Nyhedsbrev nr. 2/2018


DOF-Vestjyllands generalforsamling blev afholdt tirsdag den 23. januar 2018 i Aulum, med 44 fremmødte deltagere der foruden selve generalforsamlingen efterfølgende hørte et rigtigt fint foto foredrag fra Canada med Allan Kjær Villesen.

Herunder kan du læse DOF-Vestjyllands årsberetning for 2017 og på hjemmeside kan selve referatet fra generalforsamlingen læses.Beretning


Endnu et år gået og det er igen tid til DOF-Vestjyllands generalforsamling her i Aulum.

Og hvad skete der så i 2017 – Hvad var de store overskrifter, i året der gik – ja, det afhænger jo af øjnene der ser, men i hvert fald fik Vestjylland igen en hel ny ynglefugleart, nemlig Bramgås, som ynglede med 3 par på Fjandø i Nissum fjord og tillige med ynglesucces, idet parrene fik henholdsvis 1, 3 og 4 unger, så det bliver interessant, at følge i årene fremover om arten vil etablere sig yderligere i Vestjylland. Ifølge Atlas projektet har der været 8 sikre kvadrater med Bramgås i Jylland, heraf 6 i det sønderjyske.

Apropos Atlas III, så er det jo snart et overstået kapitel, idet de sidste TimeTælleTure med udgangen af februar skal være talt og har man andre iagttagelser der ikke er tastet endnu, så er der lidt tid til at få det gjort inden, indtastningsmodullet også lukkes ned og de ansvarshavende for projektet, så kan begynde at bearbejde det samlede resultat for tusinder af arbejdstimer fra frivillige ornitologer i det ganske land med at få dækket de over 2000 kvadrater på 5 km. x 5 km. Os der har været med i Atlas projektet har alle haft mange gode timer i felten og adskillige har nævnt at de synes det har været rigtig spændende og interessant med Time-Tælle-Turene, som jo var et nyt tiltag i forhold til de to tidligere atlas-projekter fra 1971-1974 og 1993-1996. I Vestjylland er vore mange kvadrater blevet dækket rigtig fint og derfor ros og Stor Tak for en superb indsats gennem de seneste 4 år til alle der har medvirket i projektet.

DOF-Vestjylland afholdt 2 arrangementer i forbindelse med projektet "Fugle overalt", hvor der var god deltagelse både i form af mange besøgende, men også et stort antal lokale doffere, som hjalp til med at få afviklet fugleturene på en god måde, så netop de besøgende fik en god oplevelse med fuglene på Værnengene/Tipperne i foråret og Skjern enge i efterårsferien.

Naturen er presset og mangler plads i Danmark. Over 60 % af landet er landbrugsland, hvoraf en ret stor del er intensiv drevet, men det har ikke fraholdt miljø og fødevareministeriet fra at udsende en høring hvor styrelsen foreslår at fjerne Natura 2000 områder på 230 kvadratkilometer, hvilket svarer til et område på størrelse med Langeland. DOF centralt har været ude med markante meldinger omkring dette natur angreb og DOF-Vestjylland har derfor, også været opmærksom og været i teten her og fået skrevet og indsendt svar til alle relevante Natura 2000 områder i Vestjylland, hvor der var foreslået væsentlige indskrænkninger, endda på lokaliteter, hvor nogle af arealerne også er en del af Ramsar konventionen, som blev indgået i 1971, for at beskytte international vigtige vådområder. I adskillige tilfælde har vi forslået udvidelser i stedet, eksempelvis bør Bølling sø og Svingel engsø medtages. Lokalafdelingen har haft en god proces, hvor en halv snes doffere hjalp hinanden henover december og julen med at generere alt relevant info, så vi kunne få gode svar indsendt. Håber ikke EU går med til de indskrænkende forslag, som har været udsendt, idet Danmark i forvejen er et af de lande med færrest udpegede Natura2000 områder arealmæssigt.


Fuglene


Mens 2016 var på det jævne med hensyn til sjældne fugle fund i Vestjylland, må 2017 betegnes som et mere normalt år med adskillige SU arter og fund af sjældnere arter. Ikke alle nævnte arter har været igennem SU endnu.

.... og den mest opsigtsvækkende er en rigtig stor falk, som huserede på Værnengene/Tipperne i perioden fra 17. – 21. august og såfremt den bliver godkendt af SU-udvalget er det den første rigtige Slagfalk iagttaget i Danmark, idet ingen tidligere fund er godkendt, som vilde fugle. Samme Slagfalk er i dofbasen også rapporteret fra Vest Stadil fjord og Harborøre tange. Det der taler for at denne er en spontan fugl er tidspunktet, idet det meget vel kan være en 1K fugl fra Ungarn/Østrig/Tjekkiet, som er det nærmeste yngleområde for arten.

