Beretning - 2018


Så er et nyt år godt i gang og sædvanen tro er det rigtig dejligt at se at DOF-Vestjyllands årlige generalforsamling igen er godt besøgt og at I som medlemmer af foreningen interesserer jer for "lokalafdelingens liv" og har lyst at høre om aktiviteter og arbejdet med og for fuglene på mange planer, som er sket i det forgangne år i vores vestjyske lokalafdeling.

Vil som tidligere år indlede beretningen med nogle af overskrifterne for 2018 og derfor bliver det allerførste input nøjagtig ligesom sidste år - Vestjylland har igen fået en ny ynglefugleart – Sølvhejre, ynglede ved Nissum fjord og fik i alt 5 unger, hvoraf de 4 blev store og forlod reden først i juli måned. Sølvhejre er en af de arter, som nyder godt af et lunere klima og det er ingen overraskelse, at den nu begynder at yngle, da arten er set i et stødt stigende antal gennem de seneste 10 år i hele Danmark, hvor de første 2 ynglepar blev konstateret i Atlas III projektet i 2014 på Saltholm. For at symbolisere fremgangen, som antagelig vil forsætte over de kommende år, er det interessant at tage et kig på DOF-basen. I år 2000 blev der således kun registreret 1 Sølvhejre i Vestjylland nogle gange ved henholdsvis Husby sø og Vest Stadil fjord i april/maj måned. I 2008 er Sølvhejre registreret en del gange oftest i Skjern enge området, men der er ingen registreringer i Vestjylland på mere end 1 fugl ad gangen. I 2018 – 10 år senere er Sølvhejre observeret i alle årets måneder og specielt Skjern enge kan mønstre mange Sølvhejrer, således blev der registret hele 22 fugle gå til overnatning d. 20. oktober.


DOF har over en årrække haft et stabilt medlemstal på omkring 16.000 medlemmer, men i 2018 ser det ud til at medlemstallet stiger til omkring 16.500 uden at have det nøjagtige tal. I DOF-Vestjylland har vi tilsvarende siden 2010 ligget forbavsende stabilt og i perioden har vi alle årene bortset fra 2012 været mellem 575 og 588 medlemmer, men her i 2018 har vi haft en lille fremgang og for en måned siden så det ud til at medlemstallet pr. 31.12.2018 skulle komme til at ligge meget tæt på 600, men medlemslisten, som blev modtaget i sidste uge, viser at vi lander på 594, så ny rekord og et mål for 2019 om at nå over de 600 medlemmer i løbet af året!


I 2018 er der arbejdet en del med Kytterup enge, idet bestyrelsen indstillede området til Fugleværnsfonden, som et muligt opkøb og dermed et velkomment nyt FVF-reservat i Vestjylland. Landbrugsstyrelsen satte 14. december på som deadline for at indgive bud. Der er blevet diskuteret intenst i Fugleværnsfondens bestyrelse om man skulle være med i udbudsrunden på arealet. Fonden funderede og fremsendte glædeligvis et bud, som dog desværre ikke rakte til et køb. Kytterup enge kunne med FVF som ejer være blevet et fortrinligt fugleområde tæt på Storåen´s munding, hvor medlemmer fra DOF-Vestjylland, så skulle have været med til at opstarte en frivillig arbejdsgruppe på stedet, som fremadrettet skulle have hjulpet til med at gøre området fugle og naturvenligt, så alle vestjyder kunne have fået glæde af et besøg, men sådan gik det som sagt ikke. Bestyrelsen håber, at der på et tidspunkt kommer et lignende naturareal til salg i det vestjyske, som Fugleværnsfonden måske kunne være interesseret i at købe, så hold øjne og øre åbne og giv lyd til bestyrelsen, hvis der på et tidspunkt skulle dukke noget interessant op.


