisk Station. 60 sider (Danske Vildtundersøgelser nr. 17). 
Uhd Jepsen, P. 1973   Felsted Kog - et vildtreservat. Naturens Verden 57: 17-25.
Meltofte, H. 1978.   Skudeffektiviteten ved intensiv kystfuglejagt i Danmark. En pilotundersøgelse. - DOFT 72: 217-222.
Wæhrens, G. T. 1978   Danske forekomster af havænder i ferskvand i årene 1965-1976. - DOFT 72: 109-120.
Meltofte, H. & Petersen, B. D. 1979 Forekomst af blyhagl i vestjyske vådområder samt i kråsen hos danske ænder. - DOFT 73: 265-272.
Christensen, J. O. 1980   Fuglelivet i Bøvling Fjord zone II i 1979 og 1980. - Upubliceret rapport.
Hansen, M. 1980   Optælling af fire vadefuglearter i Bøvling Fjord Vildtreservat 1980. - Upubliceret rapport.
Christensen, J. O. 1981   Fuglelivet og dets biotopvalg på Bøvling Klit og Holmen 1981. - Upubliceret rapport.
Olesen, I. H. & Christensen, J. O. 1981  Biotopvalg hos Lysbuget Knortegås og Kortnæbbet Gås i Nissum Fjord . - Gåsegruppens Årsrapport 1981 side 48-49. - DOF.
Christensen, J. O. 1984   Nissum Fjords ynglefugle 1983. - Duplikeret rapport til Landbrugsministeriets Vildtforvaltning.
Christensen, J. O. 1985   Fuglelivet ved Nissum Fjord 1983. - Duplikeret rapport til Landbrugsministeriets Vildtforvaltning.
Christensen, J. O. 1987   Nissum Fjords fugleliv 1983-85. - Landbrugsministeriets Vildtforvaltning, Vildtreservatkontoret. - 191 sider.
Clausen, P. & Percival, S.M. 1998  Changes in Distribution and Habitat Use of Svalbard Light-Bellied Brent Geese Branta bernicla hrota 198095 : Driven by Zostera Availability? In: Mehlum, F., Black, J. & Madsen, J.: Research on Arctic Geese. Proceedings of the Svalbard Goose Symposium, Oslo, Norway, 23-26 September 1997. - Norsk Polarinstitutt Skrifter 200: 245-268.
Clausen, P. et al. 1998  Population Development and Changes in Winter Site Use by The Svalbard Light-Bellied Brent Goose, Branta bernicla hrota 1980-94. - Biological Conservation 84: 157-165.
Clausen, P. et al. 1999  Jagt- og forstyrrelsesfrie kerneområder for vandfugle 1994-97 Danmark. - Samarbejdsprojekt mellem SNS og DMU. Afsnit om Nissum Fjord: side 51.
Bregnballe, T. & J.I. Grooss 2008 Skarver og fisk i Ringkøbing og Nissum Fjorde. En undersøgelse af skarvers prædation og effekter af skarvregulering 2002-2007. DMU. Faglig rapport nr. 680. http://www2.dmu.dk/Pub/FR680_low.pdf
Bregnballe, T. et al. 2009  Nedbringelse af antallet af skarver i Ringkøbing og Nissum Fjorde - Forvaltningstiltagene og deres effekter. Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet. 40 s. – Arbejdsrapport fra DMU nr. 250. http://www.dmu.dk/Pub/AR250.pdf
Christensen, J.O. & E. Østergaard 2012  Ynglende kyst- og engfugle ved Nissum Fjord 1983-2010. DOFT 106: 1-44. http://www.dof.dk/images/om_dof/publikationer/doft/dokumenter/doft_4_2012_web.pdf
Christensen, J.O. 2012  Fjandø og fuglene. – Forlaget Sterna.

Nymindegab
Lassen, A. 1917   Fuglelivet ved Nymindegab. - DOFT 11: 138-139.

Nørlund Plantage og Harrild Hede
Brøgger, N. P. 1993   Fuglelivet. I: Nørlund Plantage og Harrild Hede - historie og natur. - Forlaget Vilsterbjerg.
Brøgger, N. P. & Daugård, B. 1994  I Natravnens rige - Fuglelivet i Nørlund Plantage og Harrild Hede. - DOF´s lokalafdeling i Ringkøbing amt.
Brøgger, N. P. & Daugård, B. 2014  Harrild Hede og Nørlund Plantage. Historie og natur. Forlaget Boelund. 183 sider.

Nørre Lyngvig Fyr
Winge, H. & Hørring, R.  Fuglene ved de danske fyr. Årsberetninger. Årlige beretninger i perioden 1885-1942. Videnskabelige Meddelelser fra dansk naturhistorisk Forening 1849-1970.

Plet Enge
Clausen, P. et al. 1999  Jagt- og forstyrrelsesfrie kerneområder for vandfugle 1994-97 Danmark. - Samarbejdsprojekt mellem SNS og DMU. Afsnit om Harboøre Tange, Plet Enge og Gjeller Sø: side 52.

Ringkøbing
Faurbye, S. Å. 1953   Tyrkerdue i Ringkøbing. - Jagt og Fiskeri 25: 201.
Bøgner, I 1962   Rugende Sjagger (Turdus pilaris L.) ved Ringkøbing 1961. - DOFT 56: 84.

Ringkøbing Fjord
Rambusch, S. H. A. 1900  Træk af fuglelivet i Ringkøbing Fjord og Skærnådalen. - Side 115-136. - I: Studier over Ringkøbing Fjord. - København. - Eget forlag.
Saxtorph, S. M. 1915   Hvide Sande og fuglelivet i Ringkøbing Fjord. - DOFT 9: 209-224.
Tåning, Å. V. 1936  Ringkøbing Fjords Fugle. Side 149-219 i Spärck, R. (red.): Ringkøbing Fjords Naturhistorie i Brakvandsperioden 1915-1931. - København.
Forchhammer, K. 1978   Faunaen i Ringkøbing Fjord. I: Ringkøbing Fjord - Skjernå Undersøgelsen. - Ringkøbing Amtsråd.
Bregnballe, T. et al. 2005 Jagt og vandfugle ved Høje Sande, Ringkøbing Fjord. DMU. http://www2.dmu.dk/1_viden/2_Publikationer/3_arbrapporter/rapporter/AR230.pdf
Bregnballe, T. & J.I. Grooss 2008 Skarver og fisk i Ringkøbing og Nissum Fjorde. En undersøgelse af skarvers prædation og effekter af skarvregulering 2002-2007. DMU. Faglig rapport nr. 680. http://www2.dmu.dk/Pub/FR680_low.pdf
Bregnballe, T. et al. 2009  Nedbringelse af antallet af skarver i Ringkøbing og Nissum Fjorde - Forvaltningstiltagene og deres effekter. Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet. 40 s. – Arbejdsrapport fra DMU nr. 250. http://www.dmu.dk/Pub/AR250.pdf

Skjern
Hedegaard Christensen, J. 1958  Biædere (Merops apiaster L.) ved Skern maj 1955. - DOFT 52: 144-145.
Hedegaard Christensen, J. 1973  Vendehalsen på Skjernegnen 1973. - DF 25: 38-39.
Hedegaard Christensen, J. 1974  Vendehalsen på Skjernegnen 1974. - DF 26: 217-218.
Hedegaard Christensen, J. 1975  Vendehalsen (Jynx torquilla) på Skjernegnen 1975. - DF 27: 44-45.
Hedegaard Christensen, J. 1976  Vendehalsen (Jynx torquilla) på Skjernegnen 1976. - DF 28: 128-129.
Hedegaard Christensen, J. 1978  Fra arbejdet med redekasser på Borris Hede sommeren 1978. - DF 29: 169-172.
Hedegaard Christensen, J. 1979  Oversigt over beboede redekasser på Borristerrænet 1979. - DF 30: 78-79.
Hedegaard Christensen, J. 1980  Oversigt over beboede redekasser på Borristerrænet 1980. - DF 31: 217.

