Referat af DOF Vestjylland generalforsamling den 30. januar 2024

DOF-Vestjyllands generalforsamling blev afholdt tirsdag den 30. januar 2024 i Aulum, med 37 fremmødte deltagere.

1.Valg af dirigent

Ad.1.
Lars Holm Hansen bød velkommen.
Bestyrelsen foreslog Ingerid Elmquist som dirigent.
Ingerid Elmquist startede med at konstatere at generalforsamlingen var lovlig varslet i henhold til foreningens vedtægter.


2.Beretning om afdelingens virksomhed i det forløbne år

Ad.2.
Lars Holm Hansen fremlagde beretningen om afdelingens virksomhed i det forløbne år.
Beretningen blev taget til efterretning.
Kirsten Henriksen berettede om hendes rolle, som administrator for forenings Facebookside.
Siden er åben for alle.
Forsøger hele tiden for at der relevante opslag og en god tone på siden.
Marianne Linnemann fortalte om de forskellige opgaver hun er beskæftiget med i bestyrelsen.
F.eks. kan nævnes

          • Det er vigtigt at vi passer på vores natur. Naturen er presset af de mange planer om at etablere energiprojekter.
          • Vi er kraftig modstander af vindmøller på natura 2000 arealer, som f.eks. ved Falbæk marker, hvor der er indrykket et læserbrev.
          • Bedre med samlet planlægning
          • Placere de forskellige energianlæg, hvor der er lav naturværd
          • Planerne om et stort projekt ved Tarm rensningsanlæg er indstillet indtil videre.
          • Der er 3 solcelleanlæg undervejs i Skjernådalen.
          • Sidder med i Kystvandrådet for Ringkøbing Fjord.

Der kom følgende bemærkninger til ovenstående:

Egon Østergaard takkede Ørneklubben for deres aktiviteter. Vigtigt at vi andre støtter op omkring Ørneklubben.
Ørneklubben er vigtig for den kommende genereration af fugleinteresserede,

Hugstplanerne for Naturstyrelsen er tilgængelige, hvorfor vi nu bedre kan passe på rovfuglerederne. Kom med opfordring til melde ind til Lars Holm Hansen, hvis man vil hjælpe med at finde rovfuglereder mv.
I disse tider er store planer om VE Anlæg mange steder i landet.
DOF går ind for vedvarende energi. De forskellige anlæg skal bare ikke placeres i områder, som er udpeget til Natura 2000 eller i § 3 områder.

Leif Novrup roste Kirsten Henriksen og Lars Holm Hansen for at passe godt på forenings Facebookside.


3.Forelæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse

Ad.3.
Kasserer Ole Amstrup fremlagde årsregnskabet.
Årsregnskabet godkendt.
Endvidere orienterede Ole Amstrup om Forlaget Dof-Vestjylland regnskab for 2023.


4.Fremlæggelse af budget til godkendelse

Ad.4.
Kasserer Ole Amstrup fremlagde budgettet for 2024.
Ingerid Elmquist spurgte om man har en forventning om en renteindtægt i 2024.
Ole Amstrup forklarede, at han vil forsøge at få en bedre forrentning af forenings midler ved at placere dem på en højrentekonto.
Budgettet for 2024 godkendt.


5.Valg til bestyrelsen

Ad.5.
• Lars Holm Hansen
• Gert Thorhauge Andersen
• Kirsten Henriksen
• Søren Jepsen

Ovenstående blev alle genvalgt.
Stig Kristensen blev valgt som suppleant.


6.Valg af revisor

Ad.6.
Laurids Erik Andreassen blev genvalgt.


7.Forslag til beslutning

Ad.7.
Ingen indkomne forslag.

8. Eventuelt

Ad.8.
Ingen ting.


Efter selve generalforsamlingen var der følgende to indlæg:

Sortterne-projektet ved Vest Stadil fjord og Husby sø, ved Ole Amstrup og Lars Holm Hansen

”DOFs Punkttællingsprogram” ved Agner Svenstrup.