Nyhedsbrev 5/2018  


Sommer og hvilken en af slagsen, varme og mange solskinsrige dage, så ingen er blevet snydt her i 2018 og det har ikke på nogen måde været nødvendigt, at køre sydpå for at få varme i år, men så til gengæld er regn total udeblevet i mere end en måned indtil d. 28. juli og det kan jo ses rundt i landskabet, hvor den normalt grønne græsfarve er ændret til vissengult de fleste steder. 

Nu nærmer vi os august og DOF-Vestjylland starter atter op med aktiviteter, dels i form af 3 fugleture til henholdsvis: 

  • Bækbygaard /Vest Stadil fjord,
  • Skjern enge
  • dagstur til Lille Vildmose


og så er det mulighed for at komme på fuglekursus, hvis der bliver tilmeldinger nok. Endvidere har vi også en forespørgsel om stor-tur næste forår med bus til Nordtyskland.


Fuglemæssigt giver den lave vandstand rundt omkring, netop nu gode muligheder for at iagttage bl.a. vadefugle, som godt kan lide at fouragere på de tørre flader, hvilket et skriv i kommentarfeltet fra DOF-basen - fra Skjern enge indikerer ganske godt ” En OK formiddag, med 18 vadefuglearter på engene” (OA).

… og der jo også muligheder for sjældenheder, således er der iagttaget en Stribet ryle ved Vest Stadil fjord de seneste dage og i Thorsminde holder en Bonarpartes måge til, arten er gæst fra Nordamerika og kun set ganske få gange i Danmark. Også 3 Sorte Storke på Tipperne / Skjern enge og Hvidvinget terne ved Vest Stadil fjord er interessante indslag.


Fuglekursus – Vil du lære mere om fuglene?


Efter afholdelsen af fuglestemmekursus i foråret i Struer tilbyder DOF-Vestjylland i lighed med de 3 foregående år også et kursus i bestemmelse af vadefugle, gæs, ænder og rovfugle. 


Ole Amstrup står for kurset, hvor mødeaftnerne afholdes på Videbæk skole i perioden fra medio august til primo oktober, mens ekskursionerne går til lokaliteter i det vestjyske.           

 
Kurset kan absolut anbefales, da man får undervisning i kendetegn og adfærd for de enkelte fuglearter præsenteret bl.a. med foto´s på powerpoint og efterfølgende praktik i felten på ekskursionerne og så er det også rigtig givtigt, at man mødes med andre fugle interesserede, som også ønske at blive klogere på de mange forskellige fuglearter, man kan møde i det vestjyske.

Ole Amstrup er kursusleder og der startes op ved 12 tilmeldte.


 Medlemstur 2019


I 2015 var DOF-Vestjyllands årlige medlemstur en flerdagestur til Nordøst Skåne og sidste år til Øland. Næste år påtænker ekskursionsudvalget en tur til det tyske vadehav og derfor blev der for nogle uger siden lagt et opslag ind på DOF-Vestjyllands hjemmeside


Det tyske vadehav forår 2019

Lokalafdelingen planlægger en 4-dages bustur til det tyske vadehav – Nationalpark Slesvig – Holstensk Vadehav  for DOF- Vestjyllands medlemmer samt disses eventuelle ledsagere fra 13. til 16. april 2019.


I denne forbindelse vil vi gerne her have en interesse-tilkendegivelse fra jer - altså ikke en tilmelding i første omgang.

 Desværre var der en fejl i E-mail adressen, hvortil tilkendegivelsen skulle sendes til da opslaget blev lagt på hjemmesiden og den er nu blevet rettet, så derfor opfordrer vi endnu engang til at melde tilbage snarest, hvis du har lyst at deltage i medlemsturen til næste år.


         
                Her foto fra den seneste medlems flerdagstur til Øland i Sverige

Dværgternen


Fornyelig udsendte DOF en ret bekymrende artikel om Dværgternen, som i disse år ikke har det for godt langs hele den jyske vestkyst og i artiklen skrives bl.a.


Bestanden af Dværgterner i frit fald langs Vestkysten

Verdens mindste terneart, dværgternen, er i dyb krise langs vestkysten af Jylland og i Vadehavet. Den truede fugl får stort set ingen unger på vingerne, fordi æg og unger bliver knust af kørsel og færdsel på strandene, eller bliver taget af ræve eller højvande. Til næste ynglesæson vil en koordineret redningsaktion blive sat i værk

---

”Dværgternens yngleområder ved Vestkysten ligner efterhånden en speedwaybane, fordi der bliver kørt i utallige spor på stranden og på kryds og tværs oppe i fuglenes rugezone. Dværgternerne får ganske enkelt knust æg og unger på grund af den massive kørsel af alle slags køretøjer. Hvis vi før næste ynglesæson med de relevante parter langs Vestkysten kan drøfte en plan, så kørslen langs kysten kun vil foregå i et eller to spor, vil meget være nået. Lad kørslen ske i et enkelt spor og så tæt på vandet som muligt. Fladekørsel på sandstrande og kyststrækninger går ud over alle kystnaturens ynglefugle. Også præstekraver og strandskader er hårdt ramt”, siger Ulf M. Berthelsen.