Skjern Enge
Rambusch, S. H. A. 1900  Træk af fuglelivet i Ringkøbing Fjord og Skærnådalen. - Side 115-136. - I: Studier over Ringkøbing Fjord. - København. - Eget forlag.
Clausager, S. 1942   Fra Skjernådalen. - Dansk Jagttidende 59: 201-205.
Østergaard, E. 1979   Albækmosen ved Skjern-åen. - Danske Naturlokaliteter nr. 9. - Natur og Ungdoms forlag. - 55 sider.
Hedegaard Christensen, J. 1981  Natur og miljø før og efter afvandingen. - Landvindingslagene i Skjernådalen og Skjern -Tarmegnens Landboforening. Side 161-175.
Nøhr, H. 1988  Status for fuglelivet i Skjern Å dalen. - Rapport udarbejdet til Skov- og Naturstyrelsen af Ornis Consult. - 61 sider.
Madsen, T. 1996   Fuglelivet i Skjern Å dalen 1994. - SNS.
Madsen, J. et al. 1999  Indpasning af rekreative aktiviteter i forhold til fugleliv og odder i Skjern Å Naturprojekt - en biologisk udredning. - DMU. 
Madsen, T. 2000  Optælling af ynglende og rastende fugle i Poldene ved Skjernåens munding i 1997 og 1998. - SNS. - 49 sider.
Bregnballe, T. m.fl. 2003  Forekomst af vandfugle i Hestholmsøen og Øster Hestholm i efteråret 2002 samt effekter af jagt. Arbejdsnotat fra DMU. Delresultat. Endelig afrapportering 2004.
Østergaard, E. 2003  Skjern Enge – rapport over fuglelivet 2001-2002. Ringkøbing Amts Fugleliv, nr. 16.  - DOF’s lokalafdeling i Ringkøbing Amt.
Andersen, J.M. (red.) 2005  Restaurering af Skjern Å. Sammenfatning af overvågningsresultater 1999-2003. - DMU, faglig rapport nr. 531.
Amstrup, O. et al. 2005 Forekomst af ynglefugle i Skjern Å projektområde i 2000 og 2003. Arbejdsrapport nr. 203. DMU. http://www2.dmu.dk/1_viden/2_Publikationer/3_arbrapporter/rapporter/AR203.pdf
Bregnballe, T. et al. 2005  Vandfugle i Skjern Enge 2002-2004. Forekomst i træktiden og forsøg med reguleret jagt. - DMU, Arbejdsrapport nr. 218. http://www2.dmu.dk/1_viden/2_Publikationer/3.../AR218_2udgave.pdf
Amstrup, O. et al. 2005:  Forekomst af ynglefugle i Skjern Å projektområde i 2000 og 2003. Danmarks Miljøundersøgelser. 54 s. – Arbejdsrapport fra DMU nr. 203. http://arbejdsrapporter.dmu.dk
Bregnballe, T. et al. 2006  Jagt og vandfugle ved Høje Sande, Ringkøbing Fjord. Danmarks Miljøundersøgelser. 36 s. - Arbejdsrapport fra DMU nr. 230. http://arbejdsrapporter.dmu.dk
Bregnballe, T. et al. 2006  Vandfulge i Skjern Enge 2002-2004. Forekomst i træktiden og forsøg med reguleret jagt. 2. udgave. Danmarks Miljøundersøgelser. 114 s. - Arbejdsrapport fra DMU nr. 218. http://arbejdsrapporter.dmu.dk.
Amstrup, O. et al. 2007  Forekomst af yngle- og trækfugle i Skjern Å projektområde i 2006. Danmarks Miljøundersøgelser. 22 s. - Arbejdsrapport fra DMU nr. 237 http://www.dmu.dk/Pub/AR237.pdf
Amstrup, A. et al. 2012 Forekomst af ynglefugle i Skjern Enge projektområde i 2011. Aarhus Universitet, DCE, - Teknisk rapport nr. 14. http://www.dmu.dk/Pub/TR14.pdf
Bregnballe, T. et al. 2014 Udviklingen i forekomsten af vandfugle i Skjern Enge i efterårene 2002-2011. DCE. Videnskabelig rapport http://dce2.au.dk/pub/SR130.pdf
Bregnballe, T. et al. 2015 Masser af vandfugle i Skjern Enge. Aktuel artiklen. DOFT 2015, nr. 1. http://pub.dof.dk/dof/DOFT/Aktuelt_Dansk_Orn_Foren.pdf 

Skærum Mølle
Aspel, Aa. 1988  Ringstorken på Skærum Mølle. Fugle-Mortensen, - ringmærkningens fader. Breve mellem L. Villemoes og H. Chr. Mortensen. I: Stork og hejre på Skærum Mølle. - Folkeuniversitetscenteret Skærum Mølle. - 96 sider.
Aspel, Aa 1988  Fiskehejrene. Stenumgård-kolonien 1943-52. Skærum-kolonien 1953-? I: Stork og hejre på Skærum Mølle. - Folkeuniversitetscenteret Skærum Mølle. - 96 sider.
Christensen, J. O. 1988  Ringmærkning af fiskehejrer v/ Skærum Mølle 1983-87. I: Stork og hejre på Skærum Mølle. - Folkeuniversitetscenteret Skærum Mølle. - 96 sider.

Stadil Fjord
Fog, J. 1963    Hvidøjet And (Aythya nyrica (Güldenstädt)) i Stadil Fjord. - DOFT 57: 74.
Clausen, P. et al. 1999  Jagt- og forstyrrelsesfrie kerneområder for vandfugle 1994-97 Danmark. - Samarbejdsprojekt mellem SNS og DMU. Afsnit om Stadil og Vest Stadil Fjorde: side 53.

Stoubæk Krat
Torp Pedersen, E. 1980   Stoubæk Krat ved Storåen. Naturområder i Jylland 2. - 48 sider. - Eget forlag.
Olesen, O. 1999   Stoubæk Krat - Fugle og natur. - Upubl. rapport.

Søby Sø
Østergaard, E. 1986  Fugle ved Søby Sø og de omkringliggende brunkulsgrave 1960-1985. - DOF´s lokalafdeling i Ringkøbing amt.
Østergaard, E. 1986  Dyrelivet - fuglene. I: Søby Brunkulslejer. Helhedsplanlægning - registreringer. - Gruppen for by- og landskabsplanlægning a/s, Kolding.
Olesen, J. Ø. 1992   Søby Sø området. Fugleobservationer 1991. - DOF´s lokalafdeling i Ringkøbing amt.

Sønderlem Vig
Vinther, N. J. 1960   Fugle ved Sdr. Lem Vig. - FO 2: 23
Bolding, J. 1980   Fugle ved Sønder Lem Vig ´79. - Biologisk Forening for Nordvestjyllands Forlag.
Grøn, P. 1995    Fuglelivet i Sønder Lem Vig 1994. - Rapport til Ringkøbing amtskommune.
Sørensen, H. & Novrup, L. 2004  Geddal Enge & Sønderlem Vig. Rapport over fuglelivet 1996-2003 med særligt henblik på årene 19961998. Ringkøbing Amts Fugleliv, nr. 17.  - DOF’s lokalafdeling i Ringkøbing Amt.

Tarm
Jensen, C.F. 1952   Stor Tornskade (Lanius e. excubitor L.) som ynglende øst for Tarm. - FF 58: 115.
Madsen, T. 1977   Vandstær og Isfugl i febr./marts 1976 i Egvad kommune (Tarm). - FO 19: 27.

Thorsted
Kaae, A. 1945    Naturen. - Side 14-32. - I: Torsted. - Kronhede: Kaae.

Thyholm/Jegindø
Lyneborg Jensen, L. 1952   Ornitologiske notater fra Thyholm og Jegindø. - DOFT 46: 63-68.

