Stoubæk Krat 2018

Femte afsnit i en artikelserie: "LOKALITETER I HERNING KOMMUNE" - forfatter Ole Olesen, Aulum

Stoubæk Krat, DOF-Base lokalitet 651020, ligger syd for Hodsager. Området er fredet og privatejet og der er de senere år foretaget omfattende fældninger i skovarealet. Lokaliteten er meget varieret natur og indeholder en strækning af Storå-dalen, hvor åen er ureguleret, enebærhede, egekrat, nåletræsplantage og en mose længst mod syd.


              'Efterår på enebær-heden. November 2018.'  Foto Ole OlesenDer er gennem tiderne i alt registreret 133 forskellige fuglearter på lokaliteten. I 2018 blev der registreret 73 fuglearter, det højeste antal nogensinde. Vendehals, Hedelærke og Bynkefugl blev registreret i området for første gang i mange år. 306 observationer, hvilket er det højeste antal nogensinde, er tastet ind i DOF-Basen i 2018. Indtastningerne er sket på 27 forskellige datoer.
Mest aktive observatører i 2018 har været Ole Olesen (OO) 173 observationer, Gert Thorhauge Andersen (GTA) 62 observationer, Egon Østergaard (EØ) 49 observationer og Carl S. Johnsen (CSJ) 16 observationer. 

    

            'Ådalen, november 2018.' Foto Ole Olesen


Udvalgte arter 2018:

Knopsvane: Ynglefugl. Yngler med et par i ådalen og et par i mosen.
Grågås: Ynglefugl. Flere par i mosen. Største obs i 2018: 24 20/3 i ådalen (OO), 16 16/4 i mosen (OO)
Krikand: Sandsynlig ynglefugl. Ses og høres i mosen. Største obs.: 9 8/4 (OO)
Gråand: Ynglefugl. Yngler med flere par i mosen og måske også i Storå-dalen. Største obs.: 35 31/12 (EØ)

Rød Glente: Årlig. En obs i 2018: 2 7/4 trækkende gennem ådalen (EØ)
Duehøg: Ynglefugl. Rede fundet i vestlige del af området.
Musvåge: Ynglefugl. 1-2 par i området. Største obs: 4 20/3 (OO)
Tårnfalk: Ynglefugl. Yngler i ådalen og ses ofte fouragerende

Vandrikse: Ynglefugl. Flere par i mosen. Største obs.: 4 28/4 (OO)
Blishøne: Ynglefugl. Yngler i mosen
Trane: Mulig ynglefugl. 2 fugle set i mosen gennem ynglesæsonen, men yngel ikke bekræftet.

Dobbeltbekkasin: Ynglefugl. Yngler i såvel ådalen som i mosen
Skovsneppe: Regelmæssig i træktiden, mulig ynglefugl
Mudderklire: Årlig. 2 obs i 2018. 1 11/5 (GTA), 2 12/8 (OO)


            'Isfugl ved Storåen, juni 2015.' Foto Carl S. Johnsen


            ' Grønspætte, april 2015.' Foto Carl S. Johnsen


Isfugl: Ynglefugl. Yngler i skrænterne ved Storåen.
Vendehals: Mulig ynglefugl. En obs i 2018. 1 sy 28/4 (OO). For år tilbage ynglede arten i redekasser i området. Første obs siden 1988.
Grønspætte: Sandsynlig ynglefugl. Yngel ikke konstateret med sikkerhed, men observeret gennem året. Største obs. 2 8/4 (OO)


Hedelærke: Sandsynlig ynglefugl. 1 sy i nyskovet område 19/4 (EØ). Første obs af arten siden 2008
Bynkefugl: Ynglefugl. Yngler i ådalen. 2 obs. I 2018 1 11/5 og 1 16/5 (begge GTA)
Ringdrossel: Sjælden. En obs i 2018. 2 hunner 28/4 (OO)
Grå Fluesnapper: Ynglefugl. 1 ad + 4 juv 12/8 (OO)
Rødrygget Tornskade: Ynglefugl. 2 par med et par i hver sin ende af området. Største obs.: 2 4/6 (OO)
Stor Tornskade: Regelmæssig vintergæst. En obs: 1 10/10 (OO)
Stær: Ynglefugl. Yngler med flere par i krattet og overnatter i mosen. Største obs.: 500 16/4 (OO)


Observatører nævnt i ovenstående: (EØ) Egon Østergaard, (GTA) Gert Thorhauge Andersen, og (OO) Ole Olesen.


            'Rødrygget Tornskade, august 2017.' Foto Carl S. Johnsen


Ole Olesen (OO)
Aulum