Fuglene


En Bonarpartemåge, som opholdt sig i Thorsminde fra 26. juli til 7. august tiltrak rigtig mange ornitologer fra hele landet. Arten er en sjælden gæst fra Nordamerika, som kun er iagttaget 5 gange tidligere, senest i 2012 og aldrig i Vestjylland, så dermed et førstegangsfund for vores landsdel.


Endnu en amerikansk art Halsbåndtroldand har siden ultimo november opholdt sig i Skjern enge. Fundet er det 3. i Vestjylland og alle er fra samme lokalitet. De 2 tidligere var i 2002 og 2008.


Kohejre er set i Skjern enge 11.10. – Arten er set flere gange i Vestjylland, senest i 2015 ved Svingel engsø.


Kongeederfugl ses jævnligt i Danmark, men et fund ud for høfde 42 på Harboøre tange 5. maj er første gang arten er observeret i Vestjylland.


Skjern enge havde i slutningen af juli og først i august besøg af op til 3 Sorte storke. Arten bliver set næsten årligt, men sjældent 3 på en gang.


Af yderligere sjældne arter i 2018 kan nævnes:
Brilleand, Stribet ryle, Aftenfalk, Jagtfalk, Hærfugl, Thorshane, Hvidsisken


Og ynglefuglene:


I 2017 registreredes Bramgås første gang i Vestjylland, som yngleart med 3 ynglepar på Fjandø og i 2018 blev der fundet 5 par på samme lokalitet.

Havørn ynglede igen på Borris hede og fik 2 unger, ligesom i 2017. Der er mange iagttagelser af Havørne i DOF-basen for Vestjylland, men vi har stadig ikke eksakt kendskab til flere sikre ynglepar.

3 par ynglende Fiskeørne, fik i alt 4 unger på vingerne i Vestjylland. I Klosterheden var hannen ringmærket og denne blev aflæst og viste sig at være født i 2015 i Wales, hvilket er 900 km væk og det er ret usædvanligt, at arten slår sig ned så langt væk fra hjemegnen.

Der er kendskab til 4 par Perleugler i Vestjylland i 2018, henholdsvis i Gludsted plantage hvor 3 par ynglede + der var 2 syngende hanner, samt 1 ynglepar i Klosterheden i samme redekasse som året før.

Splitterne ynglede på Harboøre tange med op til 50 par, men med ringe ynglesucces.

På Harboøre tange ynglede også op mod 60 par Klyder, som så til gengæld havde fin ynglesucces.

Ved Vest Stadil fjord ynglede mellem 4 og 7 par Sortterner og måske ud fløj der 3 unger.

Sangsvane ynglede igen ved Bølling sø i 2018 og blev set med mindst 3 unger, men grundet den meget lave vandstand i søen denne sommer er det tvivlsomt om ungerne overlevede. Ynglepladsen er den sydligste i Danmark og den eneste i Vestjylland, men der har været ynglet på lokaliteten hvert år siden 2006.


Medlemmer

Som nævnt i indledningen blev der sat ny medlemsrekord for lokalafdelingen med 594 medlemmer og det er rigtig rart at se, at vi fastholder en stor medlemsskare, da der jo er en tendens i samfundet til, at der er færre, som melder sig ind i foreninger end tidligere.


DOF har generelt mange medlemmer, med en del livserfaring og af dem som har opgivet alder ved tilmelding i foreningen (ca. 60%) kan det ses at der i vores lokalafdeling er 35 personer over 80 år, ca. 95 som er i 70´erne og ca. 165 i 60´erne og det alene vil jo naturligt give et frafald, som skal opvejes af tilmeldinger fra yngre personer. Selvom vi i foreningen har snakket en del om, at medlemstallet på sigt vil falde fordi medlemssammensætningen er som den er, men tror dog ikke vi skal være så bekymret for det, da der altid vil være en del som er naturinteresserede, og her er fuglene jo så et rigtig godt interessefelt, fordi de er en meget synlig del at naturen. Tror den megen snak om klimaændringer og trusler mod biodiversiteten og den deraf stigende bekymring for klodens fremtid også vil animere yngre generationer til at melde sig ind i eksempel en forening som DOF, som har større chance for at påvirke politiske beslutningstagere, når man står sammen, fremfor hvis man kun er enkelt personer.


