Sådan gik Jubilæumsfesten "50 år med fuglene i Vestjylland"

 25 oktober 1972 var der inviteret til møde i Herning med henblik på at opstarte en lokalafdeling i det vestjyske og da man kunne mønstre 7 mand, der alle havde lyst at indgå i den første bestyrelse var DOF-Ringkøbing amt en realitet.

50 år og 4 dage senere 29. oktober 2022 er der inviteret til Jubilæumsfest på Nørre Vosborg for netop at fejre lokalafdelingens fødselsdag og dermed finalen efter 2 måneders festligheder i form af Jubilæumsudstilling, Jubilæumsforedrag, Jubilæumsbusture, Jubilæumskoncert i løbet af september og oktober måned.


Velkommen til Jubilæum

 
Godt 60 havde tilmeldt sig festen, som blev en rigtig god, værdig og minderig fejring af ”50 år med fuglene i Vestjylland”.

Halvdelen af de 56, som har været bestyrelsesmedlemmer i DOF-Vestjylland var tilmeldt og heriblandt samtlige 7 formænd ligeså. Fra den allerførste bestyrelse i 1972 er 2 ikke mere og af de 5 mulige mødte 4 op, så virkelig en imponerende mønstring – 50 år efter opstarten af lokalafdelingen. ?Klar til fest!


Eftermiddagens festprogram blev som følger:


Velkomst
ved Lars HH, som fortalte om nogle af lokalafdelingens facts og bedrifter gennem 50 år, samt egne små oplevelser.

Her et lille udpluk:

• Gert Thorhauge Andersen har siddet i bestyrelsen halvdelen af årene, idet han blev indvalgt i 1997 og har således i år, haft 25års jubilæum i bestyrelsesarbejdet. Yderligere 3 har siddet med i lokalafdelingsbestyrelsen i mere end 20 år – Egon Østergaard, Erik Enevoldsen og Lars HH og herefter er der 9 doffere, som har siddet med mellem 10 og 16 år.

• Lokalafdelingen har deltaget i 3 store Atlas projekter!

• Der blev udgivet en rapportserie ”Ringkøbing Amts Fugleliv” i alt 18 hæfter og heraf var specielt nr. 9 - Fugle og Natur – En guide til Vestjylland en super vigtig udgivelse, da den blev solgt i mange eksemplarer og dermed også var med til at polstre foreningen økonomisk. Seneste udgivelse er fra 2012 om ”Ynglende kystfugle ved Nissum fjord”.

• Der har i hele perioden været afholdt fugleture og det bliver til rigtig mange i årenes løb hvis man talte dem med alle sammen.

• I 2007 ændrede vi navn til DOF-Vestjylland og Urfuglen, som uddøde, blev udskiftet med kortnæbbede gæs, som jo flyver i V-form og dermed symboliserer ”V” i Vestjylland.

• Vi har ikke direkte indflydelse på fuglene i Vestjylland, men vi tæller dem og registrerer dem og denne liste viser at mindst 33 arter har ynglet for første gang eller for nogle få arters vedkommende genindvandret efter at have været væk i rigtig mange år.

• Antallet af medlemmer i DOF-Vestjylland var under 100, da lokalafdelingen startede i 1972, men efterfølgende har vi været støt stigende. I 1974 rundede antallet 100. I 1981 kom vi op på 200, 1987: 300, 1991: 400, 2007: 500 og endelig 2019, da rundede vi 600 og højeste antal hidtil var ved udgangen af 2020 med 625 medlemmer.

Lidt om Jubilæumsfesten:

Og ja så er det jubilæet vi nu har i fokus og jeg synes bestemt at vores forening DOF er værd at fejre og det er jo så det vi nu gør med denne fest i dag, ligesom mange af jer var med da vi i 1997 fejrede 25 år og i 2012 40 år og derfor så skulle 50 året for DOF-Vestjylland fejres med maner.

Bestyrelsen i DOF-Vestjylland har arbejdet med 50 års jubilæet i et par år for at få alt til at spille og vi har været rigtig glade for de forskelligartede arrangementer, som kom til i et fortrinligt samarbejde med det her sted ”Nr. Vosborg”,

Herefter en sang: Lev dit liv, mens du har det (Tørfisk)

Marianne Linnemann tog over som toastmaster


Første foredrag
var med Christian Hjort, som med overskriften ”DOF i et halvt århundrede med fokus på Vestjylland”, fortalte om de første år af lokalafdelingens historie.

og her nogle overskrifter fra foredraget:


• Hvordan Hans Ulrik Skotte Møller var blevet hyret af Lorenz Ferdinand til at finde nogle unge mennesker i det vestjyske, som måske ville stille op til den første bestyrelse.

