Referat af DOF Vestjylland generalforsamling den 22. januar 2019

DOF-Vestjyllands generalforsamling blev afholdt tirsdag den 22. januar 2019 i Aulum, med 42 fremmødte deltagere der foruden selve generalforsamlingen efterfølgende hørte et rigtigt fint foto fradrag fra Australien med Christian Hjort.


1. Valg af dirigent

Ad.1.

Lars Holm Hansen bød velkommen.

Bestyrelsen foreslog Ingerid Elmquist som dirigent.

Ingerid Elmquist startede med at konstatere at generalforsamlingen var lovlig varslet i henhold til foreningens vedtægter.


2. Beretning om afdelingens virksomhed i det forløbne år

Ad.2.

Lars Holm Hansen fremlagde beretningen om afdelingens virksomhed i det forløbne år.

Beretningen blev taget til efterretning.

Jonna Odgaard, Danmarks Naturfredningsforening for Ringkøbing-Skjern omtalte

problemet med den stigende bestand af mårhunde i Jylland.

Hun opfordrede DOF-Vestjylland til at gå aktivt ind i bekæmpelsen af mårhunden.

Vi må ikke give op.

Hun henviste til en model / metode, som de gør brug af i Nationalpark Vadehavet.

Vi må i fællesskab med Danmarks Naturfredningsforening og jægerne gøre en fælles indsats.

Prøve at påvirke politikere mv., så der kan afsættes yderligere ressourcer i form af f.eks. vildtkameraer,  og kørselsudgifter, til bekæmpelsen.


3. Forelæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse

Ad.3.

Kasserer Ole Amstrup fremlagde årsregnskabet.

Årsregnskabet godkendt.

Endvidere orienterede Ole Amstrup om Forlaget Dof-Vestjylland regnskab for 2018.


4. Fremlæggelse af budget til godkendelse

Ad.4.

Kasserer Ole Amstrup fremlagde budgettet for 2019.

Budgettet for 2019 godkendt.


5. Valg til bestyrelsen

Ad.5.

  • Agner Svenstrup
  • Marianne Linnemann
  • Ole Amstrup
  • Lars Møgeltoft Poulsen

Ovenstående blev alle genvalgt.

Hans Rasmussen modtog ikke genvalg.

Til den ledige plads foreslog bestyrelsen Jonna Forsom, Aulum.

Jonna Forsom blev valgt.

Svend Aage Knudsen ønsker ikke at være suppleant til bestyrelsen.

Der blev ikke valgt nogle nye suppleanter til bestyrelsen.


6. Valg til revisor

Ad.6.

Laurids Erik Andreasen blev genvalgt.


7. Valg til repræsentantskabet

Ad.7.

DOF-Vestjylland har 3 pladser i DOF´s repræsentantskab, som vælges i ulige år.

Bestyrelsen foreslog:

  • Lars Holm Hansen (formanden har fast plads)
  • Marianne Linnemann
  • Gert Thorhauge Andersen

Ovenstående blev alle valgt.

Bestyrelsen foreslog følgende suppleanter:

  • Poul Krag
  • Ole Amstrup
  • Kirsten Henriksen

Ovenstående blev alle valgt.


8. Forslag til beslutning


Ad.8.

Ingen indkomne forslag.


9. Eventuelt


Ad.9.

A)     Formand Lars Holm Hansen overrakte Hans Rasmussen en gave, som en tak for den store indsats han i mange år har ydet i DOF Vestjyllands bestyrelse.

B)     Poul Krag fortalte at der snart vil starte en fotokonkurrence på vores hjemmeside.

De nærmere kriterier/regler vil fremgår af opslaget.

C)     Lars Holm Hansen gjorde reklame for et fuglestemmekursus.

Ved Naturmødet (Folkemødet om natur) i Hirtshals, 23-25 maj 2019, har DOF-Vestjylland lejet et sommerhus. Hvis man er interesseret i en overnatning eller to, så kan man kontakte Lars Holm Hansen.


Referent

Lars Møgeltoft Poulsen