Sjovt nok har mange af de sjældnere fugle i Vestjylland i 2017 et hvidt islæt over sig, idet 6 af arterne enten er Hvidvinget, Hvidnæbbet eller Hvidskægget og så er der lige en Rødhovedet også.

Hvidskægget Sanger 14. – 15.5 er 4. fund i Vestjylland. Arten har på det seneste været næsten årlig i Danmark og adskillige fund er langs vestkysten. Tidligere observations år 2011, 2000 og 1976.

Hvidskægget Terne – 2 fugle observeret Skjern enge 15.6. – 6 fund i Vestjylland

........ og de øvrige af de hvide var Hvidvinget måge fra Hvide sande og Bækbygaard strand, Hvidvinget Korsnæb 7 Ormstrup plantage og Hvidvinget Terne ved Vest Stadil fjord af op til 3 eksemplarer 5. – 12.8, samt Hvidnæbbet lom i marts, april og november.

og Rødhovedet Tornskade, blev set på Værnengene 18. – 19. maj. Fundet er det 4. i Vestjylland, tidligere iagttaget var 2015 i Klosterheden og 2 gange i 1989.

Fra rovfuglegruppen var der foruden Slagfalk endnu 2 spændende arter, hvor en Gåsegrib rapporteret "of" ved Hvidemosen 11.4 er i behandling ved SU og såfremt den godkendes er det første fund fra vores område nogensinde, om end der har været adskillige Gåsegribbe fund de senere år i vores nabolag, eksempelvis i Salling i 2013 og den store sensationelle gribbe invasion i Ålborg/Himmerland med 28 fugle i 2016.

Stor Skrigeørn blev spottet over højderyggen ved Nørre Snede 11. marts og dermed endnu en spændende rovfugleart på deres by-liste og denne iagttagelse, er ligeså mærkeligt nok, første fund i lokalafdelingens område nogensinde, af en art som er truffet små hundrede gange i Danmark, men således ikke tidligere i vores del af landet.

På SU-listen for 2017 er endvidere Brilleand og Prærieløber og af bemærkelsesværdige fund kan også nævnes Amerikansk Krikand, Hærfugl, Sort Ibis, Stribet ryle og for første gang i 3 år Sabinemåge.


Og ynglefuglene:

Bramgås var som nævnt i indledningen ny yngleart for Vestjylland

Havørn ynglede igen på Borris hede og fik 2 unger. Det spøger stadig flere steder i Vestjylland med Havørne og både ved Vest Stadil fjord og Nissum fjord ses de ofte næsten året rundt, så mon ikke vi snart får kendskab til flere par?

Fiskeørn ynglede med 3 par, som fik henholdsvis 3, 2 og 1 unge, så ganske god unge produktion i 2017. Det ene par i Klosterheden kan ikke kaldes et par, idet det var en han og 2 hunner, der boede i samme rede.

Vendehals 9 – 10 par Borris hede.

Rødrygget Tornskade 22 – 30 par i Klosterheden

Der er kendskab til 2 par Perleugler i Vestjylland i 2017, henholdsvis i Gludsted plantage og meget overraskende i en redekasse i Klosterheden opsat i et redekasseprojekt-samarbejde med Naturstyrelsen. Det er første gang at den lille ugle overhovedet er set i Klosterheden og de 5 unger, som var i redekassen forlod den ganske få dage efter at de blev fundet på årets gennemgang af redekasserne med foreningens teleskopkamera. I Gludsted plantage hørtes 4 syngende hanner og for første gang i en årrække blev der ingen Perleugler fundet i Feldborg plantagerne.

Svaleklire er konstateret ynglende i Gludsted plantage i 2017 og måske kan den være overset i Vest/Midtjylland, idet der i Atlas III projektet er cirka 10 kvadrater med mulig eller sandsynlige ynglefund.

Splitterne ynglede igen på Fjandø med mere end 325 par og da der ikke har været ræve på øen har der antagelig været god ynglesucces for den og flere andre arter her, bl.a. en Klydekoloni med 60 par. På Harboøre tange var der ingen ynglende Splitterne i 2017.