Tipperne
Hedin, N. 1904   Nogle iagttagelser over "Tippernes" fuglefauna. - FF 6: 49-55.
Roar Christensen, M. 1905   Dværgmågen (Larus minutus) som ynglefugl på Klægbanken i Ringkøbing Fjord. -VMDNF 57: 245-249.
Klinge, M. 1910   Fuglelivet på Tipperne i maj 1910. - DOFT 4: 75-89.
Klinge, M. 1914   Stormfloden på Tipperne i juni 1913. - DOFT 9: 225-227.
Rasmussen, C. A. 1927   Et fuglefristed. - Frem2D: 650-654.
Klinge, M. 1928   Tipperne. Dansk Jagttidende 44: 440-442.
Jensen, L. & Jensen, N. H. 1934  Flamingoen (Phoenicopterus ruber) ved Tipperne 1933. - DOFT 28: 25-27.
Tåning, Å. V. 1935   Fuglelivet på Tipperne og Klægbanken. - Dansk Jagttidende 52: 118-120.
Løppenthin, B. 1936   Skallingen, Tipperne og Ringkøbing Fjord 13.-15. juni 1936. - DOFT 30: 243-244.
Jensen, N. H. 1940  Sildemågen (Larus fuscus L.) ynglende på Hans Lønnes Pold i Nymindestrømmen 1940. - DOFT 34: 112113.
Tåning, Å. V. 1941   Ynglefuglenes Træk til og fra Tipperne. Observationer og Ringmærkninger. Vadefugle. - DOFT 35: 180-219.
la Cour, T. 1941   Rovternen, Hydroprogne tschegrava, ved Nymindegab 1935. - DOFT 35: 225.
Tåning, Å.V. 1943  Hættemågekolonier og svømmeænder. Et forsøg udført på Klægbanken i Ringkøbing Fjord. - DOFT 35: 180-219.
Tåning, Å. V. 1944  Ynglefuglenes Træk til og fra Tipperne. Observationer og Ringmærkninger. Terner og måger. - DOFT 38: 163-216.
Lind, H. 1956    Gæssenes træk til og fra Tipperne. - DOFT 50: 90-124.
Lind, H. 1958  On observations on Pink-footed Geese in the spring of 1955, 1956 and 1957 at Tipperne West Jutland, Denmark. - Sterna 3: 53-57
Spärck, R. 1958   Tipperne. - Naturens Verden 41: 129-142.
Hannow, N. 1969   Tipperne. - FO 11: 188-189.
Hartby, E. 1969   Fuglelivet ved Tipperne. - Vor Viden 17: 680-694.
Hannow, N. 1970   Tipperne. - FO 12: 106-108.
Hannow, N. 1970   Tipperne. FO 13: 96-97.
Møller, H. S. udateret  Ynglefugletællinger på Tipperne (incl. Poldene) 1971, 1972, 1973 og 1974, og generalinstruks for optællingerne af ynglefuglene på reservatet Tipperne 1972-76 (1981). - Interne arbejdspapirer.
Skotte Møller, H. U. & Hannow, N. 1972  Nyt fra Tipperne. - FO 14: 134-135.
Skotte Møller, H. U. 1973   Ynglefugleoptællinger på Tipperne. Side 10-13. I: Roed, U: Rapport fra småfuglegruppen.
Skotte Møller, H. U. 1974   Tipperne. - Naturens Verden 58, 209-215.
Gregersen, J. 1974   Resultater af optællingerne på øerne i Ringkøbing Fjord 1974. - Intern rapport til Naturfredningsrådet.
Gregersen, J. & Hannow, N. 1975  Fugle langs den jyske vestkyst. Tipperne. - Bygd.
Brandt, T. & Eskildsen, J. 1975  Rapport over ynglefugleoptællinger på Tipperne og Klægbanken 1975. - Fredningsstyrelsen (Intern rapport)
Eskildsen, J. 1976   Klægbankens ynglefugle 1976. - Fredningsstyrelsen (intern rapport).
Dabelsteen, T. 1976  Vibens (Vanellus vanellus) adfærd, specielt med henblik på prædatorreaktioner, kampadfærd og sangflugt. - Specialerapport fra ???
Thingemann, D. 1976   Klyder. - Specialerapport fra ??
Eskildsen, J. 1977   Klægbankens ynglefugle 1977. - Fredningsstyrelsen (intern rapport).
Behrends, O. 1977   Hvidskægget Sanger (Sylvia cantilans) iagttaget på Tipperne. DF 29: 81.
Christensen, S. 1977   Alaskaryle (Calidris mauri) på Tipperne den 12.,30. og 31. maj 1976. - DOFT 71:145-147.
Eskildsen, J. 1977   Klægbanken - en præsentation. - FO 19: 144-149.
Hansen, M. 1977   Optælling af ynglefugle på Tipperne 1976. - Fredningsstyrelsen (intern rapport).
Petersen, B. D. 1977  Fladvandets bundfauna og vadefuglenes fouragering på reservatet Tipperne. - Upubl. specialerapport ved Københavns Universitet.
Eskildsen, J. 1978  Klægbanken – en præsentation. - FO 19: 144-149. Madsen, J. 1978 Tipperne. Årsrapport over observationer 1976. - Fredningsstyrelsen.
Madsen, J. 1978   Tipperne. Årsrapport over observationer 1977. - Fredningsstyrelsen. 
Madsen, J. 1978   Kortnæbbede Gæs overnatter ikke mere på Tipperne. - Fugleværn 8: 35.
Brandt, T. 1978   Tipperne. Årsrapport over observationer 1975. - Fredningsstyrelsen.
Møller, H. U. 1978   Tippernes ynglefugle. - FO 19: 81.
Møller, H. U. S. 1978  Redehabitatvalget hos Vibe (Vanellus vanellus (L.), Stor Kobbersneppe (Limosa limosa (L.)), Rødben (Tringa totanus (L.)) og Brushøne (Philomachus pugnax (L.)) på reservatet Tipperne, Vestjylland. - Upubl. specialerapport ved Zoologisk Museum, Københavns Universitet.
Rønnest, S. 1978   Ynglefugleoptælling på Tipperne 1977. - Fredningsstyrelsen (intern rapport).
Møller, H. S. 1979  Tipperne. Rapport over ynglefugle på Tipperne 1978 og poldene m.m. i 1977-1978. - Fredningsstyrelsen (intern rapport).
Eskildsen, J. 1979   Økoetologiske aspekter vedr. kolonidannelse hos knopsvane (Cygnus olor). - Specialerapport fra ???
Eskildsen, J. 1979  Populationsdynamiske forhold i en sammensat bestand af solitært og kolonirugende Knopsvane (Cygnus olor). - Specialerapport fra ??
Madsen, J. 1980  Forekomst, habitatvalg og overnatning hos Kortnæbbet Gås Anser brachyrhynchus på Tipperne 19721978. - DOFT 74: 45-58.
Kiørboe, T. 1980  Distribution and production of submerged macrophytes in Tipper Grund (Ringkøbing Fjord, Denmark), and the impact of waterfoul grazing. - J. App. Ecol. 17: 675-687.
Nøhr, H. 1981    Tipperne. Årsrapport over observationer 1979. - Fredningsstyrelsen.
Petersen, B. D. 1981   Vadefuglenes fouragering og predation på bundfaunaen på Tipperne. - DOFT 75: 7-22.
Petersen, B. D. 1981   Bundfaunaen på Tippervaderne september 1981. - Upubl. rapport til Fredningsstyrelsen.
Mortensen, C. E. 1981   Fugleobservationer på det naturvidenskabelige reservat Tipperne 1981. - DOFT 75: 154-157.
Bolding, J. et al. 1982  Ynglefugle-optællinger på Tipperne og poldene i Nymindestrømmen samt poldene ved Haurvig og Højsand 1980. - Frednngsstyrelsen (intern rapport).
Mortensen, C. E. 1982  Rapport over ynglefugleoptælling på Tipperne, Klægbanken og poldene m.m. 1982. - Fredningsstyrelsen (intern rapport).
Fischer, K. 1982   Tipperne. Årsrapport over observationer 1982. - SNS.
Mortensen, C. E. 1983  Rapport over ynglefugleoptælling på Tipperne, Klægbanken og poldene m.m. 1981. - Fredningsstyrelsen (intern rapport).
Eriksen, C. 1983   Ynglefuglene på Tipperne m.m. 1979. - Fredningsstyrelsen (intern rapport).
Andersen, J. F. 1983   Tipperne. Årsrapport over observationer 1981. - Fredningsstyrelsen.
Bregnballe, T. 1983   Tipperne. Årsrapport over observationer 1980. - Fredningsstyrelsen.
Jensen, J. S. 1984   Tipperne. Årsrapport over observationer 1983. - Fredningsstyrelsen.
Mortensen, C. E. 1984  Rapport over ynglefugleoptælling på Tipperne, Klægbanken og poldene m.m. 1983. - Fredningsstyrelsen (intern rapport).
Thorup, O. 1987   Tipperne. Årsrapport over observationer 1984. - Fredningsstyrelsen.
Christensen, J. O. 1984  Rapport over ynglefugleoptælling på Tipperne, Klægbanken og Poldene m.m 1984. - Fredningsstyrelsen (intern rapport).
Madsen, J. 1985   Gåsebestandene på tipperhalvøen. I: Forekomst og udvikling 1929-1983. - DOFT 79: 19-28
Lorenzen, B. & Madsen, J. 1985  Gåsebestandene på Tipperhalvøen. II: Græsningsøkologi i relation til områdets bæreevne. - DOFT 79: 113132.
Mortensen, C. E. 1986  En økologisk undersøgelse af engene på det naturvidenskabelige reservat Tipperne. - Upubl. specialerapport udført på Institut for Økologisk Botanik ved Københavns universitet.
Sørensen, U. G. 1986   Tipperne. Årsrapport over observationer 1974. - Fredningsstyrelsen.
Thorup, O. 1986   Tipperne. Ynglefuglerapport 1985. - Fredningsstyrelsen (intern rapport).
Jensen, J. S. 1986  Submerse makrofytters produktionsforhold og deres betydning for vegetationsædende vandfugle i Ringkøbing Fjord. - Upubl. specialerapport ved Botanisk Institut, Århus Universitet.
Thomsen, J. B. & Høhr, H. 1987  Tipperne. Årsrapport over observationer 1978. - Fredningsstyrelsen.
Meltofte, H. 1987   Forekomsten af rastende vadefugle på reservatet Tipperne 1928-82. - DOFT 81: 1-108.
Thorup, O. 1987   Tipperne. Årsrapport over observationer 1984. - SNS.
Palm, B. 1987    Vadefuglene på Tipperne i Ringkøbing Fjord. Sammenstilling og kommentarer. - Eget forlag.
Kiørboe, T. & Jensen, J. E. 1988  Vegetationen og de planteædende svømmefugle på Tippergrunden i Ringkøbing Fjord. - Side 25-35 i H. Meltofte (red.): Naturpejlinger. - SNS.
Eskildsen, J. 1988  Svanekolonien på Klægbanken - et symptom på forureningen. Side 56-66 i H. Meltofte (red.): Naturpejlinger. - SNS.
Madsen, J. 1988   Gæs og græs på Tipperne. Side 36-43 i H. Meltofte (red.): Naturpejlinger. - SNS.
Thorup, O. 1988   Tipperne - ynglefuglerapport 1986. - SNS.
Kjeldsen, J. P. 1988   Tipperne. Årsrapport over observationer 1985. - SNS. 
Kjeldsen, J. P. 1988   Tipperne - Årsrapport over observationer 1987. - SNS.
Mortensen, C. E. 1988   Engen, plejen og de ynglende vadefugle på Tipperne. Side 44-54 i H. Meltofte (red.): Naturpejlinger. - SNS.
Meltofte, H. 1988  Fireoghalvtreds års tællinger af rastende vadefugle på naturreservatet Tipperne. Side 12-24 i H. Meltofte (red.): Naturpejlinger. - SNS.
Lilleør, O. 1989   Tipperne - Årsrapport over observationer 1988. - SNS.
Olsen, H. & Petersen, J. 1989  Tipperne. Årsrapport over observationer 1986. - SNS.
Kjeldsen, J. P. 1990   Tipperne - Årsrapport over observationer 1989. - SNS.
Thorup, O. 1990   Tipperne - ynglefuglerapport 1987. - SNS.
Thorup, O. 1990   Tipperne - ynglefuglerapport 1989. - SNS.
Seeberg, M. 1991   Tipperne. Ynglefuglerapport 1988. - SNS.
Thorup, O. 1991 Population trends and studies on breeding waders at the nature-reserve Tipperne. - Wader Study Group Bull. 61, Suppl. 78-81.
Kjeldsen, J. P. 1992   Tipperne - ynglefuglerapport 1990. - SNS 
Thorup, O. 1993   Ynglebiologiske undersøgelser mm. af Engryle på Tipperne 1993. - Intern arbejdsrapport.
Hansen, F. & Kjeldsen, F. 1994  Tipperne - ynglefuglerapport 1991. - SNS.
Amstrup, O. 1995   Årsrapport 1994 Tipperne. Afdeling for Flora- og Faunaøkologi, DMU. 
Thorup, O. 1995   Breeding success of Baltic Dunlin on Tipperne, Denmark. - Wader Study Group Bull. 76: 18.
Thorup, O. 1996   Ynglebiologiske undersøgelser mm. af Engryle på Tipperne 1996. - Intern arbejdsrapport.
Thorup, O. 1997   Langtidsstudier af ryler på Tipperne. - DOFT 91: 50-51.
Olsen, K. 1997   Årsrapport 1995. Tipperne. Naturovervågning. Afdeling for Kystzoneøkologi, DMU.
Thorup, O. 1997   Ynglefugle 1994. Tipperne. Naturovervågning. Afdeling for Kystzoneøkologi, DMU.
Amstrup, O. 1997   Ynglefugle 1995. Tipperne. Naturovervågning. Afdeling for Kystzoneøkologi, DMU.
Petersen, J. R. & Knudsen, H. 1997  Årsrapport 1996. Tipperne. Naturovervågning. Afdeling for Kystzoneøkologi, DMU.
Amstrup, O. 1997   Ynglefugle 1996. Tipperne. Naturovervågning. Afdeling for Kystzoneøkologi, DMU.
Thorup, O. 1998  Ynglefuglene på Tipperne 1928-1992. Bestandenes størrelse og ynglemuligheder i relation til skiftende driftsformer, prædation og fugtighedsforhold og vandmiljø. - DOFT 92: 1-192.
Desholm, M. 1998  Almindelig Ryles Calidris alpina raststrategi og økologi på Naturreservatet Tipperne i Ringkøbing Fjord. - Specialerapport ved Århus Universitet. 
Desholm, M. 1998  Length of stay and volume of autumn staging Dunlins Calidris Alpina at the Tipperne reserve, Denmark. - Ornis Svecica 8: 1-10.
Thorup, O. 1999  Breeding dispersal and site-fidelity in Dunlin Calidris alpina at Tipperne Denmark. - DOFT 93: 255-265. http://www.dof.dk/images/om_dof/publikationer/doft/dokumenter/doft_1999_4_12.pdf
Laursen, K. (red.) 1999   Overvågning af fugle 1997-98, resultater fra feltstationerne. - Faglig rapport fra DMU. - 88 sider.
Laursen, K. (red.) 1999   Overvågning af fugle 1998-99, med resultater fra feltstationerne. - Faglig rapport fra DMU. - 83 sider.
Amstrup, O & Knudsen, H. 1999  Tipperne (s. 27-34 i "Overvågning af fugle, sæler og planter 1998-99, resultater fra feltstationerne", redaktion K. Laursen). DMU. 
Desholm, M. 2000  The relationship between the number of staging Dunlins Calidris alpina and the abundance of their benthic prey: the effect of severe winters. - DOFT 94: 19-28. http://www.dof.dk/images/om_dof/publikationer/doft/dokumenter/doft_2000_1_4.pdf
Amstrup, O. & Knudsen, H. 2001  Tipperne (s. 29-40 i "Overvågning af fugle, sæler og planter 1999-2000 med resultater fra feltstationerne", redaktion K. Laursen). DMU. Elektronisk format.
Amstrup, O. 2002  Overvågning af fugle på Tipperne 2001. Nyhedsbrev fra DMU – afdeling for vildtbiologi og biodiversitet. 
Amstrup, O. & Thorup O. 2003  Overvågning af fugle på Tipperne og i Ringkøbing Fjord 2002. – Nyhedsbrev fra DMU – Afdeling for Vildtbiologi og biodiversitet. 
Amstrup, O., Bak, M. & Thorup O. 2004  Overvågning af fugle på Tipperne og i Ringkøbing Fjord 2003. – Nyhedsbrev fra DMU – Afdeling for Vildtbiologi og biodiversitet. 
Amstrup O. & Bak, M. 2004  Overvågning af fugle på Tipperne, 2003. – Nyhedsbrev fra DMU – Afdeling for Vildtbiologi og biodiversitet. 
(Ynglefuglerapporter for 1992 og 1993 er ikke udkommet og gør det nok ikke! Årsrapporter for 1990 og 1993 er færdigskrevet, men ikke udgivet. 1992 er ikke færdigskrevet.)
Thorup, O. 2007 Ynglefuglene på Tipperne 2007. DMU. http://www.dmu.dk/fileadmin/Attachments/YnglefuglenepTipperne2007.pdf
Laursen,K. et al. 2008  Dømt på mistanke? Et prædations-projekt på Tipperne. DOFT 102: 246-247.
Thorup, O. 2008 Ynglefuglene på Tipperne 2008. DMU. http://www.dmu.dk/fileadmin/Attachments/Nyhedsbrev2008ynglefugleTippernerevKLBJSOTH.pdf
Holm, T.E. et al. 2009 Færdsel påvirker Stor Kobbersneppe i yngletiden. DOFT 103:1-2. http://www.dof.dk/images/om_dof/publikationer/doft/dokumenter/DOFT2009/nr1/aktuelt_01-2009.pdf
Thorup, O. & K. Laursen 2009 Ynglefuglene på Tipperne 2009. DMU. http://www.dmu.dk/fileadmin/Attachments/Tipperne_Dec2009.pdf
Thorup, O. & K. Laursen 2010 Ynglefuglene på Tipperne 2010. DMU http://www.dmu.dk/fileadmin/Resources/DMU/Om%20DMU/VIBI/Nyhedsbreve/Nyhedsbrev_Tipperne_ Dec2010_v1.pdf
Meltofte, H. & P. Clausen 2011  Svømmefuglene på Tipperne 1929-2007. DOFT 105: 1-120. http://www.dof.dk/images/om_dof/publikationer/doft/dokumenter/svoemmefuglene_tipperne_1929_2 007.pdf
Thorup, O. & K. Laursen 2011 Ynglefuglene på Tipperne 2011. DMU. http://www.dmu.dk/fileadmin/Resources/DMU/Om%20DMU/VIBI/Nyhedsbreve/Ynglefuglene_paa_Tipp erne_2011.pdf
Petersen, T. L. et al. 2012 Advanced spring arrival of avian migrants on Tipperne, western Denmark, during 1929-2008. DOFT 106: 65-72. http://www.dof.dk/images/om_dof/publikationer/doft/dokumenter/doft_tipperne_2_2012.pdf
Thorup, O. & K. Laursen 2012 Ynglefugle på Tipperne 2012. DCE. http://dce.au.dk/fileadmin/dce.au.dk/Udgivelser/Ynglefugle_paa_Tipperne_2012.pdf
Amstrup, O. et al. 2013 Rastende trækfugle på Tipperne 2012. http://dce.au.dk/fileadmin/dce.au.dk/Udgivelser/Rastende_traekfugle_paa_Tipperen_2012.pdf
Meltofte, H. & O. Amstrup 2013 Forekomsten af rovfugle på Tipperne 1930-2011. DOFT 2013, nr.3. http://www.dof.dk/images/om_dof/publikationer/doft/dokumenter/DOFT_13_3_Side_229_238_Artikel.p df
Thorup, O. &. Lausen 2013 Ynglefugle på Tipperne 2013. http://dce.au.dk/fileadmin/dce.au.dk/Udgivelser/Ynglefugle_paa_Tipperne_2013.pdf
Amstrup, O. et al 2014 Rastefugle på Tipperne 2013. http://dce.au.dk/fileadmin/dce.au.dk/Udgivelser/Notater_2014/Rastefugle_paa_Tipperne_2013.pdf
Thorup, O. & K. Laursen 2014 Ynglefugle på Tipperne 2014. http://dce.au.dk/fileadmin/dce.au.dk/Udgivelser/Notater_2014/Ynglefuglene_paa_Tipperne_2014.pdf
Amstrup, O. 2015 Rastefugle trækfugle på Tipperne og i Ringkøbing Fjord, 2014. http://dce.au.dk/fileadmin/dce.au.dk/Udgivelser/Notater_2015/Rastende_traekfugle_paa_Tipperne_201 4.pdf

