Nyhedsbrev nr. 2 - 2017                                                                          


Tirsdag d. 24. januar afholdte DOF-Vestjylland den årlige generalforsamling i Aulum Fritidscenter. 36 medlemmer mødte op,
for at høre om lokalafdelingens virksomhed og aktiviteter i det forgangne år. På hjemmesiden kan generalforsamlingens referat læses!

Efter kaffe og brød, blev anden halveg en rigtig god oplevelse for de fremmødte, idet Christian Hjort fortalte og fremviste fotos fra en fantastisk fugle og natur tur til Uganda, som nærmest ligger på ækvator. Turen bød på over 400 fuglearter og mange slags pattedyr mm. og var guidet af en kvindelig afrikansk guide, som virkelig imponerede de danske ornitologer og gav dem en uforglemmelig rejse i det fattige og helt anderledes land, på trods af hun var gravid i 6. måned. 

Stort TAK for et super foredrag, Christian Smile


... og herunder kommer lokalafdelingens beretning 2016:Beretning
 

Så er vi her igen og er netop gået ind i DOF-Vestjyllands 45. år siden lokalafdelingen blev opstartet, som DOF-Ringkøbing amt i 1972.

Ja, så er vi her igen! – DOF-Vestjylland har mange traditioner og en af dem er den årlige generalforsamling, der i rigtig mange år har været afholdt her i Aulum i slutningen af januar måned.

Aulum ligger næsten midt i vores lokafdelingsområde og derfor må det siges at fritidscentret her gennem årene har lagt hus til mange af foreningens arrangementer. For 5 år siden i 2012 afholdt vi eksempelvis en rigtig god 40 års jubilæumsfest her og i 1997 var det 25 år vi fejrede. "Årets ornitologiske oplevelser" og forskellige andre foredragsaftner, Atlas-møder og meget andet er afholdt her, så stedet her har dannet rigtig gode rammer for mange af vore mødeaktiviteter.

Foreningens beretning skal indeholde og fortælle om det forgangne års aktiviteter og her ligger 2016 helt i tråd med årene forud, nemlig at ordene i beretningen vil afspejle en forening med stor og forskelligartede aktiviteter henover hele året og med rigtig fin medlemsdeltagelse og opbakning. Som sagt i indledningen, så har vi mange aktiviteter, som er traditionelle og er nogenlunde faste og derfor løber de af staben hvert eneste år, så de får selvfølgelig også i år nogle ord med på vejen.

En af de største og vigtigste aktivitetsområder er vore ture ud i naturen til fuglelokaliteter i Vestjylland og her er besøgslokaliteterne ofte gengangere, men fuglene som vi gerne vil se, glædes over og lære mere om er heldigvis ikke så traditionelle som os. Fuglene flytter sig rundt henover året, alt efter om de er på træk, fouragerer, yngler eller raster og det er jo netop derfor man ofte får fantastisk dejlige oplevelser, idet fugleture aldrig er ens, der er stort set hver gang man kommer afsted noget, som er anderledes og interessant, også selvom man kommer på samme lokalitet næsten dagligt.

DOF-Vestjylland med bestyrelsen som tovholder forsøger efter bedste evne at danne en ramme for vores lokalafdeling. Ture og møder er vigtige, men der er også en lang række andre ting, som ligeledes står i DOFs formålsparagraffer vi skal tage os af. Beskyttelse af naturlokaliteter så der er plads til fugle og fauna er mindst lige så vigtige, så også her holder vi et vågent øje og er aktive og går i dialog og involverer os bl.a. i samarbejde med relevante myndigheder og andre hvis der er behov for det, så vi fortsat kan opretholde eller helst være med til at forbedre forholdene for naturen.

Aktiviteter, som kan tiltrække og gøre eventuelt nye medlemmer mere interesserede i at se og opleve fuglene er også noget som vi bruger en del ressourcer på, her er Ørnens dag og Fuglenes dag eksempler som er årligt tilbagevendende begivenheder og ligeså har vi de sidste 3 år kunnet tilbyde henholdsvis fuglestemme- og trækfuglekurser, som er med til at give større viden om fuglene, og derved være med til at deltagerne fremadrettet kan blive bedre til at kende forskel på de ganske mange fuglearter, der kan ses i Danmark.