I omkring 20 kvadrater i Atlas projektet er der registreret sikre Sløruglepar, så arten er for alvor ved at brede sig igen i Vestjylland efter de 3 vintre fra 2009 til 2012, som slog arten helt i bund. At arten også kan have særdeles god ynglesucces, viste et par her fra Vestjylland, idet der på en kreaturejendom øst for Videbæk, i en af forenings opsatte Sløruglekasser havde udruget og opfostret ikke mindre end 9 unger, hvoraf de 8 blev ringmærket primo august. Antallet er sandsynligvis Danamarks rekord og der skal i hvert fald en helt speciel god lokalitet til, for at et uglepar kan fange så mange mus, som der skal til for at opfostre et så stort kuld.


Medlemmer

Det samlede medlemstal holder sig i DOF-Vestjylland utroligt stabilt, men det betyder ikke at der ikke kommer nye medlemmer og andre melder sig ud, men fakta er, at pr. 31.12.2017 lander vi på nøjagtig samme antal, som ved årsskiftet 2016/2017, hvilket vil sige at vi er 588 medlemmer her i lokalafdelingen og det er således en tangering af højeste antal.

Bare for at symbolisere tallene omkring ind og udmeldte i foreningen, så er der i årets løb udmeldt i alt 44 medlemmer, mens 42 har meldt sig ind og at det samlede tal, så stadig er det samme skyldes at der er kommet 2 hustandsmedlemmer mere til i årets løb.

Når man kigger på medlemstyperne er svingningerne heller ikke så store, men dog må siges at kategorien ungdomsmedlem faldt fra 10 til 2 i 2017 af en eller anden årsag, kategorien har ellers været svag stigende de seneste år, men den er nu røget helt i bund igen. I DOF bliver der snakket meget om hvad vi kan gøre for at holde på de unge, men det er ikke et område der findes en god løsning til, så er der nogen som har gode ideer og gerne vil arbejde med dem, så er vi meget lydhøre. Hver af de 3 andre kategorier Kernemedlem, Medlem og Hustandsmedlem er steget med et par stykker.

Medlemstype

DOF-Vestjylland

31.12.2017

31.12.2016

31.12.2015

M1 + M4 + M51

Kernemedlem

246

244

241

M13 + M53

Hustandsmedlem

56

54

49

M2 + M52

Ungdomsmedlem

2

10

8

M30

Medlem

227

225

223

I alt

533

534

531


På kommune-niveau fordeler medlemstallet sig således (i parentes 2016):

Herning kommune – 132 (132)
Holstebro kommune – 143 (139)
Ikast-Brande kommune – 48 (52)
Ringkøbing-Skjern k. – 131 (135)
Lemvig kommune – 27 (29)
Struer kommune – 46 (43)

Vi har endnu ikke set antallet af medlemmer total for DOF.


Aktiviteter


Aktiviteter er jo selve grundlaget for foreningens virke og her tilstræbes det fra bestyrelsens side, at der er et bredt udbud af tilbud, så medlemmerne alt efter interesse felt har mulighed for at deltage i vore fuglture og møder, komme på kursus, lave feltopgaver og indtaste resultater, hjælpe til med arrangementer og adskillige andre ting, som tilbydes henover hele året.

I 2017 var der brug for en del folk til vore 2 større arrangementer i projekt "Fugle for alle" og her var det rigtig rart at mange meldte sig til og gav en hånd, så vi fik afviklet disse tilbud godt.

Hvis nogen får en god ide, som man gerne vil have afprøvet, måske som guide for en fugletur på en lokalitet man gerne vil vise andre eller man har fået en foredragsholder i kikkerten man godt kunne tænke sig at høre så er I altid meget velkomne til at ringe/skrive til tur og mødeudvalget eller nogen fra bestyrelsen, som så tager det op på det næstkommende bestyrelsesmøde.

Både tur og mødeudvalget, samt seniorgruppen har arrangeret en lang række ture og flere møder hen over året med god tilslutning til langt de fleste arrangementer.

Generalforsamlingen 2017 havde 35 deltagere, som først hørte beretningen og kom med spørgsmål hertil, hvorefter regnskab og de øvrige officielle ting blev afviklet, som foreningens vedtægter foreskriver. Efter kaffen blev vi taget med til Uganda af Christian Hjort, som berettede om en super fugletur til det centralafrikanske land, som ligger lige på ækvator.Ørnenes dag blev afholdt på Skjern enge og ved Kytterup, Nissum fjord. Vejret var ikke alt for godt, men på Skjern enge blev der set 2 forskellige adulte Havørne, mens der desværre ikke blev set nogen ved Kytterup. Årets arrangement var med i "Fugle overalt" projektet og der blev uddelt et ørnebadge til de fremmødte.