Ulfborg
Westerskov, K. 1942   Rustand, Cararca ferruginea (Pall.), skudt ved Ulfborg. - DOFT 36: 218.

Venø
Christiansen, C. 1909   Ornitologiske optegnelser fra Venø. - FF 11: 92-94.
Pedersen, N. U. 1986   Ynglefugleregistreringer på Venø 1985. - DOF´s lokalafdeling i Ringkøbing amt.

Vest Stadil Fjord
Bjerg-Thomsen, J. 1933   Fugle fra fjorden. - København.
Bjerg-Thomsen, J. 1953   Fjorden der forsvandt. - Video optaget 1951-1953.
Halkier, E. 1959   Rørdrum (Botaurus stellaris) (L.)) i Veststadilfjord 1958. - DOFT 53: 41.
Fog, M. 1977    Den Kortnæbbede Gås ved Vest Stadil Fjord. - FO: 155-157.
Ballegaard, J. 1977   Snegås (Anser caerulescens) ved Vest Stadil Fjord. - DF 29: 26-27.
Ballegaard, J. 1978   Havørn (Haliaetus albicilla) ved Vest Satdil Fjord. - DF 30: 162.
Hansen, K. 1978.   Fredningsskandale ved Vest Stadil Fjord. - FO 19: 69-72.
Fog, M. 1978.    Den Kortnæbbede Gås ved Vest Stadil Fjord. - FO 19: 155-157.
DOF Ringkøbing amt 1987  Undersøgelse af ynglefuglene i Vest Stadil Fjord 1987. - Undersøgelse foretaget for Ringkøbing Amtskommune.
Degn, H. J. 1988   Fuglelivet i Vest Stadil Fjord før afvandingen i 1955. - Ringkøbing amtskommune.
Simonsen, N. H. 1988  Observationer af vandfugle og jagt ved Vest Stadil Fjord i efteråret 1987. - Rapport fra Vildtbiologisk Station
Gyrsting, L. & Damgaard, P. 1988  Fugletrækket i foråret 1985 ved Vest Stadil Fjord. - Ringkøbing amtskommune.
Clausen, P. et al. 1999  Jagt- og forstyrrelsesfrie kerneområder for vandfugle 1994-97 Danmark. - Samarbejdsprojekt mellem SNS og DMU. Afsnit om Stadil og Vest Stadil Fjorde: side 53.
Søndergaard, M. et al. 2001   Vest Stadil Fjord før og efter vandstandshævning. - Faglig rapport 355 fra DMU. Elektronisk format. 
Madsen, J. m.fl. 2003  Effekt af reservatoprettelse for rastende vandfugle i Vest Stadil Fjord. Arbejdsrapport fra DMU. Elektronisk format.

Vind Hede, Sønder, Vosborg hede og Tihøje Hede
Uhd Jepsen, P. 1989  Urfuglens (Lyrurus tetrix) status i Danmark 1989. Med en beskrivelse af vildtreservaterne Vind Hede, Sønder Vosborg Hede og Tihøje Hede. - Miljøministeriets Vildtforvaltning, Vildtreservatkontoret.

Volstrup Skov
Hansen, M. 1973   Volstrup Skov 1971-72. Side 17-18. I: Roed, U.: Rapport fra småfuglegruppen.

Værnengene
Meltofte, H. 1994.   Registrering af jagten på Værnengene 1928-1990. - DOFT 88: 23-34. 

Arter (kronologisk) 

