Sortterneprojektet i det vestjyske satser på succes i 2022 :-)

Sortternene er en sjælden fugl i Danmark, som er gået rigtig meget tilbage fra 700 par i 1950´erne til 400 par i 60´erne, 200 par i 70´erne til ca. 100 par omkring 1990. Siden 2017 har yngle bestanden ligget i intervallet fra 52 – 56 par i 2018 til 70 – 78 par i 2021.

Der er kun 3 delbestande tilbage i Danmark, hvor den største findes på grænsen mellem Danmark og Tyskland, hvor Hasberger sø, som gennemskæres af selve grænsen, er kernelokaliteten, endvidere yngler den i Vejlerne i Thy og så Vest Stadil fjord - Husby/Nørresø i det vestjyske.

Ynglebestanden ved Husby sø /Vest Stadil fjord er den mindste af delbestandene i Danmark. Sortternerne har siden genoprettelsen af Vest Stadil fjord i 1999 vekslet mellem de 2 områder. I statens NOVANA-program er lokaliteterne besøgt og optalt siden 2004 af Naturstyrelsen i Ringkøbing (nu Miljøstyrelsen). I perioden 2004-2017 har arten ynglet hvert år bort set fra 2016 ved Vest Stadil Fjord, mens arten har ynglet i 7 af årene ved Husby sø. Desværre har der ikke været en grundig undersøgelse af ynglesucces mm.


         Her Sortterne taget ved Vest Stadil fjord 24. juni,                                                                       Foto: Ole Amstrup


… og derfor tog medlemmer fra DOF-Vestjylland i 2017 kontakt til Naturstyrelsen Vestjylland, Holstebro og Ringkøbing-Skjern kommuner og i fællesskab udarbejdede vi et 3-årigt projekt for overvågning af de sjældne vestjyske terner og dette indebar også at vi havde løbende kontakt til Sortterne-projektet i grænselandet, hvor man gennem et par år havde udlagt yngleflåder på Sortterne lokaliteterne med fin succes.


En lille ”Sortterne-gruppe” i DOF-Vestjylland regi udlagde således 10 – 15 rede flåder i henholdsvis Husby sø og Vest Stadil fjord i de tre projekt år og forsøgte at holde øje med om de blev benyttet af Sortternerne, hvilket vi fandt ud af var en ret svær opgave, idet bevoksningen i form af siv og andre vandplanter vokser enormt, fra vi lagde flåderne ud i månedsskiftet april/maj og 14 dage/3 uger frem hvor Sortternerne kommer tilbage og etablerer sig på ynglepladsen, men gruppen har med jævne mellemrum i månederne maj, juni og juli besøgt lokaliteterne for at se om der var Sortterne aktivitet og disse er selvfølgelig registreret i DOF-basen. Vi har enkelte gange set at Sortternerne er landet og rastet på rede flåderne, men de har ikke været benyttet til at yngle på.

Da de 3 år var gået, forlængede vi projektet et par år yderligere, da arten er meget vigtig at prøve at forsøge at gøre noget for arten og i denne sæson har vi så langt om længe haft en rigtig god fornemmelse, idet der har været aktivitet nær de udlagte rede flåder både ved Husby sø og Vest Stadil fjord de seneste uger, hvor vi begge steder har forsøgt at se om vores flåder blev brugt, men vegetationshøjden gør det meget svært.


En god løsning på at få et overblik over rede flåderne kunne være en drone og her 30. juni fik vi en aftale på plads med Naturstyrelsen Vestjyllands dronefører og det betød at vi i dag prøvede om det var muligt at se Sortternenes aktivitet ved rede flåderne fra luften.

Det viste sig at være lidt udfordrende at finde rede flåderne fra dronen, da det kan være svært at finde dem i vegetationen, som er vokset meget til i løbet af et par måneder.

• Ved Vest Stadil fjord kneb det mest, men vi havde 3 Sortterne lige i området hvor rede flåderne ligger uden dog at kunne finde dem eksakt.

• Ved Husby sø fandt vi flåderne fra dronen og det så ud til at der var et par reder på den store flåde vi har udlagt i år, men det var ikke helt nemt at se nøjagtigt.


Uden at være 100 % sikre på at vore flåder endelig bliver benyttet her på 5. sæson, er det i hvert fald helt sikkert at måske 3 par i Vest Stadil fjord og 2 par i Husby sø varsler særdeles kraftigt og på nedenstående foto taget af Ole Amstrup i dag, oplevede vi at en Gråkrage ikke skulle komme for tæt på yngleområdet, for så blev den straks fulgt ”til dørs” og kort forinden havde en Havørn fået samme behandling.

 
Hvis du besøger en af de 2 lokaliteter i den nærmeste fremtid, så må du meget gerne være opmærksom på Sortternerne og deres eventuelle unger og rapportere dem i DOF-basen, da Sortterne gruppen har en god forhåbning om at der kommer Sortterneunger på vingerne inden så længe.

 
På DOF-Vestjyllands hjemmeside kan du læse Sortterneprojektets ”Årsrapporter” fra 2018 til 2021 om gruppens arbejde og hvordan status er for Sortternen i de enkelte år på de vestjyske lokaliteter siden projektstart, samt gruppens kontaktpersoner.