Vi har gennem de senere år fået tradition for at afholde Tema-møder og det var der således også i 2017. To gode af slagsen, hvor det første var med Thomas Vikstrøm fra Fuglenes hus, som gav en orientering om foreløbige resultater af Atlas III projektet og status på bl.a. TimeTælleTure mv., samt tanker om hvordan vi kommer i mål med projektet og får det afsluttet i begyndelsen af 2018. Efter fremlæggelsen viste Klaus Dichmann fra Sønderjylland foto-pletskud. I november var der besøg af Henning Heldbjerg også fra Fuglenes hus, som fortalte om "Stæren i Danmark – tabet af et sekscifret antal stære". I foredraget blev der berettet om nyere undersøgelser der giver bud på, hvorfor bestanden er i tilbagegang og hvordan situationen er for stæren i resten af Europa, samt en diskussion om sammenhængen mellem DOFs fugletællinger, viden om fuglene og naturbeskyttelse og om der er noget vi kan gøre bedre i DOF? Til begge temamødervar der god tilslutning.

Vi udbød 2 Fuglestemmekurser i foråret henholdsvis i Skjern og på Naturcenter Kjærsgårds mølle ved Struer, men desværre så var der kun 5-7 tilmeldinger på hver, hvilket jo var nok til et hold, men vi valgt at aflyse, da kurserne jo var udbudt i hver sin del af lokalafdelingens område. Kurset blev nok udbudt lidt for sent og der for vil annoncering fremadrettet komme tidligere i forhold til kursusstart. Trækfuglekurset umiddelbart efter sommerferien med Ole Amstrup, som underviser i vadefugle, gæs, ænder og rovfugle havde 14 – 15 tilmeldinger og blev derfor gennemført ifølge planen. Der vil også blive mulighed for 2 kurser i 2018 og fuglestemmekurset med start i april på Kjærsgaards mølle med Hans Henrik Larsen fra Thyholm som underviser er således allerede lagt op på hjemmesiden. Fugle kurser er en rigtig god aktivitet, som foruden den direkte læring om fuglene også er vigtig i forhold til at deltagerne får gode diskussioner og fugleoplevelser sammen de øvrige deltagere. Vi håber der også fremadrette bliver nok deltagere på holdene og vil meget gerne, at tidligere "tilfredse" deltagere hjælper til med at reklamere for kurserne, hvis man får mulighed på nettet eller i almindelig tale med andre fugleinteresserede.

Lørdag den 6. maj udspillede dysten "Tårnenes dag" sig igen som en nordisk landskamp mod Finland og Sverige. I alt deltog 19 tårne i Danmark - heraf 2 Vest Stadil fjord og Geddal enge i Vestjylland. Vest Stadil Fjord var med for 10. gang og i det næsten perfekte vejr, satte "tårnet" ny vestjysk rekord for Tårnenes dag konkurrencen, med hele 95 forskellige arter, hvilket rakte til 2. plads efter Verdens ende, Skagen, som fik 102 arter. Kun Skagen har tidligere år haft et højere antal end de 95 i Tårnenes dag konkurrencen, som afvikledes for 12. gang i Danmark. Geddal enge fik 70 arter. 2 hold fra Finland Virolathi og Björneborg, samt Ottenby, Øland, Sverige vandt konkurrencen med 107 forskellige fuglearter set. I Finland deltog 320 tårne og i Sverige 70, hvilket vil sige cirka 410 tårne og mere end 2.000 deltagere, så jo en betydelig og lidt anderledes aktivitet, som pirrer konkurrencegenet.

"Fuglenes dag" havde 4 arrangementer i Vestjylland i 2017. I Hjerl hede, Nr. Vosborg var der arrangeret den sædvanlige morgenfugletur, mens Skjern enge foruden morgentur også havde "åbnet i Hestholmtårnet" + guidet tur i løbet af formiddagen. Alt i alt deltog 180 personer i dagens tilbud. Nr. Vosborg havde ikke så mange deltagere denne gang og et forslag om et fælles arrangement fra Holstebro Naturskole og Holstebro bibliotek i efteråret gør, at vi i her i 2018 rykker dagen til Skovlund plantage, som vi også brugte i årene fra 2001 – 2003.