I 2018 har cirka halvdelen af de ca. 35 indmeldte været under 55 år og af dem var 8 under 30 år.


Ingen store udsving i medlemstyperne, men fremgangen fra 588 til 594 ligger i, at der har været en stigning på 5 personer i kategorien "Medlem" og en stigning på 3 i kategorien "Ungdomsmedlem" og sidstnævnte er jo en stor procentvis stigning = 60 % Wink - "Husstandssmedlemsskab" tæller dobbelt.

   

Medlemstype

DOF-Vestjylland

31.12.2018

31.12.2017

31.12.2016

M1 + M4 + M51

Kernemedlem

245

246

244

M13 + M53

Hustandsmedlem

55

56

54

M2 + M52

Ungdomsmedlem

5

2

10

M30

Medlem

232

227

225

I alt

539

533

534


På kommune-niveau er der ret små udsving i medlemstallet, som fordeler sig således (i parentes 2017):

Herning kommune – 138 (132)
Holstebro kommune – 145 (143)
Ikast-Brande kommune – 50 (48)
Ringkøbing-Skjern k. – 130 (131)
Lemvig kommune – 26 (27)
Struer kommune – 44 (46)

Vi har endnu ikke set antallet af medlemmer total for DOF.


Aktiviteter


Som tidligere år har der gennem hele 2018 været muligheder for medlemmerne, at deltage i mange forskellige tilbud hvor selvfølgelig turene er ret vigtige, men også møder og andre aktiviteter sikrer at der er noget for enhver.


I 2018 har der igen, igen været rigtig god opbakning i form af stor deltagelse i langt de fleste af vores aktiviteter og det er jo rart både for den/de enkelte turleder(e) der står som arrangør på arrangementet, men også dejligt for foreningen som sådan, at medlemmerne er interesseret i de events som udbydes og det er jo også det der giver energien til at forsætte det gode arbejde.


Vil i dette afsnit fortælle om nogle af årets aktiviteter:


Til Generalforsamlingen her i Aulum for et år siden deltog 44 medlemmer, hvor første del var den officielle med fremlæggelse af beretning, regnskab og budget, som foreningens vedtægter foreskriver. Efter kaffe og snak viste Allan Kjær Villesen fotos og fortalte om fugleoplevelser i Canada hvor hans datter bor.


Ørnens dag blev afholdt på Skjern enge hvor der var godt 100 deltagende i arrangementet. Der blev set ørne, men ikke alle deltagere var heldige og en efterfølgende konklusion lød på, at det er rigtig vigtigt, at der en god kommunikation mellem guiderne, når man tager folk med til forskellige destinationer, således at flest muligt får de gode fugleoplevelser.


Fuglestemmekursus blev udbudt i foråret og modsat i 2017 var der 16 tilmeldinger til holdet, som så for første gang blev gennemført i denne nordlige del af lokalafdelingens område, nemlig på Kjærsgaards mølle Naturskole ved Struer med Hans Henrik Larsen som underviser. Trækfuglekurset efter sommerferien havde få nok tilmeldte ved deadline for tilmelding og derfor blev det ikke gennemført i 2018. Kurserne er vigtige i forhold til at give interesserede mere viden om fuglene og samtidig møde andre lokale ornitologer og specielt er det en god indgang for nye medlemmer af foreningen.


Efter Atlas III blev afsluttet i februar 2018, besluttede bestyrelsen at udbyde et par Punkttællingskurser som jo er en af DOF's allervigtigste aktiviteter. Kurserne løb af staben på henholdsvis Skovlund naturskole i Holstebro og på Harrild hede Naturcenter nær Fasterholt. Begge kurser blev gennemført i anden halvdel af april med i alt 19 kursister, som blev introduceret med flg. på dagsorden:

• Instruktion/vejledning i hvordan man vælger en punkttællingsrute og optæller den!
• Punkttælling og de resultater der kommer ud af det!
• Hvordan indtegner man sin tælle-rute
• Praktisk "punkttælling" i felten i hold/grupper.

