Referat af DOF-Vestjyllands generalforsamling - 25. august 2021


DOF-Vestjyllands generalforsamling blev afholdt onsdag den 25. august 2021 i Aulum, med 34 fremmødte deltagere.


1. Valg af dirigent

Ad.1.
Lars Holm Hansen bød velkommen.
Bestyrelsen foreslog Ingerid Elmquist som dirigent.
Ingerid Elmquist startede med at konstatere at generalforsamlingen var lovlig varslet i henhold til foreningens vedtægter.


2. Beretning om afdelingens virksomhed i det forløbne år

Ad.2.
Lars Holm Hansen fremlagde beretningen om afdelingens virksomhed i det forløbne år.

Beretningen blev taget til efterretning.


3. Forelæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse

Ad.3.
Kasserer Ole Amstrup fremlagde årsregnskabet.
Årsregnskabet godkendt.

Endvidere orienterede Ole Amstrup om Forlaget Dof-Vestjylland regnskab for 2020.


4. Fremlæggelse af budget til godkendelse

Ad.4.
Kasserer Ole Amstrup fremlagde budgettet for 2021.

Budgettet for 2021 godkendt.


5. Valg til bestyrelsen

Ad.5.
• Agner Svenstrup
• Jonna Forsom
• Marianne Linnemann
• Ole Amstrup
• Lars Møgeltoft Poulsen

Ovenstående blev alle genvalgt.

Der blev ikke valgt nogle nye suppleanter til bestyrelsen.


6. Valg til repræsentantskabet

Ad.6.
• Formanden har en plads
• Marianne Linnemann
• Agner Svenstrup

Som suppleanter blev valgt:
• Kirsten Henriksen
• Poul Krag
• Ole Amstrup


7. Valg af revisor

Ad.7.
Laurids Erik Andreassen blev genvalgt.


8. Forslag til beslutning

Ad.8.
Ingen indkomne forslag.


9. Eventuelt

Ad.9.
Ingen emner.

 

Referent: Lars Møgletoft Poulsen

 

Besøg på Ovstrup hede

 

Inden selve generalforsamlingen mødtes deltagerne på Ovstrup hede hvor Ole Olesen, Aulum startede med at fortælle om Aage V. Jensens reservat og de tanker man har med området. Herefter var alle oppe at se Kronhjorte på heden fra det fine ”tårn” på Bindstowvej, hvorefter vi gik en tur i området inden hele ”flokken” returnerede til Aulum, hvor der var bespisning inden selve DOF-Vestjyllands generalforsamling gik i gang.