2016 har som sagt været et ganske traditionelt år i DOF-Vestjylland regi og derfor er indholdet også denne gang en beretning om, hvordan vores forskellige aktiviteter er forløbet, men vi starter med en rigtig god nyhed - 588 medlemmer var der i lokalafdelingen pr. 31.12.2016, det er ny medlemsrekord 


Fuglene


2015 var et usædvanligt år med rigtig mange sjældne, såkaldte SU arter i Vestjylland, men 2016 må siges at være på det jævne, faktisk var der kun ganske få og i særdeleshed, hvis vi skuer rundt i andre områder af Danmark, hvor der har været ganske mange store sjældenheder specielt fra øst, som bl.a. Sibirisk Jernspurv m.fl. er det egentligt bemærkelsesværdigt, at der overhovedet ikke er fundet nogle af disse her hos os.
 

SU og andre sjældne arter:

Jagtfalk overvintrede og holdt fra årets start d. 1. januar og til langt hen på foråret til i områderne Værnengene/Tipperne/Skjern enge frem til 24.4. hvor den er observereret sidste gang

Måske den samme Brilleand, som i gennem flere år blev igen iagttaget flere gange langs vestkysten nord for Søndervig og blev således observeret flere gange i perioden fra 1.1. – 18.2.

Vinhejre, mulig ny art for DK, hvis den bliver godkendt af SU. Vinhejren blev set en enkelt morgen i juni måned ved en sø nær Bork og der blev taget nogle utydelige fotos, som blev tilsendt lokalafdelingen. Efterfølgende har det vist sig at det sandsynligvis kan være Vinhejre, måske samme fugl, som nogle få dage senere blev spottet i Norge. Iagttagelsen vil blive tilsendt SU, hvor den sandsynligvis ikke vil blive godkendt som en kategori A fugl, men måske undsluppet eller lignende

Prærieløber 11.7. Vest Stadil fjord. Sjældent fund, en art som er set 6 gange tidligere i Vestjylland sidst i 2002 i Dybe og 2001 også ved Vest Stadil fjord.

En Høgeugle blev fundet i Klosterheden d. 28.9. og set af ganske få frem til 9. 10. hvor den blev fundet død.

Dværgværling 21.10 Thorsminde

Kohejre blev set d. 5.11. ved Vest Stadil fjord af en enkelt observatør. Arten blev i 2015 set ved Svingel engsø, forrige iagttagelse er fra Skjern enge i 2005.

Storpiber er ikke normalt så stationære, men en del har haft held med arten ved Thorsminde hvor der fra 27.11 og året ud var op til 3 eksemplarer enkelte dage.

Steppehøg er en art som de seneste år er optrådt mere vanligt end tidligere og i Vestjylland har der i 2015 og 2016 været en del flere iagttagelser end tidligere.

Sølvhejre ses oftere og oftere i Vestjylland og i dette efterår har der tillige været en fælles overnatningsplads ved Hestholm syd, Skjern enge hvor op til minimum 12 fugle har opholdt sig ultimo oktober. Da fuglen også bliver set om sommeren vil det ikke undre, hvis den også snart bliver ynglefugle i det vestjyske også.


Og ynglefuglene:

Havørn ynglede igen på Borris hede og så havde vi vist også endnu et ynglepar meget tæt på Vestjylland, nemlig i den nordlige del af lokalafdelingen ved sø komplekset nord for Sevel.

Fiskeørn ynglede 3 steder i Vestjylland, dog fik også i år kun et par 1 - 2 unger på vingerne

I 2016 var der igen rekordår for Skestork – 164 par i Vestjylland. 145 par på Høje Sande, med minimum 90 unger og på Venø var der 19 par, med mindst 43 unger.

Sangsvane-parret ved Bøllingsø ynglede også i 2016 og blev set med 5 unger i juni måned. Sangsvane har ynglet ved Bøllingsø siden 2007.