I 2017 var der ingen traditionel Medlemstur, men i stedet havde ture og møde udvalget, som består af Marianne Linnemann, Jens Ballegaard og Poul Krag arrangeret og tilrettelagt en 5 dags tur til denne skønne ø Øland i Sverige. På junis første dag, startede bussen kl. 6.00 fra Rinkøbing, samlede op undervejs og da de 40 deltagere var om bord, fortsatte turen mod øst og ankom til Øland kl. 17.00. De 5 dage blev en virkelig god oplevelse af den fantastisk spændende ø, som er så rig på natur, fugle, orkideer og kulturelle indslag fra møller, over stensætninger til radbyer og det kalkrige og tørre "Stora Alvaret". Turens deltagere besøgte mange af de klassiske lokaliteter på den sydlige del af øen: Halltorps haga, Ottenby lund, Kappeluden, Möckelmossen m.fl. og fik mange historier og baggrunde med på vejen om lokaliteterne, som blev besøgt. I alt blev der set 140 fuglearter, heriblandt Lille og Hvidhalset Fluesnapper og 11 arter orkideer, som jo på turens tidspunkt af året stod i fuldt flor. En ekstra super oplevelse kom på turens næstsidste dag på en fin-fin blomstrende löveng med bl.a. flueblomst, tæt ved Gråborg og Borgs radby, idet vi her oplevede den store billeart "Eghjort", som var så venlig at sætte sig på et birketræ tæt på en sti, så hovedparten af turens deltagere fik den at se og kunne tage foto´s af det imponerende dyr.

Deltagelse ved naturarrangementer og lignende var knap så stor i 2017, hvilket skyldes at vi selv var arrangør af de to før omtalte "Fugle overalt" arrangementer, sammen med DOF centralt. 30. april løb det første arrangement af staben på Værnengene/Tipperne, hvor der var mulighed for at komme på fuglesafari med traktor, tegnekonkurrence, lave redekasser, spise pandekager mm. og her kom cirka 300 besøgende og 28 doffere hjalp til med at få tingene til at fungere. I den sidste weekend i efterårsferien, udbød vi igen en lignende komposition "Vandrefalkens dag" ved Skjern enge og her kom også mange besøgende til aktiviteterne, som havde base ved naturcenteret og pumpestation nord og igen hjalp 16 frivillige doffere til.

Vi viste dog flaget og havde traileren ude at rulle flere gange, idet vi havde stand på det økologiske høstmarked i Velling, samt på Skjern-å dagen ved Borris, som var arrangeret i forhold til at fremme nationalparkplanerne omkring en evt. kommende "Nationalpark Skjernå", samt vi havde en stand på Skovens dag i Klosterheden.

Årets ornitologiske oplevelser satte endnu en gang rekord i forhold til antallet af deltagere, idet ikke mindre end 95 deltagere mødte op for at høre om Færøerne, Costa Rica, Canada, Fugletårn i 2 etager, svømmende fiskehejrer, Perleugler – redekasseprojekt, atlas fugle mm. Alt i alt en rigtig god aften, hvor der også var tid til en ny komponeret sang og en konkurrence, hvor der kunne vindes fuglekasser.


Fugleregistrering


DOF-basen bruges flittigt af ornitologerne i Danmark og i 2017 blev der igen indtastet mere end 1,5 millioner observationer, hvilket svarer til cirka 4.200 pr. dag. I det vestjyske er der tastet lige godt 58.000 observationer, hvilket er godt 2.500 mere end året før. I Vestjylland har i alt 518 forskellige observatører bidraget med indtastninger i DOF-basen og af dem har 15 indtastet mere end 1.000 observationer.

Hvis man søger på antal arter set i de enkelte kommuner i Danmark, så ligger Ringkøbing-Skjern igen rigtig godt placeret, idet de 262 forskellige arter set i 2017, kun overgås af 4 andre med henholdsvis Varde og Frederikshavn kommuner på de øverste pladser. I Holstebro og Lemvig kommuner blev der observeret 221 arter, mens Herning og Ikast-Brande landede på 175 arter og Struer 143.

DOF-Basen har mange gode søgefunktioner og er et særdeles godt værktøj til at udsøge alle mulige former for observationer af fugle, statistikker og meget andet man kunne få lyst til at vide fra fuglenes verden i DK.

Atlas III afsluttes med vintertællingerne i 2017 /2018 og vi kan se tilbage på et rigtig godt projekt, som har givet mange gode timer i de forløbne 4 år, dels i felten og dels selve indtastningsarbejdet med et super godt program, hvor resultaterne kan ses på kort, så snart de er indtastet. Håber at programmet fortsat vil blive på dofbasen efter nedlukningen af indtastningsmodullet, idet der er enorm mange gode muligheder her, for at få et overblik over de forskellige fuglearters forekomst rundt i Danmark.