Efterfølgende har adskillige af kursisterne oprettet deres egne ynglepunkttællingsruter og derfor er det super glædeligt at se at antallet af yngleruter er steget fra cirka 25 i 2017 til hele 39 i 2018, så rigtig mange Tak for det og håber selvfølgelig, at også de mange nye tællere, synes det er interessant at bidrage til et projekt, som genererer vigtig viden om vores almindelige fuglearter og har gjort det siden 1975. Alle har nok ikke tastet Vinterpunkttællings ruterne i DOF-basen endnu, men måske har flere af de nye tællere også gået i kast med en sådan.


2 tårne i Vestjylland var med i "Tårnenes dags" 13. udgave i Danmark 5. maj – Geddal enge observerede 76 arter og Vest Stadil fjord 83 arter, hvor sidstnævnte rakte til en fjerdeplads. Verdens ende, Skagen vandt den danske konkurrence med 109 arter, hvilket er Danmarksrekord og for første gang kom et rigtigt tårn i DK op på 100 arter, nemlig holdet på Fugleværnsfondens reservat Gulstav mose, Langeland. Totalt deltog cirka 445 tårne i de 3 deltager lande, hvoraf de 340 var i Finland og 83 i Sverige. Vindertårnet fra Finland spottede 116 forskellige fuglearter.


"Fuglenes dag" blev afholdt 3 steder i det vestjyske – Hjerl hede, Skovlund plantage i samarbejde med Naturskolen + Holstebro bibliotek, samt Skjern enge. De 2 førstnævnte steder, som en traditionel morgen fuglestemme tur, mens Skjern enge har delt arrangementet med henholdsvis en morgentur omkring Lønborggaard og derefter åbent hus i Hestholmtårnet om formiddagen. Vejret på Fuglenes dag var i 2018 særdeles godt og det var måske årsagen til, at der samlet set ikke var så mange besøgende som tidligere nogen af stederne. I alt omkring 70 deltog i de 3 arrangementer.


Som optakt til Fuglenes dag arrangerede nogle af bestyrelsens medlemmer i maj måned en fugleudstilling med udstoppede fugle mm. på Holstebro bibliotek.


Destinationen for den årlige Medlemstur var denne gang Vejlerne hvor en hel busfuld vestjyder fik en god dag med besøg rundt i det fuglerige område, som er ejet af Aage V. Jensens naturfond og efterfølgende gik turen til Bulbjerg med ynglende rider. I Vejlerne sås bl.a. ynglende Klyder og Havterner. Havørn, Sortterne, Sortstrubet Bynkefugl og masser af Grågæs par med mange gæslinger, samt dagens fugl en overflyvende Rørdrum, som alle fik set flot. Der blev set 83 fuglearter på den varme dag, hvor både ud og hjemtur gik over Mors med flotte udsigter over "Limfjordens vande", så alt i alt en rigtig god tur for de 38 deltagere.


Lokalafdelingen var igen med på Landskuet i Herning hvor vi gjorde reklame for DOF i vores grønne telt. End videre blev foreningens Trailer også luftet, da vi deltog på økologisk høstmarked i Velling, samt ved et Åbent landbrug arrangement i Sørvad.


Vores traditionelle julemøde Årets ornitologiske oplevelser tiltrak cirka 70 deltagere, som kunne nyde foto og fortælling fra Færøerne, om at bo på Skagen fuglestation, lidt af hvert om Kortnæbbet gås, ture til Norge, Sydafrika, Møn, beretning om den walisiske Fiskeørn i Klosterheden, samt sjældne måger i det vestjyske + flere andre sjældenheder rundt i DK i 2018. Foruden indslagene var der også tid til kaffe og smørrebrød og en hyggelig snak ved bordene og dermed en fin afslutning af årets aktiviteter i DOF-Vestjylland.


