Nyhedsbrev 8/2019 


Efteråret er snart ved at være omme og 2019 udgaven kan vist kun blive husket, som en utrolig regnfuld en af slagsen og stærkt medvirkende til, at vi i Danmark sandsynligvis får det vådeste år nogensinde. Ikke mindst her i Vestjylland ligger vi millimeter-mæssigt noget over gennemsnittet, men nu går vi så ind i vintermånederne og forhåbentlig vil lidt køligere vejr og måske sne gøre, at det grå vejr bliver erstattet af en blå himmel og solskin.


Netop nu har vi lidt nord for Herning besøg af 4 Kohejrer, hvilket er en hvid hejreart, som aldrig tidligere i Danmark er iagttaget i en hel flok. De har været på samme location i en god uges tid, så det er en speciel og spændende iagttagelse.


Krognæb invasionen, som har været en af de største nogensinde er ved at klinge af og den gik næsten helt uden om Vestjylland bortset fra en enkelt fugl i Herning. Vi må håbe, at der måske kommer lidt flere Silkehaler, som der også er set pænt af i det nordjyske den sidste måneds tid. Pt. er der indtastet 5 iagttagelser af arten i efteråret i Vestjylland, med et max. på 12 fugle.


ÅRETS ORNITOLOGISKE OPLEVELSER


......... står for døren og afholdes tirsdag d. 3. december, som sædvanligt i Aulum Fritidscenter med start kl. 19.00

Der er tilmeldt 6 indlæg bl.a. fra Rumænien, Danmark og lokalafdelingens tur til Nordtyskland i påsken, desuden skal deltagerne udvælge de 10 finale "fotos" i fotokonkurrencen, så det skal nok blive en interessant aften, som der er tradition for med "Årets ornitologiske oplevelser".

DOF-Vestjylland er vært ved kaffe og en bid brød, som vi plejer .....


men af hensyn til køkkenet, vil vi meget gerne modtage en tilmelding til Marianne Linnemann senest 1. december.


Servicemeddelelse: Da der i år er en del kloakarbejde i Aulum kan det være udfordrende at komme frem til Aulum fritidscenter og derfor har vi fået en lokal doffer til at give en vej-beskrivelse omkring dette, som kan læses i forbindelse med artiklen på hjemmesiden og på DOF-Vestjylland Facebook


På forhånd Tak


VINTERPUNKT-TÆLLING


DOFs punkttællingsprogram er et meget vigtigt arbejde, som giver god viden om hvordan bestandene af de almindelige fuglearter udvikler sig såvel positivt, som negativt og da arbejdet nu har foregået på samme måde uafbrudt siden 1975 findes der også rigtig meget sammenligningsdata.


Vinterpunkttællingerne skal afvikles mellem 20. december og 20. januar og i år er der igen mange fridage omkring jul og nytår og dermed gode muligheder for enten at tælle den rute man allerede har eller måske prøve at starte en ny rute op.

                                 

Hvis du vil læse og lære om punkttælling er der udkommet en ny vejledning for punkttællere, som det vil være mulighed for at rekvirere på Årets Ornitologiske oplevelser, hvor vi har en stak eksemplarer med!


På DOFs hjemmeside er der også en fin vejledning!


BOLIG-BIRDING


… konkurrencen havde 25 DOF-Vestjylland deltagere i første halvår af 2019 kommer til at køre på samme måde i 2020 og der vil inden længe komme en mere uddybende artikel på hjemmesiden.


Boligbirding går ud på at registrere de forskellige fuglearter, som kommer forbi din matrikel/bolig i konkurrenceperioden og derefter indtaste dem på DOF-basen.


                


I alt deltog 139 deltagere i dette års konkurrence rundt i Danmark, med flest deltagere i lokalafdelingerne i København, Vestjylland, Vestsjælland og Nordsjælland. I alt blev der set 205 fuglearter fra deltagernes bolig.


Du kan læse om 2019 konkurrencen på DOF-Vestjyllands hjemmeside og skulle du allerede nu have fået lyst at deltage kan du sende en e-mail til Lars HH og melde dig til.


NATURA 2000 - høring


Hver 6. år er der en høring i forbindelse med planperioderne omkring udpegningsarterne for de enkelte Natura 2000 områder i EU og denne høring blev udsendt fra Miljø og fødevareministeriet den 16. oktober for de danske habitat- og fuglebeskyttelses områder med svarfrist 15. november.

DOF centralt udsendte så bekendtgørelsen til lokalafdelingerne med frist for svar 4. november, så de havde mulighed, for at indsende et samlet svar fra hele landet. En særdeles kort høringsperiode må man sige.


Opgaven gik eksakt ud på at gennemgå udpegningsgrundlaget for vores Natura 2000 områder i Vestjylland, hvilket vil sige områder, som Ringkøbing fjord, Borris hede, Harboøre tange m.fl.


Selve udpegningsgrundlaget er den liste af fuglearter, som ligger til grund for at området i sin tid blev beskyttet. Fuglene som gennemgås er fra den såkaldte bilag 1 liste, hvor sjældne og fåtallige arter af både yngle- og trækfugle er på, som eksempel kunne nævnes for Nissum fjord, Ynglefugle: Rørdrum, Rørhøg og Splitterne og trækfugle: Lille Kobbersneppe, Pomeransfugl og Pibeand.


I begyndelsen af 00erne var et projekt i DOF, som hed caretakerprojektet, hvilket betyder at der blev oprettet grupper, som lavede overvågning af de forskellige større naturområder og heriblandt alle Natura 2000 områder.  De grupper der blev dannet her fungere stadig for adskillige af områdernes vedkommende og derfor blev denne opgave omkring ”udpegningsarterne” udsendt til de personer i Vestjylland, som er ansvarlige for de områder vi skulle gennemgå med opfordring til at hjælpe til med at løse opgaven.


…. Og det gjorde samtlige der blev spurgt i løbet af ganske få dage og DOF-Vestjylland fik således løst opgaven lynhurtigt og kunne få fremsendt vores svar til DOF den 4. november.


Det er guld værd Smile, at have en sådan gruppe af medlemmer, som har den vigtige viden om fuglene og områderne og derfor stort TAK til jer, som hjalp til med at få løst en meget vigtig opgave lynhurtigt og også Tak til alle jer, som er med i de grupper der stadig laver månedlige tællinger på vore forskellige naturlokaliteter i Vestjylland. Det arbejde gør, at vi i DOF har en unik viden om naturtilstand og fuglene, så bliv endelig ved med dette fine arbejde, som foruden vigtig viden, også generer gode fællesskaber omkring fuglene.


Lars HH