I Vestjylland er der talt cirka samme antal vinterruter og yngletællingsruter i Punkttællingsprogrammet,
hvilket vil sige omkring 20 vinter og godt 25 ynglepunkttællingsruter. Flere har udtrykt at TimeTælleTurene i Atlas projektet har været rigtig spændende og derfor håber vi på, at nu det slutter så vil flere kunne tænke sig at gå i gang med en af DOFs allervigtigste opgaver – punkttællingerne – som tilvejebringer rigtig vigtig viden og overblik omkring de enkelte fuglearters op og nedgange og derfor mulighed for evt. at ændre praksis på indenlandsk, eller europæisk plan, hvis det går skidt for arter i bestemte landsskabstyper. Det unikke ved punkttællingerne er, at man har talt på nøjagtig same måde i over 40 år og dermed kan generere valide tendenser. I DOF-Vestjylland har vi besluttet at vi her i foråret vil tilbyde arrangementer/kurser med fokus på at komme i gang med dette arbejde.

Caretaker-grupper ved Skjern enge, Geddal enge/Sønder Lem vig, Stubbergård/Flynder sø, Venø og Ringkøbing K afholder henover året fugletællinger på de respektive lokaliteter og de indsamlede data bliver efterfølgende tastet i DOF-basen


DOF-Vestjylland


Bestyrelsen har igen afholdt 9 bestyrelsesmøder hvor de 2 af møderne var med deltagelse af kommunekontaktpersonerne og et andet med besøg af Egon Østergaard, som lokalafdelingens kontakt til Hovedbestyrelsen. De 4 som er på valg i år genopstiller alle, hvilket må tages som udtryk for at alle godt kan lide bestyrelsesarbejdet og kollegaerne heri. Arbejdet skrider ganske godt og bestyrelsesmedlemmerne tager hver især tager deres tørn og det er jo sådan det skal være, for at tingene fungerer harmonisk og stabilt. Da der stort set altid er mange punkter på dagsordenerne til vore bestyrelsesmøder havde vi en diskussion om at ændre dagsordenopsætningen på vore bestyrelsesmøder og det endte ud i en ny model hvor der er 3 hovedgrupper: Beslutning – debat – orientering, hvor så selve dagsordenpunkterne bliver grupperet i prioriteret rækkefølge og det har virket ret godt efterfølgende.

Vi har deltaget med fuldt hold ved begge DOFs repræsentantskabsmøder henholdsvis i foråret i Vingsted med DOF-Sydøstjylland som vært og efterårsrepræsentantskabsmødet i Dalum med DOF-Fyn som vært.

Hjemmesiden har der været bragt omkring 55 opslag henover året og at siden er en vigtig brik for foreningens ansigt i forhold til medlemmer og andre naturinteresserede i det vestjyske er der ingen tvivl om, idet den bliver brugt flittigt hvilket sidens statistik afslører. Der er ingen artikler/opslag fra 2017, som har været åbnet under 165 gange, og i modsat ende har de mest læste været: "Fuglenes dag på søndag" – læst 1.287 gange – "Fugle i den vestjyske natur – fugleudstilling/galleri på Skjernå museet" læst 875 gange – Kursus i bestemmelse af vadefugle, gæs, ænder og rovfugle 2017 – læst 822 gange. Forsiden med Artikler er en ting, og ture og møde delen en anden, som helt sikker også bliver brugt meget, flowet her kan dog ikke umiddelbart ses, men disse ret store tal viser, at det er temmelig vigtigt, at vi som lokalafdeling sørger for, at der bliver lagt nyheder, referater, artikler mv. med et passende mellemrum, således at medlemmerne og andre interesserede kan få de informationer, tilbud og nyheder, som det kunne tænkes de har behov for, når man er en del af DOF-Vestjylland eller besøger vort område. Alle er meget velkomne til at fremsende artikler, oplevelser eller anden information om fuglene i det vestjyske til hjemmesiden og gerne med foto´s, da opslagene derved bliver mere indbydende.