Fugleregistrering


De samlede antal indtastninger i DOF-basen var i 2018 på lige godt 1,6 millioner hvilket var ny rekord.


Der er i 2018 registreret 74089 observationer for Vestjylland i dof-basen. Det er med margen det højeste tal nogensinde. Det er næsten 4 gange så mange som de 18713 observationer der blev lagt ind i 2000 og mere end 15000 flere end det næsthøjeste antal, der er fra 2017.

De 74000 fordeler sig med ca.
- 36000 i Ringkøbing-Skjern
- 12000 i Holstebro
- 11000 i Herning
- 10000 i Ikast Brande
- 4000 i Lemvig
og
- 2000 i Struer kommune.


De er gode i Ringkøbing-Skjern Kommune, men har dog ikke klaret de 36000 observationer alene.
Nabokommunerne har klaret 20 %, øvrige Jylland 22 % og øerne 11 %. Det vil sige at de selv har klaret 47 % svarende til knap 17000 observationer.


At Holstebro stadig er nummer 2 på listen, skyldes til dels en nok så omtalt måge. Bonapartemågen, der i 2018 besøgte Thorsminde, er registreret 175 gange i DOF basen. Samtidig er antallet af observationer i og omkring Thorsminde øget med mere 800 fra 2017 til 2018.


Udviklingen går i øvrigt I retning af at en voksende andel af observationerne i lokalafdelingens område sker i Herning og Ikast-Brande Kommuner. Andelen af observationer i disse kommuner er fra 2000 til 2018 øget fra 9 til 27 % af alle observationer i lokalafdelingens område.


Artsmæssigt blev der i Vestjylland observeret flest forskellige i Ringkøbing-Skjern kommune, idet der her blev set 256, efterfulgt af Holstebro kommune med 225, Lemvig 220, Herning 182, Ikast-Brande 181 og Struer 153.


DOF-basen har rigtig mange spændende søgefunktioner og statistikker og her kommer et par eksempler fra 2018:

• "Vest Stadil fjord" er den mest tastede lokalitet i Vestjylland med 5.064 indtastninger, efterfulgt af "Værnengene" med 4.782 og "Søby sø og omkringliggende brunkulslejer" med 2.151.

• "Vest Stadil fjord" er også den artsrigeste lokalitet i 2018 med 174 forskellige arter, efterfulgt af "Skjern enge med 152" og "Værnengene" med 146.

• Hvis man går ind og ser på hvilken by, som ifølge DOF-basen er den mest artsrige i Vestjylland, ja, så får man en meget overraskende "TOP-3" – Nørre Snede 118 arter – Fjand 112 arter og på tredje pladsen Thorsminde med 104 arter. Til sammenligning er der I de 2 største byer Holstebro og Herning begge steder "kun" tastet 58 forskellige fuglearter.


I 2018 er der opstartet et Sortterne-projekt i samarbejde med Naturstyrelsen Vestjylland, Holstebro og Ringkøbing-Skjern kommuner. Projektet går ud på at forsøge at hjælpe den sjældne moseterne, som kun har 3 delbestande tilbage i Danmark. Arten yngler i grænseområdet syd for Tønder, samt Vejlerne og ved Vest Stadil fjord/ Husby sø. Sidstnævnte er den mindste bestand og det er den som projektet tager hånd om, dels ved udlægning af rede flåder og dels ved at tilvejebringe mere viden om hvor Sortternerne yngler og hvordan man eventuelt kan være med til at forbedre deres ynglesucces, som selvfølgelig er super vigtigt i forhold til om bestanden øges eller går tilbage og såfremt den fortsat skal kunne overleve i Vestjylland er det særdeles vigtig at der kunne komme nogle succes år ellers er der stor chance for at den helt forsvinder og aldrig kommer tilbage. Projektet kører fra 2018-2020.