Perleugle 1 par registreret og 6 syngende hanner registreret. Ingen unger ringmærket i 2016 for første gang i 9 år.

Op til 12 Sortterner tyder på de sædvanlige 5 – 6 ynglepar og først i juli er der registreret 3 1K fugle, så der har åbenbart været succes.

Splitterne var fraværende fra Vestjylland i nogle år, i 2013 begyndte den igen at yngle på Fjandø, hvor der i 2016 var 328 par. I 2015 med 30 – 40 par og igen her i 2016 har den ynglet med 70 par på en af laguneøerne med "rævespærre" på Harboøre tange

Vandstær har ynglet med et enkelt par i Vestjylland, det er kun sket ganske få gange før.


Medlemmer
 

Har endnu ikke set medlemstallet for DOF total set for 2016, men vil tro at der igen er en mindre stigning og at den lander på omkring 16.300. De enkelte lokalafdelinger ligger også ret stabilt medlemsmæssigt. DOF har endvidere over 40.000 følgere på Facebook

I Vestjylland har vi et plus på 8 medlemmer i forhold til 31.12.2015 og lander således på 588, når husstands medlemskaber tæller dobbelt, dette antal er det højeste i lokalafdelingens nu snart 45 årige historie, så det er jo rigtig positivt.

Når man kigger på de forskellige medlemstyper så er antallet af kernemedlemmer faldet med 7, men til gengæld er husstandsmedlemmer steget med 5. Typen "Medlem" ligger stabilt og Ungdomsmedlemmerne er steget med 20 %, fra 8 til 10, så dem vil vi helt sikkert gerne have mange flere af, det skal dog nævnes at vi aldrig har haft så mange i denne kategori og vi skal helt tilbage til år 2000 for at antallet sidst var 2-cifret hos os. Fra sidst i 70´erne til først i 90´erne var der omkring 20 ungdomsmedlemmer i Vestjylland.

Medlemstype

DOF-Vestjylland

31.12.2015

31.12.2014

31.12.2013

M1 + M4 + M51

Kernemedlem

244

251

258

M13 + M53

Hustandsmedlem

54

49

47

M2 + M52

Juniormedlem

10

8

5

M30

Medlem

225

223

228

I alt

534

531

535


På kommune-niveau fordeler medlemstallet sig således (i parentes 2015):

Herning kommune – 130 (132)
Holstebro kommune – 139 (141)
Ikast-Brande kommune – 52 (50)
Ringkøbing-Skjern k. – 135 (130)
Lemvig kommune – 29 (32)
Struer kommune – 43 (41)


Aktiviteter
 

Også 2016 har budt på mange forskellige aktiviteter, som der vil blive berettet om i dette afsnit. Der har været god opbakning til de fleste af turene og alle møder, men da turene jo forgår ude i det fri er man ret afhængigt hvordan vejret arter sig på de valgte datoer.

Dejligt er det jo når der er opbakning til de tiltag og aktiviteter som medlemmerne byder ind med og det er til stadighed vigtigt at får man en god ide, så kom frem med dem til ture og møde udvalget eller bestyrelsen, så vil vi prøve at få dem indarbejdet og ligeså er vi også meget interesseret i at høre fra medlemmer, som kunne være interesseret i "At være aktiv i DOF", måske hjælpe til med formidling på udstillinger, Landskuet og andre steder hvor vi kunne finde på at stille op.


Generalforsamlingen på samme tidspunkt sidste år havde 31 deltagere, som hørte og efterfølgende godkendte beretning og regnskab. Der blev indvalg 2 nye til bestyrelsen og under eventuelt var der en god diskussion og information om forskellige aktuelle emner, Ølandstur, Ørnetælling mv.

Der var succes med Ørnenes dag henholdsvis ved Skjern enge og Kytterup. Begge steder fik over 120 besøgende bonus i form af ørne, idet der ved Skjern enge blev set 2 Havørne og 3 ved Kytterup. I 2017 vil der blive afholdt arrangementer de samme 2 steder. Ørnens dag bliver reklameret så godt så muligt i lokale medier og er en rigtig god mulighed for almindelige naturinteresserede at komme ud at opleve noget helt specielt, nemlig "en flyvende dør" og folk bliver jo imponeret af den store fugl.

