Mølleplacering i Skjern enge er problematisk for den sjældne Pomeransfugl

Kort før jul lå der en ”lukket” indbydelse på Facebook til et informationsmøde om et forslag til opsætning af vindmøller midt i Skjern enge, nord for selve Skjernå og langs Falbækvej. Dansk Ornitologisk Forening i Vestjylland (DOF) ser denne placering som meget problematisk af flere årsager.


Først og fremmest er områderne langs Lønborgvej, det sted i Skjern enge, hvor der kommer flest besøgende, såvel lokale som turister for bl.a. at kigge på fugle og nyde det flade, smukke og uforstyrrede Skjernådelta. Her har man god udsigt i den ydre ådal, over engene ved Hestholm sø og Vesterenge, hvor der er fugletårne, udsigtspunkter og P-pladser. Netop her få hundrede meter væk tænkes opført en række 200 meter høje vindmøller. Det er rigtig træls for natur, fugle og mennesker. Vi har mange andre steder i ”Naturens Rige”, hvor der kan opstilles møller, som ikke ødelægger og forstyrrer fuglenes fouragerings- og yngleområde, det unikke ådalslandskab og de mange lokale og turisternes naturoplevelse.


Falbækmarkerne, hvor møllerne er tænkt opført, huser tusindvis af fugle året rundt. F.eks. ses gæs og svaner vinteren igennem og flokke af brushøns, hjejler og storspover i træktiden. Og tænk på havørnene, som vi dagligt kan glæde os over, når de kommer flyvende gennem Skjern Enge mellem Ringkøbing Fjord og Borris Hede. For dem kan de store møllevinger blive deres endeligt, når de bliver fanget ind i de roterede vinger.


Men den foreslåede placering er dog allerværst i forhold til den sjældne vadefugl Pomeransfugl, som hvert forår i 3 – 4 uger fra sidst i april til omkring 20. – 25. maj raster og tanker op, netop her på markerne langs Falbækvej på sin vej fra vinterkvarteret i Nordafrika til ynglepladserne i det nordlige Skandinavien, og rastepladsen er den vigtigste i Danmark og ja, faktisk den største i hele Europa. Og fuglene har brugt disse marker i over hundrede år.


Rigtig mange mennesker fra nær og fjern kommer hvert år forbi netop Falbæk-områdets marker for at kigge efter den særegne og flotte fugl, som er lidt anderledes end langt de fleste andre arter, idet det er hunnerne, som er flottest i farverne.


Og ikke nok med det. Pomeransfuglen er grundet sin fåtallighed på EU-Fuglebeskyttelsesdirektivets Bilag 1 liste. Det betyder, at den er højt beskyttet, og at dens levesteder, inkl. rastepladser ikke må ødelægges eller forringes.


DOF-Vestjylland opfordrer derfor på det kraftigste kommunen og projektfolkene til at indstille de videre planer med den for naturen og pomeransfuglene meget dårlige mølleplacering., som vil få konsekvenser for denne fåtallige og sjældne fugleart. Og nej den flytter sig ikke bare andre steder hen. Den kræver store lavtliggende, åbne, lidt sandede områder uden beplantning og andet der rager op i landskabet. Det er derfor den år efter år vender tilbage til netop de samme rastepladser langs Falbækvej og ganske få andre lokaliteter op langs vestkysten, men ingen andre steder i samme antal, som i Skjern enge.


DOF er helt med på, at det er meget vigtigt at etablere endnu mere ”grøn energi”, i form af vindmøller og solceller mv., men det skal ikke være i eller klos op ad udpegede Natura 2000-områder, hvor man har bestemt, at naturen, skal have plads. DOF –Vestjylland har i flere høringssvar til kommunens vedvarende energipolitik (VE) foreslået, at kommunen udarbejder en samlet plan for placering af biogasanlæg, vindmøller og solceller. En samlet fysisk planlægning for VE giver mulighed for at kunne udpege områder, der er optimale for placering af energianlæggene under hensyntagen til bl.a. naturinteresserne og herunder fuglebeskyttelsen. I dag er det ofte projektfolk, som bestemmer, hvor VE anlæggene placeres. En kommune, der vil føre sig frem på ”I Naturens Rige”, bør ikke ødelægge en lokalitet for den stærkt beskyttede pomeransfugl.

 
Lars Holm Hansen
Formand – DOF-Vestjylland           Pomeransfugle - Skjern enge - Foto: Kirsten Ostersen