DOF-Vestjylland har 2 redekasse-projekter kørende i samarbejde med henholdsvis NST-Vestjylland og NST-Midtjylland med fokus på skovarter som Perleugle, Vendehals og Natugle. Redekasserne bliver i ynglesæsonen kigget efter med hulkamera på et teleskopskaft. På Borris hede er der ligeledes et større antal redekasser ophængt, som undersøges hvert år, med specielt Vendehalsen er/ som fokus art.


Atlas III blev afsluttet med vintertællingerne i 2017 /2018 og man er nu i gang med at afslutte projektet i form af en udgivelse med konklusioner og trends af de mange observationer der er gjort i de 4 år, hvor rigtig mange ornitologer har brugt fritiden på at støve samtlige lokaliteter i Danmark igennem for forskellige ynglefuglearter. Heldigvis er det superfine atlas III modul i DOF-basen stadig tilgængelig, bortset fra at man selvfølgelig ikke kan taste i den længere.


Caretaker-grupper ved Skjern enge, Geddal enge/Sønder Lem vig, Stubbergård/Flynder sø, Venø og Ringkøbing K afholder henover året fugletællinger på de respektive lokaliteter og de indsamlede data bliver efterfølgende tastet i DOF-basen.


DOF-Vestjylland


I løbet af 2018 har Bestyrelsen afholdt 9 møder og hver gang med mange punkter på dagsordenen. I april havde vi besøg af kommunerepræsentanterne for de 6 kommuner i Vestjylland og dermed fokus på de forskellige emner, som bliver behandlet i de grønne råd. I november var der besøg af Egon Østergaard, som er lokalafdelingens kontakt til Hovedbestyrelsen i DOF centralt. Der er drøftet mange emner hen over året, som er er uddybet i denne beretning, men ud over det, har vi bl.a. udarbejdet retningslinjer for kørselstilskud i forbindelse med DOF-Vestjylland aktiviteter og møder, en ny måde at opbevare foreningens teleskoper på, samt stillingtagen til en del natursager af forskellig art. Der er et godt arbejdsklima i bestyrelsen hvilket vel kan udledes af, at der ingen udskiftning har været af de 9 pladser siden 2016, altså de sidste 3 år, men i år har Hans Rasmussen sagt at han vil stoppe, efter at have været med i bestyrelsen siden 2013. At vi har en stabil bestyrelse med ret lang erfaring, er der ingen tvivl om, idet den siddende bestyrelse samlet set har deltaget i bestyrelsesarbejdet 78 år, hvilket gennemsnitlig er godt 8,5 år til hver – nestor er Gert Thorhauge Andersen, som blev indvalgt i 1997.


Der er valg til repræsentantskabet i ulige år og der skal således stemmes på nye kandidater, som bestyrelsen har forslag til her efterfølgende. I den forløbne to årsperiode har Marianne Linnemann, Agner Svenstrup, samt formanden repræsenteret DOF-Vestjylland på de 2 årlige repræsentantskabsmøder, som i 2018 blev afholdt i henholdsvis Rønne på Bornholm, hvor vi tillige var med til at indvie Fugleværnsfondens seneste investering – Svartingedal, samt i efteråret hvor mødet altid afholdes i Dalum ved Odense. Begge gange har vi stillet med fuldt hold.


Hjemmesiden
har også i fungeret godt med knap 60 opslag af vidt forskellig art og som tidligere nævnt er det rigtig dejligt med referaterne fra ture, møder og øvrige aktiviteter. Mange artikler er læst mere end 300 gange og topscoren er omkring Punkttællingskurset i foråret, som er åbnet 746 gange, så hjemmesiden bliver helt sikkert læst flittigt og er en rigtig vigtig del af lokalafdelingens sammenhængskraft. I 2018 har vi som noget nyt med jævne modtaget boganmeldelser fra DOF-Nordjylland og lagt dem på ind imellem, hvis der i perioder ikke har været så meget stof. Artikler eller historier som omhandler fugle og natur i Vestjylland modtages gerne til hjemmesiden og har man foto at sende med, bliver artiklerne straks mere indbydende for læserne.