I 2016 blev der afholdt 2 Tema-møder, et i februar måned aktuelt om "Havørnen i Danmark", da det blev afholdt i ugen umiddelbart op til Ørnens dag. Erik Ehmsen, som har været artskoordinator for arten gennem en lang årrække, gav omkring 40 deltagere et godt indblik i Havørnens liv, gode historier og om en succestig genindvandring til Danmark, bl.a. pga. af rede koordinatorerne rundt i Danmark ved hver enkelt rede. I November var årets andet temamøde "trækfugle" hvor Ole Lilleøre også for omkring 40 deltagere gav et indblik i det fascinerende fugletræk og dets gåder. Hvordan finder de vej?- Hvorfor trækker fuglene? – Hvordan navigerer de? Osv., samt et indblik i hvordan ny teknik i form af små sendere påsat fuglen giver os rigtig meget ny viden i disse år. Fugle og deres træk er fantastisk og eksempler som Havterne og ikke mindst en Lille Kobbersneppes tur tværs over Stillehavet fra Alaska til New Zealand på 8 dage, en strækning på 11.680 km, det er jo "surealistisk" at nogle ganske få hundrede gram fugl kan have nok energi til en så lang rejse uden mulighed for at tanke op eller få et hvil. Tilbage rejsen efter vinter opholdet for den omtalte fugl gik fra New Zealand 17.3. og den var i Kina 24.3 en tur på 10.300 km herefter rast og retur til Alaska først i maj med "en lille rejse" på 6 dage og 6.500 km. Alt i alt 28.500 km på kun 22 rejsedage – hvilket vil sige 1.295 km om dagen, hvilket giver en samlet rejsehastighed på ca. 54 km/t - Vildt imponerende 

I 2016 er der igen afholdt 2 Fuglekurser, et "Fuglestemmekursus" i foråret afholdt af Jens Hasager Kirk og et trækfuglekursus i efteråret med Ole Amstrup som underviser. Begge kurser var med undervisning på Videbæk skole og ekskursionerne på gode fuglelokaliteter rundt i lokalafdelingen. Fuglestemmekurset havde for få deltagere denne gang, mens trækfuglekurset var der god søgning til. Fuglekurser er en rigtig god aktivitet, for medlemmerne og andre interesserede, hvis man gerne vil lære mere om fugle, og derfor vil vi fortsat vil satse på dette område, men det er måske en god ide at flytte destination sommetider og derfor har vi i bestyrelsen snakket om at det ville være rigtig fint om vi kunne finde en underviser i den nordlige del af vores lokalafdelingsområde også og det ser ud til at lykkes og dermed håber vi i, at vi meget snart kan tilbyde hele 2 "fuglestemmekurser" nemlig, at vi flytter Videbæk kurset til Skjern med Ole Amstrup som underviser , mens der vil tilkomme en ny kursus destination på Kjærsgaardsmølle ved Struer med Hans Henrik Larsen, fra Thyholm som under viser.

Lørdag d. 7. maj var der "Tårnenes dag" for 11. gang i Danmark og var som i 2015 en landskamp mod Finland og Sverige + som noget nyt Litauen. I Vestjylland var det først gang vi har kunnet mønstre 4 tårne, idet Gørdingtårnet efter adskillige opfordringer tog udfordringen op og var med i dysten sammen med Geddal enge, Skjern enge og Vest Stadil fjord fra det vestjyske + yderligere 15 tårne i Danmark, 12 tårne i Litauen, 65 tårne i Sverige og endelig 316 i Finland. Vejret var denne gang rigtig godt og adskillige danske rekorder blev slået. Skagen vandt i dansk rekord med ikke mindre end 108 arter fra Verdens ende. Vest Stadil fjord blev nr. 4 i Danmark med 86 arter hvilket var vestjyske rekord og lige så havde Hestholmtårnet rekord med 68 arter, mens Geddal landede på 81 arter, som de har haft en gang før. Debutanterne i Gørdingtårnet nåede 72 arter og havde en rigtig god og hyggelig dag, som jo er formålet med konkurrencen. Landskampen vandt 2 hold fra Finland, som landede på 110 arter. Håber i alle er med igen når det går løs 6. maj.

