Sådan gik - DOF Vestjylland generalforsamling den 24. januar 2023

DOF-Vestjyllands generalforsamling blev afholdt tirsdag den 24. januar 2023 i Aulum, med 47 fremmødte deltagere.

 

 

1. Valg af dirigent

Ad.1.
Lars Holm Hansen bød velkommen.

Bestyrelsen foreslog Ole Olesen som dirigent.
Ole Olesen startede med at konstatere at generalforsamlingen var lovlig varslet i henhold til foreningens vedtægter.

2. Beretning om afdelingens virksomhed i det forløbne år

Ad.2.

Lars Holm Hansen fremlagde beretningen om afdelingens virksomhed i det forløbne år.

Beretningen (som kan ses her) blev taget til efterretning. 

En mødedeltager spurgte til status for Holing Sø. Ole Olesen fortalte, at Herning Kommune har kommet med et nyt forslag for området.
Forslaget ser fornuftigt ud. Vi kender dog ikke omfanget af sejlads i området. Ole Olesen henviste til en artikel derom på vores hjemmeside.

3. Forelæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse

Ad.3.

Kasserer Ole Amstrup fremlagde årsregnskabet.

Årsregnskabet godkendt.
Endvidere orienterede Ole Amstrup om Forlaget Dof-Vestjylland regnskab for 2022.

4. Fremlæggelse af budget til godkendelse

Ad.4.

Kasserer Ole Amstrup fremlagde budgettet for 2023.
Budgettet for 2023 godkendt.

5. Valg til bestyrelsen

Ad.5.

• Marianne Linnemann
• Agner Svenstrup
• Lars Møgeltoft Poulsen

Ovenstående blev alle genvalgt.

Nyvalgt til bestyrelsen blev:

Bo Fabech, Ikast
Søren Jepsen, Sørvad. (valgt for 1 år)

Suppleant til bestyrelsen.

Stig Kristensen, Herning 

6. Valg til repræsentantskabet 

Ad.6.

• Lars Holm Hansen, formand
• Kirsten Henriksen
• Gert Thorhauge Andersen
Som suppleanter blev valgt:
• Agner Svenstrup
• Ole Amstrup
• Marianne Linnemann

7. Valg af revisor

Ad.7.
Laurids Erik Andreassen blev genvalgt.

8. Forslag til beslutning

Ad.8.
Ingen indkomne forslag.

9. Eventuelt

Ad.9.

A) Afgående bestyrelsesmedlemmer

Lars Holm Hansen takkede afgående bestyrelsesmedlem Poul Krag for hans store indsats i bestyrelsen igennem 12 år.
Poul har bl.a. været meget aktiv, som arrangør af ture/møder, guide på udenlandske ture og som referent ved bestyrelsesmøder.

Endvidere takkede Lars Holm Hansen afgående bestyrelsesmedlem Jonna Forsom for hendes store indsat i bestyrelsen igennem 4 år.
Jonna har bl.a. været meget aktiv, som arrangør af ture/møder og har startet en tællegruppe ved Gjellerup Enge.

B) Ørneklubben

Stig Kristensen fortalte om Ørneklubbens aktiviteter.
Ørneklubben er for aldersgruppen 6-12 år.
10 medlemmer i DOF Vestjylland.
Har haft to ture og deltager også ved Skjern Enge på Ørnens Dag den 26. februar 2023.

C) Ros til arrangørerne
En mødedeltager – Svend Erik Petersen (SEP) roste arrangørerne af DOF Vestjyllands 50 års jubilæum, for at have planlagt et vellykket arrangement.

D) Nyheder på vores hjemmeside
Ole Olesen gjorde opmærksom på nyheder på vores hjemmeside. F.eks. under Arkiv-Dof findes punktet Presseklip,

E) Boligbirding
Lars Holm Hansen gav en kort introduktion til Boligbirding.


Efter selve generalforsamlingen var der et foredrag med titlen ”50 år med fuglene i Vestjylland,” hvor Ole Amstrup og Allan Kjær Villesen fortalte og viste anden del af fugleforedraget. Det første fugleforedrag blev afholdt på Nørre Vosborg i oktober i forbindelse med DOF Vestjyllands 50 års jubilæum.

 

Referent: Lars Møgletoft Poulsen