Som medlemsservice udsendes der tillige Nyhedsbreve og af dem er der udsendt 8 af i 2018 til pt. 506 modtagere. På den tilhørende statistik til nyhedsbreve kan ses at omkring 60 % af modtagerne åbner og læser det udsendte og det er ganske pænt for udbydere af nyhedsbreve.

DOF-Vestjylland oprettede for knap 2 år siden den nye Facebook-side, hvor medlemmerne anmoder om at være med i gruppen og efterfølgende kan alle frit lægge foto og andet relevant stof ind og derved bliver input bedre i forhold til tidligere, hvor kun administratorerne kunne lægge på. Antallet af medlemmer vokser stille og roligt og i det forløbne år er den vokset med cirka 100 personer og pt. er der 251 medlemmer. På den gamle Facebook er der cirka 500 medlemmer, men meget lidt aktivitet og vi opfordrer til at bruge den nye. Der er ganske fornøjeligt at se de rigtig mange flotte fuglefotos på siden som medlemmerne lægger op – bliv ved med det. Der har været enkelte diskussioner om hvad der kan lægges på og her er forventningen fra bestyrelsen og administratorerne, at Facebook siden er en fælles side for alle fugleinteresserede i Vestjylland og derfor hjælper alle "brugere" med til at der bliver holdt en sober tone og undgå diskussioner, som kører helt af sporet, som der af og til ses eksempler på i andre fora, eksempel vis i forbindelse med den løbende ulvedebat og i forbindelse med falkejagt.


Vi er fra Hovedbestyrelsen blevet bedt om, at ud pege en eller flere ungeansvarlige i vores lokalafdeling, som skal indgå et netværk mellem de udpegede personer i hver lokalafdeling og Fuglenes hus, hvor det er tanken at erfaringsudveklse, samt planlægge fælles initiativer. Der er også en gruppe i DOF, som hedder DOF UNG og de vil tillige bistå med gode råd og erfaringer hen ad vejen. Vi har endnu ikke udpeget en kontaktperson i DOF-Vestjylland, men bestyrelsen vil gerne, hvis en eller flere personer blandt vores medlemmer kunne have lyst til denne opgave og melde sig på banen til udfordringen. Bestyrelsen har som led i dette tiltag planlagt en bedsteforældre/børnebørn dag i august måned 2019.


Natur og Miljø


I slutningen af 2017 blev der lagt meget energi i at skrive høringssvar til regeringens angreb på Natura 2000 og Ramsar områderne, men det hjalp sådan set ikke noget som helst, beslutningen om at trække mange tusinde hektar ud var nærmest besluttet forlods og derfor har DOF og ligeså Danmarks Naturfredningsforening indgivet en klage til EU, som man endnu ikke har hørt fra. For at få det til at se lidt mere spiseligt ud fra Miljøministeriets side, blev der da vi fik en ny fødevare og miljøminister i stedet for de fjernede private Natura 2000 områder udpeget en del nye områder, men de er stort set alle på statens arealer og derfor rimelig beskyttede i forvejen. I Vestjylland blev der bl.a. udpeget nye områder i Hoverdal plantage og Klosterheden, hvor af nogle er områder, vi også havde forslået, som "nye områder" i vores indsigelse i forbindelse med høringen i slutningen af foregående år.


