Mange stationære Stor Korsnæb på Ovstrup Hede i 2018

Tredje afsnit af en artikelserie: "LOKALITETER I HERNING KOMMUNE" - forfatter Ole Olesen, Aulum

Ovstrup Hede, DOF-Base lokalitet 657082, ligger nord for Herning mellem Aulum og Sunds. Området har været ejet af Aage V. Jensen Naturfonde siden 2002 og fonden udfører mange tiltag for at forbedre vilkårene for fugle, dyr og flora og fauna i det hele taget. Området er på 490 ha, domineret af en stor indlandshede og omgivet af nåletræsplantager, som i disse år konverteres til beplantninger med løvfældende hjemmehørende træarter.

Sunds Nørreå afgrænser området i syd og Røjen Bæk i nord. En lille sø i den østlige del er restaureret, ligesom en gravet grøft er blevet lavet om til et lille slynget vandløb i den vestlige ende. Fonden har opført et flot tårn, hvorfra der er udsigt over det meste af heden. Ifølge fredningen, som blev lavet før AVJF overtog området, har offentligheden adgang ad etablerede veje, men ikke på selve hedefladen eller i plantagerne.


             'Krondyr i morgendis.' Oktober 2018. Foto Ole Olesen


Der blev i 2018 registreret 93 forskellige fuglearter, det højeste antal nogensinde. I alt for området er der registreret 135 arter. Antallet af observationer i 2018 er også det højeste nogensinde, nemlig 629 fra 72 forskellige datoer. Hvepsevåge, Sortspætte og Kærsanger er i 2018 registreret for første gang i området. Mest bemærkelsesværdigt i 2018 har måske været de op til 30 Stor Korsnæb som har været stationære i den vestlige del af området i årets sidste 3 måneder og også ind i 2019 (fotos sidst i artiklen).
Ud over fugle er der en stor bestand af Krondyr og Dådyr i området ligesom også Bæver og Mårhund registreres. Ovstrup Hede er også ynglested for den sjældne guldsmed Lille Blåpil og den sjældne edderkop Mariehøne-edderkop.


          
  'Lille Blåpil, maj 2018.'                       Foto Carl S. Johnsen            og 'Mariehøne-edderkop, april 2018.' Foto Egon Østergaard


Mest aktive observatører i 2018 har været Ole Olesen (OO) 374 observationer, Carsten G. Laursen (CGL) 68 observationer, Gert Thorhauge Andersen (GTA) 35 observationer, Carl S. Johnsen (CSJ) 30 observationer og Niels Imhoff Nielsen (NIN) 30 observationer.


Udvalgte arter 2018:


Sangsvane: Vintergæst. Overnatter i damme på heden. Største obs. 65 30/1 (OO). I efteråret har der ikke været sangsvaner på heden, da alle damme tørrede ud i sommer og endnu ikke er blevet fyldt op igen.
Gravand: En obs i 2018, 2 13/5 (OO, NIN). Tidligere blev Gravand set regelmæssigt men nu sjældent.
Krikand: Formodentlig ynglefugl og regelmæssig rastende i hedesøen mod øst. I 2018 tørrede søen ud og derfor kun få observationer. Største obs 7 13/5 (OO, NIN).


Hvepsevåge: Sjælden. Kun registreret en gang på lokaliteten. 1 16/8 (OO)
Rød Glente: Uregelmæssig. 3 obs i 2018, de to sidste måske samme fugl. 1 24/4 (OO), 1 5/8 (CSJ) og 1 16/8 (OO)
Havørn: Årlig. En obs i 2018. 1 25/8 (OO)
Rørhøg: Sjælden. En obs i 2018. 1 25/8 (OO)
Blå Kærhøg: Almindelig i vinterhalvåret. Største obs i 2018 3 27/10 (CGL)
Duehøg: Regelmæssig, måske ynglefugl. En obs i 2018. 1 28/6 (EJNF)
Spurvehøg: Ynglefugl. 1-2 par.
Musvåge: Ynglefugl. Rastende og trækkende. Ses ved alle besøg på lokaliteten. Største obs. 5 25/8 (OO)
Fjeldvåge: Regelmæssig i vinterhalvåret.
Tårnfalk: Ynglefugl. Ses ved mange besøg.
Vandrefalk: Næsten årlig. En obs i 2018. 1 27/11 (FRO)