DOFT 1906-2012 (Årstal, årgang, side, antal sider)
1906(1)33/4  Høgesangerens udbredelse i Danmark (A.T. Hagerup)
1908(3)44/0,1  Steppehøne (H. Brink)
1916(11)49/36 Storken (Ciconia alba) i Danmark, afsnit om Vestjylland (Å Vedel Tåning)
1916(11)101/37 Nyere meddelelser om danske fugle II. notitser om Dværgtrappe, Stor Kobbersneppe, Tinksmed, Havørn (S. M. Saxtorph)
1921(15)15/24 Nattergalen (Luscinia philomela) i Danmark, afsnit om Vestjylland (P. Jespersen)
1921(15)46/1  Bartrams klire (Bartramia longicauda). Ny for Danmark (E. L. Schiøler)
1921(15)49/17 Sortternen (Hydrochelidon nigra) i Danmark, afsnit om Vestjylland (Å. Tåning)
1924(18)31/25 Meddelelser om danske fugle, notits om Skestork (R. J. Olsen)
1927(21)55/11 Om Rørdrummens ynglen i Danmark (V. Holstein)
1928(22)111/9 Skehejren (Platalea leucerodia) som ynglende i Danmark (V. Holstein)
1928(22)119/3 Om Skehejren i Vestjylland (F. Salomonsen)
1930(24)146/11 Nyere meddelelser om danske fugle (indsendte i årene 1923-30), notitser om Odinshane, Dværgmåge, Søkonge, Rørdrum, Isfugl, Grønspætte, Bjerglærke (O. Helms)
1931(25)51/9 Om forekomsten af Rødfodfalken (Falco vespertinus) i Danmark, notits fra Herning og Vildbjerg (L. Moesgaard)
1932(26)144/1 Mindre meddelelser: Sædgås, Pomeransfugl, Vibe, Klyde, Dværgmåge, Rørdrum, Hærfugl.
1933(27)63/7 Nogle iagttagelser over Rørdrummen (Botaurus stellaris) fra forsommeren 1932 (J. B. Thomsen)
1935(29)127/1 Gulirisk (Serinus canaria) i Vestjylland (N. H. Jensen)
1936(30)221/0,1 Spredte iagttagelser fra Jylland: tinksmed, hedelærke
1936(30)34/7  To redefund af Mudderklire (Tringa hypoleucos) (V. Holstein)
1937(31)97/30 De forskellige uglers udbredelse og forekomst i Danmark. I Ynglende arter (P. Jespersen)
1937(31)162/0,3 Rosenbrystet Tornskade (Lanius minor) ved Nymindegab (K. Schäffer).
1938(32)1/23  De forskellige uglers udbredelse og forekomst i Danmark. II Ikke ynglende arter (P. Jespersen)
1938(32)53/31  Misteldroslens (Turdus viscivorus) og Ringdroslens (turdus torquatus forekomst i Danmark (Chr. Krüger)
1939(33)143/20 Hærfugl (Upupa epops), Ellekrage (Coracias garrulus) og Biæder (Merops apiaster) i Danmark (P. Jespersen)
1939(33)213/0,1 Sortrygget vipstjert (Motacilla alba yarrellii) ved Thorsminde (C.M. Poulsen)
1939(33)207/0,1 Rødfodfalke (Falco vespertinus) iagttaget i Holstebroegnen (H. Scheel)
1939(33)134/6 Den nuværende bestand af ynglende Hjejler i Danmark (H.P. Thamdrup)
1940(34)61/8  Rovternen (Hydroprogne tschegrava) i Danmark (T. la Cour)
1940(34)112/2 Sildemågen (Larus fuscus) ynglende på Hans Lønnes Pold i Nymindestrømmen 1940 (N.H. Jensen)
1941(35)225/0,1   Rovternen set ved Nymindegab i 1935 (T. la Cour)
1941(35)28/19 Pirolen (Oriolus oriolus) i Danmark (P. Jespersen)
1941(35)223/0,2   Hjejle Chraradrius apricarius) rugende i roemark (C. Stampe)
1941(35)79/33        De i Danmark ynglende tornskadearter, Stor Tornskade (Lanius excubitor) og Rødrygget Tornskade (Lanius collurio) (K. Westerskov)
1942(36)141/26 Gransangerens (Phylloscopus collybita) forekomst i Danmark (H. Ø. Christenesen)
1942(36)115/20 Skovsneppen (Scolopax rusticola) som ynglefugl i Danmark (P. Jespersen)
1942(36)70/22 Storkens udbredelse. Storkebygder i Danmark og talsvingninger i Europa (H. Lange)
1942(36)173/17 Urfuglens (Lyrurus tetrix) forekomst i Danmark (K. Westerskov)
1942(36)218/<1 Rustand (Casarca ferruginea) skudt ved Ulfborg (K. Westerskov).
1942(36)231/<1 Stor korsnæb (Loxia pytyopsittacus) rugende ved Herning (K. Westerskov)
1944(38)1/13 Topmejsen (Parus cristatus) i Danmark. Indvandring og udbredelse (P. Jespersen)
1944(38)241/12 Dompap (Pyrrhula pyrrhula) som ynglefugl i Danmark. Indvandring og udbredelse (P. Jespersen)
1945(39)28/23 Dværgmågens (Larus minutus) danske ynglepladser (F.S. Andersen)
1945(39)92/7  Om forekomst af Krognæb (Pinicola enucleator) i Danmark (P. Jespersen)
1945(39)221/8    Om isfuglens (Alcedo atthis) forekomst og skadelighed ved vore fiskedamme (P. Jespersen)
1945(39)133/54  Grønspætten (Picus viridis) i Danmark (C. Petersen)
1945(39)54/<1      Britisk Sildemåge (Larus fuscus graellsii) som dansk ynglefugl (N. H. Jensen)
1946(40)80/16    Nogle iagttagelser over Sandternens (Gelochelidon nitotica) biologi (P. V. Jensen)
1946(40)216/19  Kolonier af Fiskehejre (Ardea cinerea) i Danmark (C. Krüger)
1947(41)61/11    Hedehøgen (Circus pygargus) som ynglefugl i Danmark (P. Jespersen)
1947(41)89/26     Vagtlens (Coturnix coturnix) udbredelse og levevis i Danmark (K. Westerskov)
1947(41)78/<1    Jagtfalk (Falco rusticolus) i Vestjylland (L. Novrup)
1950(44)211/8  To nye arter for Danmark: Stribet Ryle (Calidris melanotos) og Tyrkerdue (Streptopelia decaocto) (H. Poulsen)
1951(45)145/29 Contributions to the biology of the Ruff (Philomachus pugnax) (F.S. Andersen)
1951(45)174/17     Knopsvanen (Cygnus olor) som ynglefugl i Danmark (P. Jespersen)
1951(45)191/1      Sorthovedet Måge (Larus melanocephalus) skudt i Danmark (E. T. Pedersen)
1951(45)18/11     Sortternens (Chlidonias niger) udbredelse i Danmark (E. Petersen).
1951(45)197/<1     Topmejse (Parus cristatus) fundet ynglende i egernrede (E. T. Pedersen)
1952(46)98/12        A study of the display of the Ruff (Philomachus pugnax) (P. Bancke & H. Meesenburg)
1952(46)140/18        Falkenes udbredelse og forekomst i Danmark I. Jagtfalk (Falco rusticolus og Vandrefalk (F. peregrinus) (T. Donark)
1953(47)16/20 Stor Præstekrave (Charadrius hiaticula) som ynglefugl inde i landet (C.M. Poulsen)
1953(47)36/19         Falkenes udbredelse og forekomst i Danmark. II Lærkefalk (F. subbuteo), Dværgfalk (F. columbarius) og Aftenfalk (F. vespertinus) (T. Donark)
1953(47)96/3          Grønlandsk Jagtfalk (F. rusticolus) skudt i Danmark (L.L. Jensen)
1953(47)104/19       Falkenes udbredelse og forekomst i Danmark. III Lille tårnfalk (F. naumanni), Tårnfalk (F. tinnunculus) og Amerikansk Tårnfalk (F. sparverius) (T. Donark)
1953(47)257/3          Stor Silkehejre (Egretta alba) ny for Danmark (H. Brandt og M. Lund)
1954(48)69/25          Tyrkerduen (Streptopelia decaocto) i Danmark (L.L. Jensen)
1954(48)189/30       Fiskehejren (Ardea cinerea) som ynglefugl i Danmark (L.L. Jensen)
1955(49)114/13        Bestanden af Stork (Ciconia ciconia) i Danmark 1952-1954) (H. Johansen, A. Bjerring)
1955(49)52/2   Snegås (Anser caerulescens) iagttaget i Danmark (H. Lind)
1955(49)127/3        Tre danske iagttagelser af Hvidvinget Måge (Larus glaucoides) (E. Thomsen)
1955(49)230/4        Gråsisken (Carduelis flammea) ynglende i Danmark 1954 (E. Thomsen)
1956(50)191/16      Odinshanens (Phalaropus lobatus) og Thorhanens (Phalaropus fulicarius) forekomst i Danmark (N. H. Christensen)
1956(50)246/<1       Rede af Stork (Ciconia ciconia) i vestjysk plantage) (L.L. Jensen)
1956(50)246/<1        Stor Tornskade (Lanius excubitor) iagttaget ved Holstebro (O. Larsen, E. Hogstad)
1957(51)30/3  Invasion af Søkonge (Plotus alle) i danske farvande, vinteren 1955-1956 (C.M. Poulsen)
1957(51)74/<1       Odinshaner (Phalaropus lobatus) ved Nissum Fjord (S.K. Andersen)
1958(52)118/24       A Study of the display of the Ruff( Philomachus pugnax) II (P. Bancke, H. Meesenburg)
1958(52)145/<1        Biædere (Merops apiaster)ved Skjern maj 1955 (J.H. Christensen)
1958(52)142/<1       Skadegøgen (Clamator glandarius) igen truffet i Danmark (L. Novrup)
1958(52)83/<1         Kongeørn (Aquila chrysaetos) i Midtjylland (N. H. Pedersen)
1959(53)20/11         Iagttagelser af sjældne danske fugle. (C. A. Blume) (Vagtel ved Fjand 1956, Skestork ved Felsted Kog 1956)
1959(53)53/31           Tinksmeden (Tringa glareola) som ynglefugl i Danmark (E.T. Pedersen)
1959(53)155/15   Gravanden (Tadorna tadorna) i Danmark. Med særligt henblik på yngleforekomster inde i landet (C. M. Poulsen)
1959(53)1/19           Vandstærens (Cinclus cinclus) udbredelse og forekomst i Danmark med bemærkninger om dens opførsel i vinterkvarteret (N. O. Preuss)
1959(53)41/<1          Rørdrum (Botaurus stellaris) i Veststadilfjord 1958 (E. Halkier)
1959(53)234/1           En iagttagelse af Sneppeklire (Limnodromus griseus) (J. R. Jacobsen)
1960(54)109/16         Græshoppesangerens (Locustella naevia) forekomst, indvandring og fyrfald i Danmark (J. A. Guildal, J. V. Hansen)
1960(54)56/<1         Græshoppesanger (Locustella naevia) ved Skjern (J. H. Christensen)
1961(55)185/8            Pibesvanens (Cygnus columbianus) forekomst i Danmark (O. Schelde)
1961(55)225/<1       Sommerrugende Lille korsnæb (Loxia curvirostra) (S. L. Møller)
1961(55)56/3            Rede med syv æg af Hedehøg (Circus pygargus) i Felsted Kog (E. T. Pedersen) 
1962(56)40/16            Bestanden af storke (Ciconia ciconia) i Danmark 1955-1960 (H. Johansen, A. Bjerring)
1962(56)84/<1    Rugende Sjagger (Turdus pilaris) ved Ringkøbing 1961 (I. Bøgner).
1962(56)85/<1        Storkjove (Stercorarius skus) ved Houvig i juli (I. Zink)
1963(57)74/<1         Hvidøjet and (Aythya nyroca) i Stadil Fjord (J. Fog)
1965(59)1/31            Parental feeding in the Oystercatcher (Haematopus ostralegus) (H. Lind)
1965(59)106/<1  Hvidøjet and (Aythya nyroca) Notits
1965(59)235/24   Stor regnspove (Numenius arquata) som ynglefugl i Danmark (E. T. Pedersen)
1965(59)265/<1    Sortspætte (Dryocopus martius) i Gludsted Plantage 1961 (J. Stubgaard)
1966(60)1/13    Nogle invasioner af Nøddekrige (Nucifraga caryocatactes) (P. Andersen-Harrild, C. A. Blume, E. Kramshøj, O. Schelde)
1966(60)146/7    Lille Flagspættes (Dendrocopus minor) forekomst i Danmark og dens invasion i 1962-63 (P. Andersen-Harrild, C.A. Blume, E. Kramshøj, O. Schelde)
