Generalforsamling 2020 - referat + finale i fotokonkurrencen

DOF-Vestjyllands generalforsamling blev afholdt tirsdag den 28. januar 2020 i Aulum, med 35 fremmødte deltagere, der foruden selve generalforsamlingen efterfølgende valgte årets fuglefoto 2019 i Vestjylland.

     

         


1. Valg af dirigent

Ad.1.
Lars Holm Hansen bød velkommen.
Bestyrelsen foreslog Ingerid Elmquist som dirigent.
Ingerid Elmquist startede med at konstatere at generalforsamlingen var lovlig varslet i henhold til foreningens vedtægter.


2. Beretning om afdelingens virksomhed i det forløbne år


Ad.2.
Lars Holm Hansen fremlagde beretningen om afdelingens virksomhed i det forløbne år.
Beretningen blev taget til efterretning.


3. Forelæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse


Ad.3.
Kasserer Ole Amstrup fremlagde årsregnskabet.
Årsregnskabet godkendt.
Endvidere orienterede Ole Amstrup om Forlaget Dof-Vestjylland regnskab for 2019.


4. Fremlæggelse af budget til godkendelse


Ad.4.
Kasserer Ole Amstrup fremlagde budgettet for 2020.
Budgettet for 2020 godkendt.


5. Valg til bestyrelsen


Ad.5.
• Kirsten Henriksen
• Poul Krag
• Gert Thorhauge Andersen
• Lars Holm HansenOvenstående blev alle genvalgt.

Der blev ikke valgt nogle nye suppleanter til bestyrelsen.


6. Valg af revisor


Ad.6.
Laurids Erik Andreassen blev genvalgt.


7. Forslag til beslutning


Ad.7.
Ingen indkomne forslag.


8. Eventuelt


Ad.8.
Ingen emner.


Referent: Lars Møgeltoft Poulsen


FOTOKONKURRENCEN 2019

DOF-Vestjyllands fotokonkurrence forløb fra årets start og til medio november. Ved fristens udløb var der indkommet 42 fotos af mere end 30 forskellige fuglearter - alle "knipset" i Vestjylland af 15 forskellige fotografer.

I forbindelse mede arrangementet Årets ornitologiske oplevelser sidst i november blev der ved afstemning fundet frem til 10 fotos , som kunne gå videre til finalen ved generalforsamlingen.

Indtil finalen havde navnene på fotograferne været hemmelige, men da der skulle stemmes blev både fuglenavne, lokalitet for optagelse og fotografernes navne kædet sammen. Det blev således klart at de 10 finalefotos fordelte sig på 7 forskellige fotografer .

Efter en række gennemløb af de flotte fotos blev resultatet følgende:

1. plads: Stæreflok - Lene Ørskov

2. plads: Gulbug - Stig Niklassen

3. plads: Tårnfalk - Stig Niklassen

Præmierne var gavekort til Naturbutikken

Tak til alle deltagerne og tillykke til vinderne.

På vegne af Ture- og mødeudvalget

Poul Krag