Årets "Fuglenes dag" den 29. maj viste vejret sig fra sin allerbedste side og gav gode oplevelser til deltagerne på vore 3 udbudte destinationer: Hjerl hede, Lønborggaard/Skjern enge og Nr. Vosborg.
Alt i alt deltog godt 100 til arrangementet denne gang. Det er 35. år i træk at vi afholder Fuglenes dag omkring Holstebro, idet ideen faktisk blev startet her i Vestjylland og senere rullet ud til hele landet. De første par år blev arrangementet afholdt i Holstebro anlæg og senere har bl.a. Rydhave skov, Stoubæk krat, Nordre Feldborg plantage, Skovlund, og Militærområdet i Holstebro lagt terræn til.

Årets Medlemstur gik i 2016 til Fanø og som sædvanligt i bus. Da deltagerne ankom til Fanø hoppede Kim Fischer ombord, en lokal ornitolog, der har styr på det meste som sker på Fanø fuglemæssigt. Heldagsturen gik rundt på øen fra syd til nord og med besøg bl.a. i en af de flotteste landsbyer i Danmark – Sønderho. Fuglemæssigt gav turen 85 forskellige fuglearter, bl.a. Hedehøg, Pomeransfugl, Sortstrubet Bynkefugl og Blåhals. Alt i alt en vellykket tur i godt vejr arrangeret af Marianne Linnemann og Poul Krag.

I månedsskiftet juni/juli havde lokalafdelingen igen en stand på Landskuet i Herning, som vi efterhånden har haft i en længere årrække. Årets tema var Atlas III og projekt Faunapletter. Det er ganske hyggeligt at være på skuet opleve stemningen og få en fuglesnak med mange forskellige typer folk, få delt nogle bruchurer ud og ellers reklamere for vores forening. I september var vi deltagere på økologisk høstmarked i Forundringens have i Velling. At stå på stand er en af de aktiviteter, som vi godt kunne bruge flere folk til, idet vi ofte er blevet spurgt til om vi har lyst at deltage i arrangementer bl.a. på naturcentre, ved skovens dag og andre for os relevante steder. Har man lyst at deltage så sig giv endelig et praj til os.

Årets ornitologiske oplevelser i begyndelsen af december sluttede igen årets arrangementer af, og
det tiltrak fulde huse, idet der igen var rekorddeltagelse med ca. 70 tilhører, som hørte om det at være "aktiv i dof", fugle fra Oman, Cuba og Helgoland, samt forskellige lokale indslag og sjældenheder i Danamark.


Fugleregistrering
 

DOF-basen er vigtigste redskab til at registrere fugle i og den bliver flittigt brugt og antallet af registreringer stiger år for år og landede i 2016 på 1.572.000 hvilket er 96.000 mere end året før. I Vestjylland er der tastet 55.414 observationer hvilket er små 3.000 mindre end i 2015. Ringkøbing-Skjern kommune ligger igen godt placeret blandt kommuner med flest forskellige fuglearter set i 2016, idet de kommer ind på en 7.plads med 258. 498 observatører har indtastet de mange observationer i Vestjylland og 13 har været ekstra flittige og indtastet mere end 1000 obs. hver.

Atlas III har nu været i gang i 3 år og vi mangler kun 2017. I Vestjylland er alle kvadrater afsat og mange kvadrater er ganske godt dækket. Lokalkoordinatorerne har været i gang med at kigge alle kvadrater igennem og har udsendt et nyhedsbrev og personlig kontakt til alle kvadratansvarlige om at det vil være rigtig godt og vigtigt at bruge mest tid i de kvadrater, hvor der er mange "mulige" ynglearter, så de kan blive opgraderet til sandsynlige og sikre og så i de kvadrater som ikke er så godt dækket.