Nyhedsbreve er også en udmærket måde at tilvejebringe information til vore medlemmer om hvad der sker i foreningen. I 2017 er der udsendt 11 nyhedsbreve og i de fleste tilfælde er de udsendt op til en eller anden aktivitet, som er foregået i foreningsregi. Synes Nyhedsbrevet er en god måde, at sluse ikke mindst nye medlemmer ind i foreningen på, idet der er udfordringer for lokalafdelingerne i, når man ikke har et decideret medlemsblad, at nå ud til de nye med informationer om muligheder i foreningen og dette gør vi så dels ved et velkomstbrev og dels ved, at de bliver koblet på nyhedsbrevet, som man til enhver tid selv kan melde fra igen. Nyhedsbreve skal ikke sendes ud for tit, men har fornemmelsen af at den er et OK supplement til Hjemmeside og Facebook, som man selv skal opsøge, hvorimod nyhedsbrevet fremsendes til ens email-adresse. Pt. er 488 tilmeldt nyhedsbrevet og i statistikken til programmet vi sender fra kan ses, at omkring 60 %, hvilket vil sige cirka 300 også åbner og læser det hver gang det bliver udsendt.

I foråret 2017 fik vi oprettet en ny Facebookside i DOF-Vestjylland, hvilket vil sige vi har 2 nu, dels den nye hvor man anmoder om at blive medlem, bliver godkendt og kan herefter frit lægge alle relevante fugleopslag ind og dels den gamle, hvor det kun er administratorrene som kan. Den nye har fungeret efter hensigten, idet brugerne, som pt. tæller 152 medlemmer, selv lægger foto og andet info ind og derved bliver mere levende og aktuel frem for den tidligere. På vores gamle DOF-Vestjylland Facebook er der pt. 493 medlemmer og bør nok fases ud og de "venner", som ikke allerede er flyttet over til den nye opfordres til, at rykke derover i stedet.

I DOF-Vestjyllands bestyrelse har vi i 2017 snakket en del om DOF-doc, som er DOFs centrale arkiv, der blev søsat i 2016, men desværre kun bliver brugt i begrænset omfang af lokalafdelingerne og hovedforeningen, på trods af repræsentantskab mv. efterlyste et sådant arkiv, hvor de aktive medlemmer i bestyrelses regi, kommunekontakter, vandråd, hb, udvalg etc. kan få et overblik over DOFs mange aktiviteter. I DOF-Vestjylland synes vi det er ærgerligt, at det ikke bruges mere, men vi har i hvert fald vedtaget, at vi lægger referater fra bestyrelsesmøder og lignende ind her og vil forsøge, at påvirke andre i DOF til at lægge deres info ind, så det bliver et godt arkiv, for rammerne er der i hvert fald.


Natur og Miljø


Endnu en væsentlig og vigtig overskrift, som vi alle har fokus på og os i bestyrelsen med flere adskillige gange henover året forsøger at handle på og påvirke til fuglenes og naturens bedste. Og indrømmet det er ikke altid helt let, da der er mange og vidt forskellige interesser når man drøfter tiltag om natur og menneskets påvirkning af den, men det er særdeles vigtigt at nogen taler naturens stemme og forsøger efter bedste evne at påvirke den i en gunstig retning. Der har generelt været ret stor aktivitet på dette område i 2017.

En - af de vigtigste opgaver i 2017 var indsigelserne mod indskrænkninger i forhold til Natura 2000 områderne rundt i Danmark, som nævnt i indledningen. En sådan høring viser, at det er overordentlig vigtigt, at naturbeskyttelsesorganisationerne er opmærksomme når myndighederne, på den måde ønsker at forringe forholdene i naturen.

Til de Grønne råd manglede ved årets begyndelse en repræsentant i Ikast-Brande kommunes grønt forum, men den plads har Bo Daugaard sagt ja til og således har vi igen lokale repræsentanter i alle de 6 vestjyske kommuner, hvilket er vigtigt. I forbindelse med bestyrelsesmødet i april blev kommunekontakterne igen indbudt, så vi i fællesskab fik drøftet de forskellige udfordringer der kan dukke op for dof-repræsentanterne og måske give hinanden ideer til punkter, som kan sættes på dagsordenen, i de respektive kommuner hvor man agerer, såsom voldsomme skovmaskiner der ødelægger skovvejene i kommunens skove, lærke / faunastriber og privates overdrevne græsslåning af grøftekanterne.