• Hvordan afholdtes bestyrelsesmøderne og specielle serveringer

• Gennemgang af medlemmerne i den første bestyrelse og efterfølgende af andre vestjyske ornitologer, som har gjort et stort bidrag til foreningen og lokalafdelingens arbejde gennem årene og dermed været med til at DOF har en markant position i dag.

• Christian har gjort en stor indsats for at finde gamle fotos fra lokalafdelingens aktiviteter, men der var jo ikke så mange der tog fotos tidligere, men der var alligevel en del med af medlemmer i yngre udgaver.

• Harboøre tange: fredningen som DOF-Ringkøbing amt var meget involveret i og historier og oplevelser i den forbindelse.

• Bestyrelsen i 1983 var særdeles kompetent, her sad de 4 første, som har varetaget formandshvervet i lokalafdelingen: Christian Hjorth, Niels Eriksen, Tage Madsen og Egon Østergaard. Christian og Egon har efterfølgende tillige været formænd for hele DOF i henholdsvis 23 og snart 12 år. ?

 
Spisepause i form af Canpéer

Og så var det Jonna Odgaards tur med andet indlæg:

Overskriften til dette indlæg hed ”Derfor elsker jeg fugle og ornitologer” og her nogle ”nedslag” i dette foredrag, hvor Jonna berettede om oplevelser med fuglefolk.

• Jonna er uddannet journalist og arbejdede en årrække som freelance miljøjournalist og på den måde fik hun opgaver i DOF, bl.a. omkring Rovfugle i fangenskab og kom i den forbindelse til at kende Lorens Ferdinand, som var formand for DOF inden Christian Hjort.
• Arbejdede 3 år i Grønland, hvor de 2 var som projektleder i en kampagne om bæredygtig udnyttelse af landet fugle og dyreliv.

• Med på en forskningstur til Alaska sammen med bl.a. Hans Meltofte.

• Har i en årrække været med i Fugleværnsfondens bestyrelse og har bl.a. været fortaler for at fonden købte nogle ”skovreservater” og man holdt mandtal på de ynglende fuglearter i fondens reservater.

• Jonna er med i tællegruppen omkring Naturbydelen ”Ringkøbing K” og er med til at opgøre fuglene mv. på Fugleværnsfondens reservat på Bøvling klit.

• Jonna er også forfatter og har skrevet flere bøger hvor ”Ulvens blik” var den første i en saga med udgangspunkt i Laplands natur og samerne, hvor facinationen beskrives ud fra bl.a egne oplevelser gennem rejser og vandreture igennem mange år og således har bl.a. en ”DOF-Vestjylland Hornborgatur” fået et par linjer” i en beskrivelse i bogen.

• Jonna udtrykte flere gange ”magiske oplevelser” med fuglene og fuglefolket, forstået således at nogle gange så føles det sådan, når man igen møder personer og steder, som har betydet ”en del” for en gennem sin livsrejse.


Fotoseance, samt mulighed for at se Jubilæumsudstillingen i form af Jens Overgaard Christensens akvareller på Nr. Vosborg.


Her de deltagere i Jubilæumsfesten, som har været med i  DOF-Ringkøbing amt/DOF-Vestjyllands bestyrelse igennem de 50 år.

Bagerst fra venstre mod højre: Peter R. P. Derdau, Lars Møgeltoft Pedersen, Hans Ulrik Skotte Møller, Erik Enevoldsen,
Lars Holm Hansen, Jens Ballegaard, Esben Donnerborg, Gert Thorhauge Andersen, Egon Østergaard,
Ole Olesen, Eigil Thomassen, Niels Eriksen, Christian Hjort, Sten Engelbøl, Kristian Tikjøb Olesen.

