Beretning - 2019 - DOF-VJ

Endnu et år gået og 2019 var også afslutningen på et helt årti og vil derfor berette mest om det seneste år, men også hive enkelte ting frem fra 10-erne.

Når man sådan her midt i januar sidder lidt og tænker over hvad DOF-Vestjyllands årsberetning så skal indeholde denne gang og stilheden brydes af en syngende Ringdue og man kan se i sin notesbog, at det gjorde den også den 26. december på årets vinterpunkttælling og derved bliver man faktisk mindet om, at tingene her på vore breddegrader og mange andre steder på kloden ikke er, som de har været.Denne vinter har været særdeles mild og regnfuld og man tænker uværligt på, om det er de mange voldsomme brande som vi hører om i nyhederne, henholdsvis i Amazon skovene i Brasilien og nu her sidst i Australien, hvor et areal dobbelt så stor som Danmark er svedet af og dermed bidrager disse hændelser voldsomt til den stigende CO2 mængde i atmosfæren, som forårsager at temperaturen stiger og klimaet arter sig sådan, at man ikke kan lade være med at være bekymret for, hvad der sker ude i fremtiden globalt med kloden, fugle, natur og mennesker.


I årsberetning 2009 for 10 år siden, udtryktes det, at vi håbede at 2010 måtte blive året hvor Vestjylland igen fik ynglende Havørn og det var netop det der skete, et ynglepar etablerede sig i Lønborggaard plantage det år og fik ynglesucces og det var således første gang i velsagtens 150 år at der i vores landsdel var ynglende Havørn.


Året efter i 2011 fik vi endnu en ny ørneart på ynglefugle-listen i Vestjylland, idet der dette år for første gang ynglede Fiskeørn og næsten samtidig indvandrede Rød Glente til de østligste dele af lokalafdelingens område.


I 2017 var der igen en ny ynglefugleart i Vestjylland, nemlig Bramgås, som ynglede med 3 par på Fjandø og endelig fik vi Sølvhejre, som ny yngleart i 2018.


Og så her i 2019 var der et glædeligt gensyn med Hvid Stork, hvor et par meget overraskende slog sig ned på en landejendom ved Flynder å, nordøst for Bækmarksbro, ynglede og fik held til at opfostre en unge. Seneste storkepar i Vestjylland med ynglesucces var i 1981 i Lemvig og arten er jo en meget sjælden ynglefugl i Danmark, kun 3 par. Vi krydser fingre for at de vender tilbage i foråret og derved er med til at sikre et meget yndet udflugtsmål for vestjyderne, som i stor stil besøgte storkereden, så jo, Hvid Stork har en helt særlig plads i danskernes hjerte og hvis de kommer igen, så vil deres familieliv i en ny opsat storkerede kunne ses i TV via et webcam.


Fuglene


I 2019 har det største tilløbsstykke i Vestjylland blandt ornitologer været de 4 Kohejrer, som blev spottet i nærheden af Gullestrup ved Herning i slutningen af november, hvor de gik og fouragerede på nogle græsmarker sammen med får. Kohejre er set nogle gange i det vestjyske, men det specielle ved dette fund er at det er første gang, at der er set mere end en fugl ad gangen i Danmark. På DOF-basen er fuglene indtastet over 200 gange fra de blev opdaget omkring 23.11 og året ud. Frem til og med 2. december var der 4 fugle og herefter 3 indtil 28.12., hvorefter flokken var reduceret til "to".


Den sjældneste fugl i Vestjylland i 2019, hvis den bliver godkendt af SU er Polarlomvie, som blev set 10.12 i Hvide Sande, den er observeret en gang tidligere, men det var helt tilbage i 1926 ved Lyngvig fyr og denne fugl er udstoppet og står på Viborg Stift Museum.


Kun andet fund af Amerikansk Hjejle i lokalafdelingen blev fundet ved Vest Stadil fjord 2.10., hvor første gangs iagttagelsen også var tilbage i 2005.


En Citronvipstjert blev 6. 6. fotograferet på Tipperne. Er set i Danmark en del gange i Danmark, men meget sjældent i DOF-Vestjyllands område, hvor der kun foreligger 2 godkendte fund, fra henholdsvis Harboøre tange 1989 og Tipperne 2001.


Halsbåndtroldand han, blev set i Skjern enge af mange ornitologer frem til 20.1.- Fuglen var også på lokaliteten i slutningen af 2018, men det er kun tredje fund i vores område. De 2 første fund var også i Skjern enge i henholdsvis 2002 + 2008.

B
alearskråpe 11.8. Lyngvig fyr er første iagttagelse siden 2011.


September måned stod på Aftenfalke og som for 4 år siden var det igen især i Skjern enge, hvor man kunne få oplevelsen af de små elegante falke! Op til 3 fugle blev set.


2 Hærfugle blev det også til og den ene endda, som en boligbirding obs fra EEs have i Søndervig og ligeledes en på Sletten i Holstebro i en uges tid i november.


Fint med Pomeransfugle i Skjern enge i 2019, hvor max. tallet i Skjern enge blev 121 fugle, 32 i Vest Stadil fjordområdet og 19 på Pallisbjerg enge.


Stor Korsnæb gjorde sig også bemærket og specielt fik mange oplevet denne papegøjeagtige fugl på Ovstrup hede hvor der blev set op til 25 fugle januar / februar, men også i Klosterheden 35 fugle og Kolpendal hede, lige på grænsen mellem Vest- og Sydøstjylland med op til 22 fugle havde et fint stort antal.