I brevet fra Lokalkoordinatorerne stod:

En god dækning vil sige:

• Mindst 50 arter fundet. Det gælder dog ikke i kvadrater med et stort vandareal
• Cirka 70 % af arterne bør ligge i gruppen sandsynlige og sikre
• Alle 3 TTT foretaget (undtaget 36 kvadrater med stor vandareal)

Onsdag d. 1. marts vil der her i Aulum være et Atlas-info møde hvor man kan blive varmet lidt op til den sidste sæson.

I Vestjylland er der talt 19 vinterruter og 28 yngletællingsruter i Punkttællingsprogrammet.
Vinterruterne er en mindre end sidste år og yngleruterne er gået et par ruter frem. Punkttællingerne er en af DOFs vigtigste aktiviteter og derfor vil vi stærkt opfordre, eksempelvis de som er med i Atlas at starte en punkttællingsrute op, da vi er en stor landsdel så der kan nemt blive plads til mange flere. En god og hyggelig "Aktiv i DOF" opgave. I maj afholdt DOF 40 års jubilæum for punktællingsprogrammet i Nyborg, hvor der også var flere deltagere med fra Vestjylland, et par stykker herfra fik diplom, for at have talt samme rute i mere end 30 år.

Der optælles forsat jævnligt i adskillige af vore caretaker-grupper – Skjern enge, Geddal enge/Sønder Lem vig, Stubbergård/Flynder sø, amt i det nyeste skud på stammen "tællegruppen i Ringkøbing K". Sidstnævnte sted arbejdes på at udgive en lille rapport om det første års tællinger og iagttagelser af fugle i det nye natur-bolig område umiddelbart syd for Ringkøbing by. Synes det er lidt interessant at sammenstille tallene og måske en god ide for fremadrettet at kunne glædes over små "high-lights" fra ens område. Har lyst lige at nævne en enkelt interessant iagttagelse fra Ringkøbing K:

I 2016 blev der sået en del forskellige blomstrende planter på arealerne og det resulterede i en del frøspisende fuglearter på frøstandene hen i efteråret, hvilket i særdeleshed har tiltrukket den flotte finkefugl "Stillits", med et rekord antal på min. 530 individer d. 22. oktober. Observations størrelsen faldt DOF-Basens validator over og vi fik en lille hilsen, da det var et ganske stort antal individer for denne fugleart. Efterfølgende fandt vi ud af, at det rent faktisk er den 6. største registrering i Danmark og største i Jylland nogensinde, samt at det også skal nævnes, at de 5 største tal alle er fra træklokaliteter, så bestemt et usædvanligt fænomen, at se så mange Stillits fouragere på et sted.


DOF-Vestjylland
 

Bestyrelsen har afholdt 9 bestyrelsesmøder hvor de 2 af møderne var med deltagelse af kommunekontaktpersonerne og et andet med besøg af Egon Østergaard, som lokalafdelingens kontakt til Hovedbestyrelsen. Arbejdet i bestyrelsen fungerer godt og vi har et fint samarbejde, hvilket kan illustreres ved at samtlige 5, som er på valg i dag genopstiller og at det er en ret stabil gruppe med aktuelt 66 års bestyrelsesarbejds-erfaring i DOF-Vestjylland, hvor den mest rutinerede er Gert Thorhauge Andersen som blev indvalgt i 1997 og således i år kan fejre 20 års jubilæum i bestyrelsen. Kun 2 har tidligere haft sæde længere tid i lokalafdelingsbestyrelsen - Erik Enevoldsen og Egon Østergaard. På årets generalforsamling genopstiller de 5 der er på valg.

Vi har endvidere deltaget ved begge DOFs repræsentantskabsmøder på henholdsvis Nymindegab kro i foråret med DOF-Sydvestjylland som vært og efterårsrepræsentantskabsmødet på Fyn med DOF-Fyn som vært. Begge gange var vi fuldt hold, hvilket vil sige 3 deltagere.