Forrest fra venstre: Kirsten Henriksen, Jonna Forsom, Leif Novrup, Poul Krag, Karen Bentsen, Ingerid Elmquist,
Marianne Linnemann, Pia Morsing, Mogens Hansen, Tage Madsen, Ole Amstrup og Allan Kjær Villesen.Her DOF-Vestjyllands formænd gennem 50 år.

fra venstre mod højre og hvornår de enkelte var formænd i lokalafdelingen år/fra/til.

Lars Holm Hansen 2006  
Esben Donnersborg (konstitueret 1. halvår 2006) 2006 2006
Gert Thorhauge Andersen 2000 2006
Egon Østergaard 1989 1999
Tage Madsen 1984 1988
Niels Eriksen 1981 1983
Christian Hjort 1972 1980

 

Kaffepause,


… og så til ”tredje halvleg”, med DOFs nuværende formand Egon Østergaard, som havde givet sit foredrag overskriften ”Mine vestjyske fugle”

Egons foredrag var baseret på hans oplevelser med fuglene og lokaliteterne i det vestjyske, hvor især hederne og strandengenes fugle har en særlig plads:

• Født i Ulfborg lige overfor storkereden i byen, opvokset i Skjern hvor en lærer Jens Hedegaard Christensen, som var meget fugle og naturinteresseret og derved såede nogle frø, hos flere af eleverne på skolen, heriblandt Egon.

• Jens Hedegaard Christensen opstartede bl.a. et redekasseprojekt på Borris hede, hvor der blev opsat mange eternitredekasser til mejser og Vendehals og helt siden 80´erne har en tællegruppe i DOF-Vestjylland optalt fuglenes succes i redekasserne år efter år. Egon påbegyndte ringmærkning af Vendehals og netop i år har han sat ring på fugl nr. 1000.

• Tællegruppen på Borris hede har også fulgt de andre fugle i det store militærterræn, ynglende Tinksmed, Hjejle, Storspove, Havørnen som blev fastetableret ynglefugl, Kongeørn og ulv m.fl.

• Pomeransfuglene er en anden af ”Egons fugle” og han har bl.a. skrevet om arten i en af ”Ringkøbing Amts fugleliv” udgivelserne og årsagen hertil var at han i maj 1978 på vej hjem fra Skjernå´s udløb stødte på en stor flok Pomeransfugle ved ”Tambjerg” og fulgte dem så på stedet og fandt ud af at Skjern enge er Europas vigtigste rastelokalitet for arten.

• Egon havde været i arkiverne for at finde gamle smalfilm om Hærfugl på yngleplads ved Lomborg og nær Karup å, en meget sjælden art, som kun har ynglet ganske få gange i Danmark.

• Et andet indslag var om Perleuglen, som pludselig blev ynglefugl i Vestjylland i Sdr. Feldborg plantage, hvor der så blev oprettet en gruppe, som i første omgang fik opsat redekasser til arten og efterfølgende holdt øje med om den spændende lille og ret sky ugle tog redekasserne i brug ved hjælp af en teleskopstang med et kamera på. Det viste sig at de første redekasser var for glatte således at ungerne ikke kunne komme ud og måtte på plejestation et godt stykke tid.

• Historien om, da 2 fulde islændinge blev antastet i et tog med 2 jagtfalkeunger i en papkasse.


 
Efter en særdeles spændende eftermiddag med masser af input om DOF-Vestjyllands historie, fortalt af de der var med, afsluttedes dagen med lidt forsinkelse.

Er ret sikker på at alle gik hjem med en følelses af glæde over at have overværet disse 3 fine og forskellige foredrag sammen med gode fuglevenner, bestyrelsesmedlemmer og ellers i det hele taget mangeårige medlemmer af vores lokalafdeling ”DOF-Vestjylland”, som nu ser frem mod det næste halve århundrede.

Som afslutning på dette referat fra Jubilæumsfesten skal lyde et kæmpe ”STORT TAK” til Christian, Jonna og Egon for de meget interessante indlæg, hvor I rigtig fint fik delagtig gjort alle tilhørerne i lokalafdelingens historie gennem fem årtier inklusiv spændende anekdoter og hændelser.


Og  dermed blev JUBILÆUMSFESTEN nøjagtig "en værdig finale" som afslutningen på 2 måneders jubilæumsaktiviter
som bestyrelsen havde håbet, da vi startede planlægningen for længe siden :-)

Og her Jubilæumsplakaten, som stadig kan købes til støtte for Fugleværnsfonden.