Der går flere år mellem iagttagelser af Sydlig Nattergal i det vestjyske, men fra 13.5 til 8.6. sad en fugl i den vestlige del af Tarm by og sang sine nattergale strofer og rigtig mange havde glæde af, at høre den!


Af yderligere sjældne arter i 2019 kan nævnes:
Hvidnæbbet Lom, Hvidvinget Korsnæb, Jagtfalk, Islom, Krognæb,


Og ynglefuglene:


Bramgås bestanden på Fjandø udvikler sig stadig og i 2019 var der 7 par.


Havørne parret på Borris hede ynglede igen på og fik, som i 2018, 2 unger på vingerne. Vi har efterhånden flere lokaliteter hvor der er set 2 voksne fugle sammen igennem længere tid:

Bølling sø - han og hun set alle årets måneder.
Nissum fjord - han og hun ses af og til, også set spisende bytte sammen.
Vest Stadil fjord/Svingel engsø


Perleugle ynglede i Hoverdal og desuden hørtes arten tudende på nye lokaliteter i marts/april hvor der var en lang periode med godt "lytte vejr". Husby klitplantage, Ulfborg plantage, Gludsted plantage, samt Blåbjerg plantage på grænsen mellem Vest- og Sydvestjylland var de steder der blev hørt Perleugle jf. dofbasen.


Plettet rørvagtel er svær at konstatere ynglende, men der var en del registreringer fra Skjern enge og en vurdering fra artskoordinatoret siger mellem 6 og 9 yngler par på flere destinationer, som Skænken sø, Øster Hestholm, Øster enge, Vesterenge, Damsø enge.


Skjern enge området husede også 2 – 3 par af Pungmejse, som er gået en del tilbage i Danmark de senere år.


På Harboøre tange ynglede i 2019 mellem 81 og 105 par Klyder, men der var dårlig ynglesucces!


Ved Vest Stadil fjord blev der som max. set 15 Sortterner i maj måned. Vurderingen er at der blev gjort yngleforsøg af 3 par ved Vest Stadil fjord og for første gang siden 2016 var der også 2 yngleforsøg i Husby sø, men desværre var der ingen ynglesucces nogen af stederne.


Sangsvane parret ved Bølling sø holder stand og blev i 2019 set med 4 unger, hvor af de 3 blev store.


I 2019 var der 4 Skestorke kolonier i vores område i størrelsesorden 280 par, Høje sande som den klart største med 213 par. De øvrige ynglelokaliteter: Venø, Nissum fjord og Klægbanken.


Medlemmer


Lokalafdelingen fastholder igen en lille stigning i medlemstallet og således sætter vi med udgangen af 2019 ny medlemsrekord med +2 og lander på 596. Egentlig er der et enkelt medlem mindre end sidste år, men det positive resultat skyldes, at der er 3 flere at typen "Husstandsmedlemsskab", som jo i opgørelsen tæller dobbelt.


Over en længere årrække har kernemedlemsskab været faldende, men tilsvarende har Husstandsmedlemsskab så været stigende og lægger man tallene sammen, så har de 2 medlemstyper været særdeles stabile i lang tid.


Det totale medlemstal i DOF-Vestjylland har også været stabilt gennem 10´erne, hvor vi har ligget mellem 575 og 596 medlemmer, bortset fra et enkelt år.

Medlemstype

DOF-Vestjylland

31.12.2019

31.12.2018

31.12.2017

M1 + M4 + M51

Kernemedlem

238

245

246

M13 + M53

Hustandsmedlem

59

55

56

M2 + M52

Ungdomsmedlem

6

5

2

M30

Medlem

240

232

227

I alt

545

539

533


I Herning kommune var der med udgangen af 2019: 134 medlemmer, mod 138 et år tidligere. Antallet har i perioden mellem 2010 og 2019 varieret mellem 128 og 138.


I Holstebro kommune er medlemstallet de seneste 3 år landet på 145 og svingningen i det seneste årti har været mellem 139 og 151 og Holstebro er således den kommune hvor der er flest medlemmer i Vestjylland.


Ikast-Brande lander på 54 medlemmer, mod 50 i 2018. Intervallet siden 2010 har været mellem 47 og 58.


Ringkøbing- Skjern kommune 131 medlemmer, hvilket er en mere end året før og antallet har ligget mellem 121 og 135 i det seneste tiår


Lemvig kommune har færrest medlemmer i det vestjyske med kun 23 i 2019 og der har været et fald hvert år i en længere årrække. I 2011 var der 43 medlemmer i Lemvig Kommune.


Struer har siden 2010 medlemsmæssigt ligget i spændet mellem 33 og 46. I 2019 var der 43, hvilket er en mindre end året før.


** Efter at DOF-Vestjyllands beretning var skrevet, er der i DOFs medlemsprogram sket tilføjelser af nye medlemmer, som har indmeldt sig i foreningen i slutningen af december og derfor er afsnittet om medlemmer pr. 31.12. 2019 ikke korrekt i forhold til det faktiske og derfor denne tilføjelse til beretningen.

I beretningen for 2018 havde vi et håb om at overskride grænsen på 600 medlemmer i DOF-Vestjylland ved indgangen til 2020, men trods stigning på 2 medlemmer til 596, som nævnt i beretningen, så lykkedes det ikke! Nu viser det sig så, at der var flere tilmeldinger i de allersidste dage af 2019 (måske var der nogen fik et DOF-medlemskab i julegave?) og vi i stedet for 596 medlemmer ren faktisk brød "muren" og endte på 604 medlemmer i stedet – Herligt