Hjemmesiden er en vigtig informationskilde for lokalafdelingens medlemmer og her har der været bragt mellem 50 og 60 nyheder hen over året. Da hjemmesiden er omkring 10 år gammel og i visse tilfælde kan den være sårbar over for evt. hackning og derfor har vi i bestyrelsen snakket lidt om hvad vi skal gøre fremadrettet. Vi har muligheden for at lægge os ind under DOF.dk, her er nogle fordele med bl.a. support og back up, men ulempen er måske, at vi bliver lidt mere usynlige og hjemmesiden kommer til at ligne de andre lokalafdelingers en del, da der bruges samme skabelon til alle. Vi skal have taget en beslutning på det område inden så længe og vil meget gerne høre hvis nogle af vore medlemmer evt. har hjemmeside indsigt og gerne ville arbejde med dette i DOF-Vestjylland regi.

Igen i 2016 er der udsendt 10 Nyhedsbreve til de som ønsker at modtage. Alle nye medlemmer som indmeldes i DOF-Vestjylland bliver indsat så de modtager nyhedsbrevet og pt. 453 modtagere. Nyhedsbrevet er en ganske god måde at sende informationer ud på. Det seneste blev således udsendt og blot 10 minutter efter udsendelsen var den set af 23 og efter et halv døgn havde 174 åbnet det. Alle årets nyhedsbreve har været åbnet af mindst 62 % af modtagerne.

DOF-Vestjylland Facebook har 444 "venner". Vi er i gang med at oprette en ny erstatnings side, som oprettes på en anden måde, således at brugerne selv kan lægge stof, foto´s mv. ind, som flere andre lokalafdelinger også har. Denne form vil give mere dynamik. Vi håber, at siden bliver færdig i løbet af kort tid.

I DOF har der i en længere årrække været efterspørgsel på et arkiv eller lignende til at lægge eksempelvis referater fra bestyrelses-, repræsentantskabs- og hovedbestyrelsesmøder, Grønne råd og meget andet ind, således at de aktive i DOF har en mulighed for at finde disse oplysninger, når man har behov for det fremfor i kun sin e-mail box. I 2015 og 2016 har der været gang i en proces omkring emnet, som mundede ud i at der ved repræsentantskabsmødet i foråret 2016 blev godkendt et fildelingssystem med navnet DOFdok og dette system er klar og i gang med at blive rullet ud, så de mange aktive omkring bestyrelser, udvalg, kommunekontakter m. fl. kan få glæde af arkivet fremefter.
 

Natur og Miljø
 

Henover året kommer vi i bestyrelsen rundt om adskillige sager af forskellig art, som har med fugle, natur og levesteder at gøre og det er jo særdeles vigtige ting at forholde sig til, ofte er nogen af sagerne lidt svære og tidskrævende at håndtere på den rigtige måde, men heldigvis har vi jo flere i bestyrelsen, som har arbejdet med området professionelt i deres arbejdsliv og derfor har en ret god indsigt. I 2016 har der været flere vindmøllesager – bl.a. på Pallisbjerg enge og ved Lønborg hede, en sag omkring revideret udpegning af vandløb, Natura 2000 planerne, sti og tilhørende broanlæg fra Værnengene over Nymindestrømmen og flere andre sager rundt omkring i kommunerne.

Der har også i 2016 været afholdt møder i kommunernes Grønne råd, dog er der ikke lige stor aktivitet alle steder. I Ikast-Brande kommune har møderne ligget stille i nogle år, men i 2016 har man fået rådet op at stå igen og har afholdt 2 indholdsrige møder med god opbakning i det såkaldte "dialogforum". Vi mangler dog en repræsentant her og vil meget gerne høre hvis en lokal kunne have lyst at være kommunekontakt for DOF i Ikast-Brande kommune. I foråret afholdte vi som tidligere aftalt, et bestyrelsesmøde hvor de 6 kommunekontakter var indbudt. DOFdok, som tidligere er omtalt, vil fremadrettet kunne bruges af kommunekontakter til at ligge referater ind i, så de andre kan blive inspireret og få gode ideer til arbejdet.

I 2016 har vi igen haft nogle gode og inspirerende dialogmøder med de tre skovdistrikter, som har arealer i DOF-Vestjyllands område: NST-Vestjylland, NST-Midtjylland og NST-Blaavand. Møderne er meget givtige, idet der bliver udvekslet erfaringer og snakket muligheder og hvordan vi f.eks. kan hjælpe hinanden med forskellige tiltag på distrikterne, et eksempel kunne være skiltning på Dværgternens ynglepladser, Fugletårne som får en skavank, flis på stier, ynglesucces på nogen af distrikternes øer, afgræsning og meget andet.