1966(60)156/<1   Bairds Ryle (Calidris bairdii) ved Harboøre Tange (T. C. Smout, J. K. R. Melrose)
1967/61)113/<1    Notitser om: Trane, Havørn, Sortstrubet Bynkefugl
1967(61)138/5   Taffelandens (Aythya ferina) nuværende udbredelse som ynglefugl i Danmark (L. Hansen)
1968(62)105/9    Invasion af Silkehaler (Bombycilla garrulus) i Danmark 1965-66 (N. O. Preuss)
1969(63)45/5       Invasion af Silkehaler (Bombycilla garrulus) i Danmark 1966-67 (N. O. Preuss)
1969(63)111/4       Amerikansk Fragatfugl (Fregata magnificens) truffet i Danmark (F. Salomonsen)
1969(63)137/25  Hjejlen (Pluvialis apricaria) som ynglefugl i Danmark 1963-1966, med bemærkninger om artens raceforhold, udbredelse og antal (O. Fabricius, P. Hald-Mortensen)
1969(63)174/12   Lappedykkernes (Podiceps) udbredelse og talforhold som ynglefugl i Danmark (N. O. Preuss)
1970(64)45/26   Fiskehejrens (Ardea cinerea) udbredelse i Danmark 1968 (T. Dybbro)
1970(64)78/8       Bestanden af Hvid Stork (Ciconia ciconia) i Danmark 1961-1969 (T. Dybbro)
1970(64)89/<1   Ynglende Sjagger (Turdus pilaris) ved Borris hede (P. U. Jepsen)
1971(65)75/<1     Braksvale (Glareola sp.) ved Øster Stenholt i Midtjylland (L. Kortegaard)
1971(65)77/<1     Skægmejsen (Panurus biarmicus) iagttaget ved Felsted Kog (K. Frederiksen, T. Dybbro)
1971(65)66/6  Sjældnere iagttagelser fra Jylland, specielt Nordvestjylland, i årene 1962-68 (P. Hald-Mortensen, O. Læssøe)
1971(65)89/8         En undersøgelse af Knopsvanens (Cygnus olor) fældningspladser i Danmark (P. Andersen-Harrild)
1971(65)116/13     Udbredelsen af Stor Kobbersneppe (Limosa limosa) Alm. Ryle (Calidris alpina), Brushane (Philomachus pugnax) og Klyde (Recurvirostra avosetta) i Danmark 1970 (T. Dybbro, O. H. Jørgensen)
1971(65)133/4  Rapport fra Sjældenhedsudvalget for 1970 (Hvidnæbbet Lom, Silkehejre, Snegås, Søkonge, Hærfugl) (J. R. Jacobsen, B. P. Nielsen, J. Rabøl)
1972(66)57/6      Rørdrummens (Butaurus stellaris) yngletid, ægantal og forekomst i Danmark (P. Hermansen)
1972(66)137/<1     Supplerende oplysninger om Grousen (Lagopus lagopus) som ynglefugl i Midtjylland (T. H. Andersen, E. Donnerborg)
1972(66)3/13     Skestorken (Platalea leucorodia) i Danmark 1900-1971 (L. Kortegaard)
1973(67)15/9       En foreløbig undersøgelse over fugle dræbt mod elledninger (P. Andersen-Harrild, D. Bloch)
1973(67)66/<1     Gulhovedet Vipstjert (Motacilla flava flavissima) ynglende ved Harboøre (L. Kortegaard)
1975(68)81/9   Sandternens (Gelochelidon nilotica) bestandsændringer i Danmark og analyse af nogle bestandsregulerende faktorer (A. P. Møller)
1977(71)95/7     Rørskærets effekt på en bestand af småfugle (K. Laursen)
1977(71)145/2   Alaskaryle (Calidris mauri) på Tipperne den 12.,30. og 31. maj 1976 (S. Christensen)
1978(72)1/15          Bestandsstørrelse og habitatvalg hos Toppet Lappedykker (Podeceps cristatus) i Danmark 1975 (S. Asbirk, T. Dybbro)
1978(72)15/27     Mågernes (Larinae) yngleudbredelse, bestandsstørrelse og ændringer i Danmark, med supplerende oplysninger om forholdene i det øvrige Europa (A. P. Møller)
1979(73)265/7     Den Sorte Storks (Ciconia nigra) forekomst i Danmark, især i årene 1970-1978 (E. V. Rasmussen)
1979(73)271/11       Fjordternens (Sterna hirundo) status som ynglefugl i Danmark 1970-1976 (L. U. Rasmussen)
1980(74)35/11           Bestandsopgørelse af Rågen (Corvus frugilegus) i Danmark 1978 (S. E. Jensen)
1980(74)105/9          Bestanden af ynglende Fiskehejrer (Ardea cinerea) i Danmark 1978 (N. W. Møller, N. S. Olesen)
1982(76)3/13           Ynglebestanden af Rørhøg (Circus aeruginosus i Danmark 1979-81 (H. E. Jørgensen, P. Bomholt, S. Bøgelund, P. E. Jensen)
1982(76)15/7            Pomeransfuglens (Eudromias morinellus) træk og forekomst i Danmark (E. Østergaard)
1983(77)81/15     Ynglebestanden af Hedehøg (Circus pygargus) i Danmark 1968-1982 (H. E. Jørgensen)
1985(79)1/11           Forekomsten af Sodfarvet Skråpe (Puffinus griseus) i Danmark (E. V. Rasmussen)
1985(79)11/9           Bestanden af Stor Kobbersneppe (Limosa limosa), Almindelig Ryle (Calidris alpina), Brushane (Philomachus pugnax) og Klyde (Recurvirosetta avosetta) i Danmark 1980 (M. Hansen)
1985(79)81/23         Bestandsudvikling og ungeproduktion hos Rørhøg (Circus aerugenosus) 1971-83 (H. E. Jørgensen)
1986(80)134/3         Yngleforekomsten af Tinksmed (Tringa glareola) i Danmark 1982-84 (E. Østergaard)
1992(86)123/7     Flamingoernes forekomst i Danmark (R. Christensen)
1992(86)129/9  Ynglebestanden af Fiskehejre (Ardea cinerea) i Danmark 1991 (M. Frederiksen)
1994(88)161/11      Landsdækkende optælling af Hjejler (Pluvialis apricaria) i Danmark oktober 1993 (L. M. Rasmussen)
1995(89)1/48     Truede og sjældne ynglefugle 1976-1991 (U. G. Sørensen)
1995(89)67/17      Udbredelse og fænologi hos rastende og overvintrende Sang- og Pibesvaner i Danmark, 1991-1993 (B. Laubek)
1995(89)87/1      Yngleforsøg af Stylteløber (Himantopus himantopus) på Tipperne i 1994 (O. Thorup, O. Amstrup)
1995(89)119/17 Udviklingen i ynglebestanden af Skarv (Phalacrocorax carbo sinensis) i Danmark 1938-1994 (T. Bregnballe, J. Gregersen)
1996(90)93/7     Ynglebestanden af Natravn (Caprimulgus europaeus) i Danmark 1992-1995 (N. O. Jensen, L. B. Jacobsen). http://www.dof.dk/images/om_dof/publikationer/doft/dokumenter/doft_1996_3_1.pdf
1996(90)99/11      Koncentrationer uden for yngletiden af Toppet Lappedykker (Podiceps cristatus) i Danmark (H. Meltofte). http://www.dof.dk/images/om_dof/publikationer/doft/dokumenter/doft_1996_3_2.pdf
1999(93)105/23    Truede og sjældne ynglefugle i Danmark 1998 (M. B. Grell). http://www.dof.dk/images/om_dof/publikationer/doft/dokumenter/doft_1999_3_1.pdf
1999(93)71/11     Engsnarrens (Crex crex) yngleforhold i kulturlandskabet, og artens fortid, nutid og eventuelle fremtid i Danmark (O. Thorup). http://www.dof.dk/images/om_dof/publikationer/doft/dokumenter/doft_1999_2_3.pdf
2000(94)55/19   Truede og sjældne ynglefugle i Danmark 1999 (M. B. Grell). http://www.dof.dk/images/om_dof/publikationer/doft/dokumenter/doft_2000_2_1.pdf
2000(94)19/11          The relationship between the number of staging Dunlins (Calidris alpina) and the abundance of their benthic prey: the effect of severe winters (M. Desholm). http://www.dof.dk/images/om_dof/publikationer/doft/dokumenter/doft_2000_1_4.pdf
2001(95)51/19          Truede og sjældne ynglefugle i Danmark 2000 (M. B. Grell). http://www.dof.dk/images/om_dof/publikationer/doft/dokumenter/doft_2000_1_4.pdf
2001(95)1/9           Pomeransfuglens (Charadrius morinellus) forekomst i Danmark 1981-1999 (E. Østergaard). http://www.dof.dk/images/om_dof/publikationer/doft/dokumenter/doft_2001_1_1.pdf
2002 (96)43/24     Truede og sjældne ynglefugle i Danmark 2001 (M. B. Grell). http://www.dof.dk/images/om_dof/publikationer/doft/dokumenter/doft_2002_2_1.pdf
2003 (97)303/8         Vendehalsen Jynx torquilla i Danmark, med særligt henblik på ynglebestanden på Borris Hede 1970-2001 (E. Østergaard). http://www.dof.dk/images/om_dof/publikationer/doft/dokumenter/doft_2003_4_4.pdf
2003 (97)175/17 Truede og sjældne ynglefugle i Danmark 2002 (Grell, M.B. & B. Rasmussen, red.).  http://www.dof.dk/images/om_dof/publikationer/doft/dokumenter/doft_2003_2_1.pdf
2004 (98)45/55 Truede og sjældne ynglefugle i Danmark 1998-2003. Midtvejsrapport fra Dansk Ornitologisk Forenings Arbejdsgruppe for Truede og Sjældne Ynglefugle (DATSY) (Grell, M.B., Heldbjerg, H., Rasmussen, B., Stabell, M., Tofft, J. & T. Vikstrøm, red.). http://www.dof.dk/images/om_dof/publikationer/doft/dokumenter/doft_2004_2_1.pdf
2005 (99)88/18 Truede og sjældne ynglefugle i Danmark 2004 (Nyegaard, T. & M.B. Grell, red.).   http://www.dof.dk/images/om_dof/publikationer/doft/dokumenter/doft_2005_2_1.pdf
2006 (100)11/17 Truede og sjældne ynglefugle i Danmark 2005 (Nyegaard, T. & M.B. Grell, red.).  http://www.dof.dk/images/om_dof/publikationer/doft/dokumenter/doft_2006_2_2.pdf
2006 (100) 88/8 Ynglebestanden af Splitterne i Danmark 1993-2005. (J. Gregersen). http://www.dof.dk/images/om_dof/publikationer/doft/dokumenter/doft_2006_2_4.pdf
2007(101) 15/8 Koordineret optælling af Hjejler Pluvialis apricaria i Danmark i oktober 2003. (L. M. Rasmussen). http://www.dof.dk/images/om_dof/publikationer/doft/dokumenter/2007_1_15-23_hjejle.pdf
2009/(103) 99/14 Markant stigning i antallet af rastende og overvintrende Storspover i Danmark efter fredning og klimamildning. (H. Meltofte et al.). http://www.dof.dk/images/om_dof/publikationer/doft/dokumenter/DOFT2009/nr4/storspover_doft_04_09.pdf
2010/(104)22/4 Fiskehejrens fremgang og fænologi i Vestjylland i 1900-tallet. (H. Meltofte). http://www.dof.dk/images/om_dof/publikationer/doft/dokumenter/DOFT2010/nr1/fiskehejre_doft_01_10.pdf
2013/(107)261/19 Udvikling i ynglebestanden af Fjordterner i Danmark 1970-2012. (T. Bregnballe & H. E. Jørgensen) http://www.dof.dk/images/om_dof/publikationer/doft/dokumenter/DOFT_5_4_13_261280_DOFT_artikel_fjordterne.pdf
2014/(108)1/146  Truede og sjældne ynglefugle I Danmark 1998-2012. (T. Nygaard et al.) http://www.dof.dk/images/om_dof/publikationer/doft/dokumenter/DOFT_1_2014.pdf
2014/(108)226/5 Antal og overnatningspladser for Stormmåger og Hættemåger i Danmark i julen 2010 og 2011. (H. Meltofte) http://www.dof.dk/images/organisationen/publikationer/doft2014/141245_DOFT_4-2014_Artikel-Maager.pdf
2014/(108)187/11 Udviklingen i ynglebestanden af Sølvmåger i Danmark 1920-2012. (T. Bregnballe & P. Lyngs). 2014 http://www.dof.dk/images/om_dof/publikationer/doft/dokumenter/2014/DOFT_3-2014_2_INDHOLD_ArtikelSoelvmaage_Low_187-198.pdf 