Dansk Ornitologisk Forening (DOF) mener, at kørsel på strandene og rensninger af strandene generelt ikke bør finde sted i perioden fra 1. april til 31. juli, hvor det fleste kystfugle yngler.

---

”I år har ingen dværgterner fostret unger på Agger Tange eller Hvide Sande, der tidligere var vitale ynglelokaliteter for arten. Og ved en kontrol i sidste halvdel af juni kunne Bøvling Klit kun mønstre et ynglepar. Tidligere ynglede der op imod 100 par dværgterner i alt på disse kernelokaliteter”.


I artiklen appelleres til samarbejde om at forbedre forholdende i de områder hvor arten har sine ynglepladser, hvilket vi i DOF-Vestjylland selvfølgelig vil bakke op om og hjælpe til med i den grad vi kan. Vi har også tidligere været involveret bl.a. på Bøvling klit og ved Hvide Sande, samt et par steder i Limfjorden, hvor nogle af foreningens medlemmer har været involveret med information og optælling og i flere omgange har områder været afspærret med hegn.Facebook – ”DOF-Vestjylland”Der kommer hele tiden flere medlemmer til på lokalafdelingens nye Facebook gruppe, som blev opstartet i 2017 og da der netop nu er ”197 likes” vil vi uden tvivl snart runde de 200!


Siden kører ganske fornuftigt med indlæg og fine fotos fra os brugere, samt kommentarer, hvilket også var hensigten med den nye udgave, for at gøre den mere interessant og levende, fremfor den tidligere, hvor det var konkret information, der kunne kommenteres på. Nationalpark

Ringkøbing-Skjern, Herning og Ikast-Brande kommuner ønsker en nationalpark omkring Skjernå og har arbejdet målrettet med planen siden 2016.

De seneste måneder er Nationalpark Skjern Å udvalget, som består af 11 medlemmer, 4 politikere, 4 borger- repræsentanter og 3 fra organisationer udpeget og efterfølgende har udvalget medio juni afholdt deres første møde.

På dette møde blev det besluttet, at der også skal nedsættes en grøn følgegruppe, hvor de organisationer og evt. andre interesserede, som ikke sidder med i NPÅ-udvalget har mulighed for at komme med indspark og gode ideer til processen og her bliver DOF-Vestjylland repræsenteret, sammen med bl.a. lystfiskerne, jægerne, skovforeningen m.fl.

Ringkøbing-Skjern kommune har oprettet en projekthjemmeside "Nationalpark Skjernå" hvor du kan følge med i processen omkring nationalparken og tillige er det muligt at modtage nyhedsbrev, mødereferater mv, samt følge med via projektets Facebook side.


Afrunding


Det er rigtig glædeligt at se på DOF-basen, at den bliver brugt rigtig flittigt i Vestjylland og der sandsynligvis bliver en kæmpe rekord i forhold til antal indtastninger for 2018, idet der her ultimo juli er indtastet 48.218 iagttagelser (ca. 6.890 pr. mdr.), hvor den hidtidige rekord på et år er fra 2017, her blev der på hele året blev tastet 58.455 gange (ca. 4.870 pr. mdr.)


Også dejligt at se, at bestyrelsens indsats med 2 punkttællingskurser i april har været med til at give et stort løft til punkttællingsprogrammet i Vestjylland, idet der er indtastet 37 yngle-punkttællingsruter i DOF-basens oversigt, hvilket er en stigning på op mod 30 % i forhold til 2017,


                                      
                          Yngleruter optalt i 2018       Yngleruter optalt i 2017


og der kan endda stadig være nogle tællere, som ikke har tastet eller har indsendt deres udfyldte skema til Fuglenes hus endnu, men i hvert fald STOR TAK til nye og gamle tællere for indsatsen og håber I fortsætter det vigtige arbejde med punkttællinger sommer og vinter Smile


Dette blev nyhedsbrevet for denne gang og fortsat god sommer og forhåbentlig også et godt efterår med gode fugle oplevelser. Har du en god ide til en aktivitet, fugletur i Vestjylland eller har du lyst at hjælpe med foreningens arbejde kan du altid sende en e-mail eller kontakte en fra bestyrelsen, så vi fortsat kan have en god og velfungerende lokalafdeling, som er spændende at være en del af!


Lars HH