       

  'Tårnfalk, juni 2018.' Foto Carl S. Johnsen


Trane: Regelmæssig. Største obs. 3 3/2 (CGL)
Hjejle: En obs i 2018. 5 overflyvende 7/8 (OO)
Vibe: Ynglefugl. Yngler med 1-3 par.
Dobbeltbekkasin: Ynglefugl. Yngler såvel på heden som i ådalene. Måske op til 8-10 ynglepar.
Skovsneppe: Almindelig i træktiden.
Storspove: Ynglefugl. 2 par på heden.
Svaleklire: Regelmæssig ved åerne i træktiden.

Mosehornugle: Almindelig rastende. I 2018 kun en obs. 1 30/1 (OO). Tidligere år op til 4 fugle registreret
Stor Hornugle: Yngler blot 50 meter uden for området og høres ofte.
Vendehals: Ynglefugl. 3-4 ynglepar i 2018, heraf 2 i redekasse med hhv. 7 og 8 unger.
Grønspætte: Uregelmæssig. 2 obs i 2018. 1 3/2 (CGL) og 1 6/3 (HK)
Sortspætte: Sjælden. Kun observeret en gang i området. 1 kom flyvende tværs over heden 7/10 (OO)

         

      'Vendehals, juni 2018.'         Foto Carl S. Johnsen


Hedelærke: Ynglefugl. 3-4 par i 2018. Største obs 3sy 18/4 (OO)
Sanglærke: Ynglefugl – karakterfugl på heden. Mange par. Største obs. 15sy 21/5 (OO)
Gul Vipstjert: Sjælden. En obs i 2018. 1 21/5 (OO)
Bynkefugl: Ynglefugl. Almindelig på hedefladen. 5-6 par. Største obs 5sy 21/5 (OO)
Stenpikker: Almindelig I træktiden. Største obs. 4 16/8 (OO)
Ringdrossel: Sjælden. En obs i 2018. 2 18/4 (OO)


         'Stor Tornskade, februar 2019.'       Foto Carsten G. Laursen


Rødrygget Tornskade: Ynglefugl. Yngler med 3-4 par. Største obs. 3 25/8 (OO)
Stor Tornskade: Almindelig i vinterhalvåret. Sidste obs i foråret 1/4 (OO), første obs i efteråret 7/10 (OO)
Ravn: Almindelig. Yngler i omegnens plantager. Ses ved næsten alle besøg. Største obs. 24 7/10 (OO)
Lille Korsnæb: Ynglefugl. Almindelig i plantagerne. Største obs. 20 4/2 (CGL)
Stor Korsnæb: Tilfældig gæst. I 2018 har der været usædvanlig mange og stationære Stor Korsnæb i området. En obs i foråret 9 14/2 (HT). Første obs i efteråret 20 20/10 (OO). Derefter er flokken set hele resten af året og også ind i 2019. I alt 26 obs i efteråret. Største obs. 32 (i flok med 5 Lille Korsnæb) 31/12 (CSJ).


Observatører nævnt i ovenstående: (CGL) Carsten G. Laursen, (CSJ) Carl S. Johnsen, (EJNF) Eskil J. Nielsen-Ferreira, (FRO) Frits Rost, (HK) Hans Knakkergaard, (HT) Henrik Toft, (NIN) Niels Imhoff Nielsen og (OO) Ole Olesen.


Tak for lån af fotos til Carl S. Johnsen, Carsten G. Laursen og Egon Østergaard.


Ole Olesen (OO)

Aulum


     'Stor Korsnæb, hun, 2018.'   Foto Carsten G. Laursen

 

 
      'Stor Korsnæb, han, oktober 2018.' Foto Carl S. Johnsen’Stor Korsnæb, han, oktober 2018. Foto Carl S. Johnsen’