Feltornitologen 1959-1980 (Årgang, sidetal)
5. 22   Tyrkerduer (N.O. Preuss)
5. 20-21   Lappedykkere (N. O.Preuss)
6. 107   Mursejlere (J. H. Christensen)
7. 16-18  Faunistisk Kartotek: Lappedykkernes ynglepladser i Danmark, grågåsens ynglepladser i Danmark.
8. 6-37  Faunistisk Kartotek: Hættemåge, Skærpiber, Rørhøg, Svartbag, Sildemåge, Svartbag, Sildemåge, Huldue, Klyde, Hejre, Husrødstjert, Nattergal, Kærsanger, Høgesanger, Stor Tornskade, Taffeland, Splitterne, Bjergvipstjert, Stor Skallesluger, Stor Kobbersneppe, Stork, Sølvmåge, Sortterne, Lille Præstekrave, Hvidbrystet Præstekrave, Toplærke, Troldand, Sortterne
9. 58-61   Stork (K. Boldt)
11. 21   Husrødstjertens ynglepladser 1966-68 (P. Thomsen)
11. 4-7   Hedehøg (J. Eskildsen)
11. 63-67   Flamingo (J. Eskildsen)
11. 170-171   Hvidbrystet præstekrave (T. Dybbro)
12. 12-13   Sjagger og vindrossel (N. Rosenberg)
12. 96-98   Kærnebider (T. Michaelsen)
13. 112-113  Mursejler- om mursejlerens manglende forekomst i Vestjylland (P. Hald-Mortensen)
14. 158-159   Gulhovedet Vipstjert (Motacilla flava flavissima) i Danmark (N. Franzmann)
14. 150   Storkebestanden i Danmark (T. Dybbro)
15. 8-9   Allikens redeanbringelse (P. Hald-Mortensen)
15. 126-127   Skader på strandengen (H. S. Møller)
16. 18-19   Lidt om græshoppesangeren (M. Iversen)
17. 183   Isfuglen i Danmark (E. V. Rasmussen)
17. 180   Ynglebestanden af Toppet Lappedykker 1975 (S. Asbirk, T. Dybbro)
18. 193   Storke 1976 (T. Dybbro)
19. 27   Vandstær og Isfugl i febr./marts 1976 i Egvad kommune (Tarm) (T. Madsen)
19. 197   Et svar på en kritik angående oplysninger om ynglende Hærfugle (H. Skov)
21. 68   Sikring af fuglerige vestjyske strandenge (Nyt fra Fugleværnsfonden)
21. 179   Ang. vore Tårnfalke (J. H. Christensen)
22. 35-38   Fiskehejreoptælling 1979 (N. W. Møller, N. S. Olsen)

