Fugletællegruppe i "Folkeskoven Idomlund" - Noget for dig?

I starten af 2020 meddelte Dagligvare-forretningen COOP (Brugsen), at på vegne af deres mange kunder ville ”foreningen”, for at klimakompensere købe 10 arealer rundt i Danmark og tilplante dem med skov, såkaldte ”Coop Folkeskove”.


I april/maj sidste år meldte COOP så ud, at arealerne til den første ”folkeskov” var købt ved Idomlund, lidt syd for Holstebro. En landbrugsejendom på i alt 113 hektar var erhvervet, med beliggenhed ned mod Storåen og arealet var handlet således at COOP har købt den største del, mens den resterende del har Hedeselskabet købt og de skal således efterfølgende stå for udarbejdelse af planer og plantning. Udover disse to ”spillere”, vil der i hver af de kommende ”folkeskove” blive nedsat et ”lokalt skovråd”, som kan agere inden for 4 udstukne elementer:

  •  Udføre og facilitere lokalt engagement, aktivitet og tiltag
  •  Sikre lokal forankring
  •  Fremsætte input vedrørende driften og brugen af skoven
  •  Synliggøre borgernes muligheder for deltagelse og udvikling

 

Hvordan går projektet?


Medio marts havde en lokal doffer Hans Rasmussen og undertegnede sat hinanden stævne i Idom, hvor Hans bor og efterfølgende kørte vi ud for at kigge på den kommende ”folkeskov”, som endnu mest ligner landbrugsland.

Vores mål med turen var at kigge på arealerne fokuseret på fuglene i området.

       
           Her ses stuehuset af Nørgaard, mens de resterende staldbygninger er knust og nu fjernet.


Den eneste bygning der var tilbage var stuehuset, alle de øvrige bygninger, stald, lade og gylletanke, som tidligere har huset en svineproduktion var blevet ”moduleret” og lå nu i store dynger rundt i området, indtil de skulle køres væk.


Arealerne er rimelig kuperet og der er flere af markerne som er omkranset af læhegn, samt der er et par småskove inklusiv et stykke med egetræer, som er plantet i 1945. Endvidere løber der en mindre bæk, som skær sig ned igennem arealet og munder ud i Storåen. Langs Storåen er der også flere engarealer, som antagelig ikke skal tilplantes med træer, men bibeholdes som de er nu.

      
            I baggrunden ses egebeplantningen fra 1945 og arealet i forgrunden er måske en af de dræn, som skal fritlægges?

 
Fuglene

Omtalte dag havde vi notesbogen med og noterede fugle og dyr i de knap 3 timer, som det tog at tage en travetur rundt og se hele bedriften på 113 hektar!

På turen rundt på arealerne, hvor fokus mest var mere at komme rundt og kigge arealet an, blev vores fugleliste på 22 forskellige fuglearter, som blev tastet i DOF-basen, hvor den nye lokalitet: ”Folkeskoven, Idomlund” er blevet oprettet.

En del syngende Sanglærker, 4 territoriehævdende Viber, syngende Spætmejse, en op flyvende Skovsneppe og Grønbenet rørhøne i en mindre sø - Fuglekonger, Spurvehøg og Musvåger var andre af arterne, som blev noteret, tillige med 5 Dådyr.


DOF-Vestjylland – Folkeskoven

 
Omkring 2004 opstartede DOF ”Caretaker-projektet”, som opfordrede doffere rundt i Danmark til at etablere grupper omkring gode fuglelokaliteter og herefter foretage fugletællinger i området med jævne mellemrum og ellers følge med i hvad der rørte sig på de enkelte lokaliteter og måske påpege mulige forbedringer for fuglene og publikum, samt bringe evt. uhensigtsmæssige forhold frem i lyset.

I Vestjylland opstod mere end 10 caretaker-grupper og selvom det officielle projektet lukkede ned for adskillige år siden, så er der her knap 20 år efter stadig fungerende grupper i Vestjylland, som år efter år har foretaget månedlige tællinger af fuglene i områder, som Skjern enge, Geddal enge, Stubbegaard sø og Nissum fjord og tastet deres registreringer i DOF-basen


For 5 år siden etableredes Ringkøbing K af Realdania og Ringkøbing-Skjern kommune, som et nyt boligområde hvor naturen også skulle have plads. Området var tidligere en landbrugsejendom og efterfølgende er der skabt søer og eng med afgræsning, plantet skov, udsået blomster, lavet åbne grøfter og reetableret en bæk i området og i det lys, synes nogle lokale doffere, at det kunne være spændende at følge den forandring fuglemæssigt fra agerland til bolig/natur arealer. Derfor oprettedes en gruppe ”Ringkøbing K”, som siden 2016 har foretaget omkring 9 tællinger pr. år og foregår sådan at der en i gruppen som melder datoerne ud, oftest en lørdag for tællingen og så kommer de som kan og man går en fast runde hver gang, som tager mellem 2 og 3 timer.

 
Og her kommer Hans Rasmussen, som bor i Idom så ind i billedet, idet Hans synes at det ville være rigtig fint om DOF-Vestjylland også fik oprettet en tællegruppe omkring ”Folkeskoven – Idomlund”, som på samme vis skulle udføre fugletællinger i det nye skovområde, som over de næste år vil opstå på stedet.

    
       Her udsigt mod nord og Holstebro ses i baggrunden, hvor der om få vil være en "folkeskov" i stedet for kornmarker!


Det ville være rigtig fint, om vi allerede i dette forår kunne få tællegruppen etableret, så man er med helt fra start, kan følge og registrere de fuglemæssige ændringer, som vil ske når landbrugsarealerne bliver til skov mv. og derfor nedenstående INDBYDELSE til lokale DOF-medlemmer, som har lyst til at blive en del af en sådan fuglegruppe.

 
Indbydelse – Godt Tilbud ?

DOF-Vestjylland indbyder til opstartsmøde i Folkeskoven!

Dato: Lørdag d. 1. maj

Tidspunkt: kl. 9.00

Mødested: Idomlundvej 12, 7500 Holstebro

Tilmelding: til Hans Rasmussen på E-mail.

Program:

• Velkomst – Introduktion af Folkeskoven
• Information og tanker om en fugletællegruppe
• Herefter travetur i området
• DOF-Vestjylland er vært ved rundstykker – Kaffe/the tager du selv med!
• Er du en del af tællegruppen? Aftale om første fugletælletur mv.
• Afrunding

 

Noget for dig? – Alle kan være med :-)

 

VH
Hans Rasmussen og DOF-Vestjylland


PS!
Vi vil naturligvis overholde de gældende Corona retningslinjer for udendørs forsamlinger!