Nyhedsbrev 10/2017                                       


December – julemåned og første vintermåned ifølge kalenderen. En del fodrer fuglene året rundt, men de fleste starter antagelig op i denne tid, hvor det er koldt og dagene korte og derfor kan det være svært for fuglene at finde tilstrækkelig føde. Mejsekugler, vildtblanding, nødder, solsikker er alt sammen noget der kan lokke fugle til foderbrættet af en lang række forskellige arter Musvit, Blåmejse, Sumpmejse, Skovspurv, Bogfinke, Grønirisk for at nævne de almindeligste og har man måske nogle nedfalds æbler vil de vække glæde hos drosselfugle, som Solsort og Sjagger, så jo det at fodre fuglene giver gode oplevelser her i den mørke tid.


                      


Oplevelse vil man også kunne få onsdag d. 6. december DOF-Vestjylland indbyder til foreningens traditionelle julearrangement:


Årets Ornitologiske oplevelser

... som traditionen tro afholdes i Aulum og starter kl. 19.00


Tovholderne på arrangementet har modtaget en række indslag fra vore medlemmer, og listen kan ses herunder:

• Færøerne – Lene Ørskov
• Perleuglekasse – projekt – Hans Rasmussen
• Costa Rica – Egon Østergaard
• Mecklenburg – John G. Dinesen
• Fiskehejre – Keld Christensen
• Øland – Poul Krag
• Atlasfugle – Ole Amstrup
• Indien – Jens Ballegaard
• Canada – Leif Novrup
• DK – S – Canada – Allan Kjær Villesen

Som listen viser, så vil de fremmødte komme vidt omkring i verden og der vil helt sikker være mange spændende fotos og historie at få.


            
             Her foto fra DOF-Vestjyllands tur til Øland med fyrtårnet Lange Jan, som står på øens sydspids ved Ottenby fuglestation i baggrunden. 

   

DOF-Vestjylland er vært ved kaffe og en bid brød, som vi plejer ..... Smile


Vinter-punkttælling

Atlas III er snart ovre, dog er der nogle få som mangler vinter-timetælleturen, men de fleste i det vestjyske har klaret dette og er måske klar til en anden udfordring nemlig at tælle vinterfuglene i en såkaldt punkttælling, som er en af DOFs allervigtigste opgaver sammen med den tilsvarende ynglefuglepunktælling i foråret.


Punkttælling betyder, at man selv finder en rute på 10 – 20 punkter, hvor man så efterfølgende i perioden mellem 20 december og 20 januar foretager selve tællingen. På hvert punkt registrerer og nedskriver man i nøjagtig 5 minutter samtlige fugle, som ses og når man så er færdige med tællingen nedskrives resultater på et skema, som efterfølgende indsendes til DOF eller man går ind i DOF-basen og taster sine registreringer af de forskellige fuglearter. ..... og næste år gentages ruten den valgte dag +/- 1 uge og samme tidsrum på dagen. Og så fremdeles .... ,


Punkttællingsprogrammet blev opstartet i 1976 og har kørt siden. Adskillige af de vestjyske ruter og tællere har deltaget i rigtig mange år, således startede undertegnede min første rute 27. december 1983 og har haft vinter og sommertællinger hvert år siden på i alt 3 forskellige ruter, hvoraf nr. 267 Abildå – Feldbæk som kan ses på nedenstående liste, har været talt hvert år siden 1996.


Flere af nedenstående ruter har været optalt i over 30 år.

På DOFs hjemmeside kan du læse,  hvordan man deltager i punkttælling, men der er jo også mulighed for at spørge ovenstående tællere om, hvordan man kommer i gang med dette meget vigtige registreringsarbejde, som betyder meget i forhold til at vide, hvordan det går med de forskellige almindelige danske fuglearter. Deltagerne i Punkttællingsarbejdet får hvert år tilsendt en fyldig rapport om, hvordan det specifikt står til i fugle-faunaen med op- og nedgange i bestandene.


Sidste vinter var der i alt 298 punkttællingsruter i Danmark og heraf var de 25 i Vestjylland og ruterne kan ses på dette kort, hvor det også kan ses at der godt kunne bruges flere nye tællere i vores store landsdel, så vi får dækket nogle af de meget "hvide områder" også.


                                                                Her de talte ruter i vinteren 2016/2017 i DOF-Vestjyllands område.Afrunding


I lokalafdelingens-regi er der nu kun en enkelt seniortur tilbage på årets tur-program, foruden Årets ornitologiske oplevelser på onsdag.


På bestyrelsesplan er der gang i arbejde med Natura 2000 planer, som vi skal have på plads, så høringssvarene kan fremsendes inden fristens udløb først i januar og endvidere er og har der været gang i en del mødeaktiviteter bl.a. med Naturstyrelsens enheder NST-Midtjylland, NST-Vestjylland og efter nytår NST-Blaavand, som vi alle har et godt samarbejde med og endvidere forestår et møde omkring Nationalpark Skjern å med kommunen.


På efterårsmødet i DOFs Repræsentantskab medio november blev der bl.a. informeret om at DOF for de kommende 3 år 2018 -2020 igen indgår i en såkaldt "ministeraftale", hvilket bl.a. vil sige, at det vigtige arbejde omkring DOF-base og punkttællinger bl.a. støttes. Der blev også diskuteret et nyt spændende frivilligheds projekt fra 2019 og frem, som afløser for Atlas III. Forfatteren Kjeld Hansen introducerede og fortalte om den nyudgivne bog "Det store svigt" omhandlende fredninger i Danmark. DOFs hæderspris blev også uddelt, den gik denne gang til Niels Andersen, Svendborg for sit mange årede virke for DOF og bl.a. arbejde med undersøgelse af fuglene i agerlandet på sydfyn og ikke mindst viben, hvor han har skrevet en såkaldt "Vibe-manual", hvor der er beskrevet hvad der skal til, for at Viberne får en bedre chance for at klare sig i et intensivt dyrket landbrugsland.


... og til allersidst endnu engang en opfordring til at deltage i punkttælling, som er en ganske god vinter-fugle aktivitet, hvor man foruden den vigtig registrerings del også får god motion og frisk luft, samt at når man har talt flere gange bliver det også interessant at sammenligne ens tælling med tidligere år. 


God fornøjelse

Lars HH