Et par stykker fra bestyrelsen er med i en følgegruppe til et forskningsprojekt "Skarv-laks i Skjernå: Omfang af prædation og afprøvning af afværgemetoder". Projektet går ud på at fordrive Skarven fra specielt de mange å-strækninger oppe i å-systemet, hvor man mener skarven æder stort set alle smolt af bl.a. laks, som man meget gerne vil have en meget større bestand af, på grund af at dette vil kunne genere flere turistindtægter fra lystfiskere, som gerne vil fange de store laks. Foruden forsøget oppe i åen, er der også i foråret hvor smolten trækker ud meget fokus på at beskytte disse småfisk mest muligt fra deltaet og helt til de er kommet ud i Nordsøen. Der er skudt 150 – 200 fugle i 2016, men projekt medarbejderne synes de er kommet på en ikke helt nem opgave bl.a. med at finde nat-rastepladser for skarv rundt i det store vandopland og også det at jage dem væk fra et område; idet de ikke altid flyver den vej man gerne vil have dem til. DOFs bekymring ligger mest i foråret, hvor man har dispensation til at bortjage til hen i april, også i de beskyttede områder, hvor mange andre fugle er i gang med at yngle og derved kan blive forstyrret af uhensigtsmæssig færdsel, jagt og skud mm.

DOF-Vestjylland samarbejder selvfølgelig også ofte med andre grønne organisationer, som DN og Friluftsrådet m.fl. I de sidste par år har vi også haft en lille gruppe hvor en gang om året holder et møde med Herning-Ikast landboforening og DN-Herning omkring vi evt. kunne være fælles om på det naturmæssige område. Dette har afstedkommet et projekt, som i 2015 hed "Naturpletter på agerjord", hvilket vil sige at landmænd kunne bestille naturstriber, som så blev sået i et 3 meter bredt bælte på deres jord. Alt i alt blev der det første år sået 20 km. naturstriber i Herning kommune. Vi fik kritik for navnet "naturstriber", da det signalerer at man skaber natur på markerne og det kan det jo ikke rigtig blive på dyrkede marker, som er i om drift, så derfor kom striberne i 2016 til at hedde "Faunapletter på agerjord" og der blev sået over 50 km. i Ikast-Brande og Herning kommuner. Projektet har fået rigtig meget omtale og andre steder synes man også projektet har været en god ide, så derfor er man i det nye år 2017 ved at rulle samme projekt ud i Lemvig, Holstebro, Skive og flere andre kommuner i samarbejder med de lokale landboforeninger. I omtalte samarbejdsgruppe har der også været et andet arrangement med besøg på en økologisk gård med frilandsgriseproduktion og efterfølgende debat med overskriften "Vær med til at præge fremtidens fødevarer".
 

Afslutning
 

Igen blev en årsberetning i DOF-Vestjylland måske lidt for lang, men der sker jo mange ting hen over årets 12 måneder i en aktiv forening, så dette blev ordene, selvom der også er ting som godt kunne have været nævnt eksempelvis lidt mere om Fugleværnsfondens 50 års jubilæum, som er fejret på behørig vis, men mest i de lokalafdelinger, som har større reservater end den hos os på Bøvling klit. Der har endvidere været afholdt mange gode både almindelige ture og seniorture som der godt kunne være skrevet lidt mere om og adskillige andre ting ..........

........ så også denne gang skal der lyde et "STORT TAK" til alle, ingen nævnt ingen glemt, som er med til at gøre vores forening DOF-Vestjylland til et godt samlingspunkt, et sted hvor folk har det hyggeligt, har mulighed for at lære mere om fugle og samtidig være med til at værne om vore naturlokaliteter og meget gerne skubbe på, for at de må blive endnu bedre!

Med håbet om at "2017 også må blive et godt fugle år" afsluttes denne beretning.


Lars Holm Hansen
Formand