I 2017 blev vandrådene igen aktiveret og DOF-Vestjylland har været repræsenteret i 2 råd, henholdsvis i vand oplandet til Nissum fjord, med Storåen som den vigtigste del og Ringkøbing fjord, med Skjernå, som den vigtigste. Opgaven var kompleks og ikke helt nem at sætte sig ind i, da rådets medlemmer skulle løse 2 bundne opgaver, hvor den første bestod i, om delstrækninger i mindre vand oplande på under 10 kvadratkilometer, fortsat skal være en del af vandplanerne og i anden runde om større langsomt løbende og stærkt modificerede å strækninger og måske okkerfyldte også skal trækkes ud. Rådets medlemmer, som bestod landbrug, lystfiskeri, jagt, DN, DOF m.fl. skulle komme med en enig indstilling til Miljø og fødevareministeriet og det gik forholdsvis godt i de 2 vandråd i Vestjylland, hvor vi også indsendte forslag om flere og bedre vedligeholdelse af eksisterende okkernedfældnings anlæg, som virker godt i forhold til tilbageholdelse af okker og derved renere vand i åerne.

I 2017 har vi også afholdt inspirerende dialogmøder med de 3 skovdistrikter i vores område NST-Vestjylland, NST-Midtjylland og NST-Blaavand. På møderne udveksles informationer om fugleliv i forbindelse med bl.a. to fælles redekasse projekter, som nu også for første gang har påvist ynglesucces for Perleugle i Klosterheden. Der bliver snakket "Pas på kort", som er med til at sikre redetræer i forbindelse med skovning og her skal vi alle være mere opmærksomme. når vi evt. "falder over en rovfuglerede eller et spættehul" og få det meldt ind, så den bliver beskyttet fremadrettet, fugletårne, status på forskellige lokaliteter og meget andet.

Vi er med i følgegruppen omkring forskningsprojektet "Skarv-laks i Skjernå: Omfang af prædation og afprøvning af afværgemetoder". Her bliver der fortsat sagt, at der er ingen eller meget få smolt i Skjernå systemet, men det på trods, så havde man igen 2017, rekordfangst af laks i Skjernå!?

Projektet "Faunapletter på agerjord", som vi har været med til at rulle ud og stadig deltager i, breder sig til flere kommuner, nu også Ringkøbing-Skjern. I Herning – Ikast kommuner blev der i 2017 sået 56 kilometer og da flere som fik sået striberne i 2016 lod dem spire igen, regner vi med at der var et sted mellem 70 og 80 km. i de 2 kommuner. I Holstebro – Struer området er der sået 25 km. og projektet breder sig således stadig ud i landet, efter samme koncept.

Der kom en meget vigtig dom fra Højsteret i marts omkring fortolkningen af fredningen på Værnengene, som gav os ret i vore betragtninger, men det gør nødvendigvis ikke sagen nemmere fremadrettet for kommunen. Vi har sammen med DN-Ringkøbing-Skjern drøftet hvad vi kan gøre, for at komme videre til gavn for elementerne i fredningen af Værnengene og har i den forbindelse haft et møde med Ringkøbing-Skjern kommune om dette og hvad der evt. kan gøres i den videre proces i denne komplicerede fredningssag, som skulle værne og fastholde eller forbedre forholdene på engene for ikke mindst fuglene, men sagen er gået i en form for hårdknude, som forhåbentlig bliver løst op på et tidspunkt!

Ringkøbing-Skjern kommune arbejder stadig på at få en "Nationalpark Skjernå" og derfor har vi været med ved flere promoveringer bl.a. Skjernå – dagen, som var godt besøgt og afholdtes nær Borrislejren. Der har været et par samtalesaloner i samme forbindelse og i december var vi 4 doffere, som deltog i et møde, hvor vi var indbudt, til at komme med vore forslag og tanker omkring en kommende nationalpark ved Skjernå.


Afslutning


Så er vi nået til vejs ende med årets beretning, som jo grundet de mange aktiviteter og gøremål kommer til at fylde, men føler også at det er vigtigt, at berette så godt og grundigt så muligt om de ting, der nu en gang sker i DOF-Vestjylland. At beretningen, så kommer til at fylde 10 sider og mere end 5.000 ord og tager adskillige timer at fabrikere, det må man jo så leve med!

Vil også gerne afslutte beretningen med et "STORT TAK" til alle jer, som på den ene eller anden måde har hjulpet til eller deltaget i vore aktiviteter i alle mulige sammenhænge og vil ligeledes understrege, at det er meget vigtigt for en forening som vores, at der er aktive medlemmer, som tager ansvar og initiativ og derved gør det spændende, hyggeligt og interessant at være med, så vi ved fælles hjælp kan gøre gode indsatser for fuglene og naturen i det vestjyske.

Vi er jo allerede godt i gang med det nye år og derfor må håbet være, at 2018 forhåbentlig også bliver et godt fugle år Smile


Lars Holm Hansen
Formand