Udgivelser på www.dof.dk  1999 – sept. 2015 med relation til DOF Vestjylland
1999 Forvaltningsplan for hvid stork Ciconia ciconia i Danmark (Michael Borch Grell). http://pub.dof.dk/dof/Notat/Forvaltningsplan_for_Hvid_Stork.pdf
2002 Forslag til forvaltningsplan for den danske ynglebestand af Hjejle Pluvialis apricaria (Henning Heldbjerg & Michael B. Grell). http://pub.dof.dk/dof/Notat/Forslag_til_forvaltningsplan_for.pdf
2004 Truede engfugle. Status for bestande og forvaltning i Danmark (Ole Thorup). http://pub.dof.dk/dof/Rapport/Truede_engfugle_Status_for.pdf
2005 Truede og sjældne ynglefugle i Danmark 2005 (Timme Nyegaard og Michael Borch Grell) http://pub.dof.dk/dof/Rapport/Truede_og_sj%C3%A6ldne_ynglefugle6.pdf
2007 Truede og sjældne ynglefugle i Danmark 2006 (Nyegaard, T. & M.B. Grell, red.).  http://pub.dof.dk/dof/Rapport/Truede_og_sj%C3%A6ldne_ynglefugle2.pdf
2008 Truede og sjældne ynglefugle i Danmark 2007 (Nyegaard, T. & M.B. Grell, red.).  http://pub.dof.dk/dof/Rapport/Truede_og_sj%C3%A6ldne_ynglefugle5.pdf
2009 Truede og sjældne ynglefugle i Danmark 2008 Nyegaard, T. & M.B. Grell, red.).  http://pub.dof.dk/dof/Rapport/Truede_og_sj%C3%A6ldne_ynglefugle4.pdf
2010 Truede og sjældne ynglefugle i Danmark 2009 (Nyegaard, T. & M. Willemoes, red.). http://www.dof.dk/images/projekter/truedeynglefugle/dokumenter/DATSY2009.pdf
2011 Truede og sjældne ynglefugle i Danmark 2010 (Eskildsen, A. & T. Vikstrøm, red.). http://pub.dof.dk/dof/Rapport/Truede_og_sj%C3%A6ldne_ynglefugle3.pdf
2012   Truede og sjældne ynglefugle i Danmark 2011 (Nyegaard, T., red.). http://pub.dof.dk/dof/Rapport/Truede_og_sj%C3%A6ldne_ynglefugle.pdf           

Artikler i Fugle i Felten (1999 - 2012) med relation til DOF Vestjylland (Nummer, årstal)
2/00  Dværgmågen – en østlig indikator for insektrige og lavvandede sumpe (Poul Hald-Mortensen)
3/00  Engsnarren. Lyt efter den i sommer (Søren Skov)
1/01  Sløruglen – en ugle i fremgang (Klaus Dichmann)
2/01  Den Sortstrubede Bynkefugl – ny karakterfugl på jyske heder! (Jesper Tofft)
3/01  Danmarks smukkeste ynglefugl: Biæderen (Magnus Bang Hansen)
2/02  Blåhalsen, den svenske Nattergal (Hans Harrestrup Andersen)
3/02  Tranen breder sig til hele landet - upåagtet fremgang og indvandring til nye landsdele (Jesper Tofft)
4/02  Skovens hersker Stor Hornugle (Hans Pindstrup)
1/03  Stor Tornskade - banditten på den jyske hede (Niels Peter Brøgger)
2/03  Biæderne i Danmark 2001-2002 - hvad æder de danske Biædere (Magnus Bang Hansen)
3/04  Sortternen med Det blå Bånd (Knud Flensted)
2/2005  Kirkeugle - en art i krise (Lars Holm Hansen)
4/2005  Enghøgen på retur (Lars Maltha Rasmussen)
1/2006  Elevatorfugl med misvisende navn (Susanne Bruun og Helge Røjle Christensen)
2/2006  Sydlig Blåhals i Danmark - en status (Tim Andersen, Gert Green & Thomas W. Johansen)
3/2006  Har Sandternen en fremtid i Danmark? (Ole Thorup)
4/2006  Ibisen er blevet dansk (Jan Skriver)
3/2010  Sjælden gæst fra øst på kort visit i vest (Frits Rost)
3/2010  Orientbraksvale – en ny art for Danmark (Rasmus Strack)2/2012  Fiskeørnen er i fremgang (Leif Novrup)