DOF-Vestjylland er repræsenteret i de 6 vestjyske kommuners Grønne råd og på bestyrelsesmødet i april var vi samlet for at få en snak om, hvordan det kører i de forskellige råd – antal møder, mødeform, hvad der bliver debatteret mm. Nye kæmpevindmøller, Høvsøre – kompensationsmuligheder, Klimapolitik, Dværgterner på Venø, kommuneskove, Det grønne danmarkskort, overfladevand, Naturindsatsplaner, Nationalpark Skjernå, Landskabsområder - er nogle af dagsorden overskrifterne rundt i kommunerne og de viser jo at der bliver diskuteret ting, som nemt kan have betydning for fuglene og derfor er det vigtigt vi er med her, for at kunne repræsentere de grønne holdninger, hvilket alle i rådene ikke har samme interesse i. Vi kommer til at mangle en repræsentant i Herning kommunes grønne råd, idet Ole Olesen fra Aulum har besluttet at stoppe efter deltaget heri rådet siden det blev oprettet i forbindelse med den nye kommunalreform som opstartedes pr. 1.1.2007. En rigtig STOR TAK skal lyde til Ole for en flot indsats gennem 12 år i Herning kommune. Vi har endnu ikke fundet en afløser, så er du bosiddende i Herning kommune og kunne have lyst at gøre et stykke arbejde og dermed være DOF-Vestjyllands repræsentant her så giv lyd, tænker vi nok kan få Ole til at introducere hvordan arbejdet foregår i Herning kommune.

I 2017 havde miljøministeriet nedsat lokale Vandråd, som skulle rådgive og i enighed indsende input til et forslag om at trække mindre del strækninger, samt stærkt modificerede langsomt løbende å strækninger ud af vandplanerne. Vi sad med i vand op landende omkring Storåen og Skjern å. Vandrådene var bredt sammensat og begge steder indsendtes lokale indstillinger til Miljøministeriet, men igen føler man at beslutningerne er taget på forhånd, idet flere efter at Miljøministeriet har udsendt konklusionerne påpeger kritisk, at det er i under halvdelen af tilfældene at styrelsen har lyttet til hvad enige vandråd og kommuner havde indsendt, så det er helt sikkert op ad bakke i disse år.

I 2018 har DOF-Vestjylland været repræsenteret i to Naturråd, dels et som omhandlede forslag til det grønne danmarkskort i Ringkøbing-Skjern, Ikast-Brande, Herning og Viborg kommuner med Marianne Linnemann som vores repræsentant og ligeså i et med Lemvig, Struer, Holstebro og Skive kommuner som fokusområder og med Poul Krag som vores repræsentant. Begge Naturråd havde en god dialog og indsendte anbefalingerne til Miljøministeriet midt på året og så må vi jo se hvad dette arbejde vil resultere i hen ad vejen.

Igennem hele efteråret har vi deltaget i månedlige møder i den såkaldte grønne følgegruppe, som skal give anbefalinger til Nationalpark rådet, som på sigt gerne skulle resultere i at der blev oprettet en Nationalpark Skjern å i Herning og Ringkøbing-Skjern kommuner. Processen fortsætter i det nye år og man er i gang med at sondere og diskutere hvor nationalparkgrænserne skal slås, hvad skal med og hvad skal ikke med er ikke en nem beslutning.

Vi deltager i projekt Faunastriber, som blev opstartet i samarbejde med Herning-Ikast landboforening, DN, Biavler og jægere i 2015 og har efterfølgende udviklet sig på den måde, at adskillige landboforeninger og kommuner er kommet med ind over og strækningen hvorpå der er sået de såkaldte striber, som skal være med til at skabe variation i et intensivt landbrugsland kan i 2018 nå fra Skagen til Grænsen, hvis de blev sået i en lang stribe. Projektet har i 2018 fået både en fælles hjemmeside og en fælles Facebook side og det tilstræbes stadig at det skal være så enkelt så muligt, at være med for interesserede landmænd.

Mårhund-bestanden er stærkt stigende og dermed vil den i hvert fald på visse arealer være en trussel for specielt de jordrugende fugle og dem er der jo endnu en del af i de vestjyske fjordområder og derfor var vi af Skjern jagtforening inviteret til et møde, hvor de redegjorde for situationen. Jagtforeningerne vil gerne have os med til at påpege problemet over for DOF's medlemmer, som evt. kan hjælpe med at finde mårhundene med hjælp fra vildtkameraer og ligeså være med til at lægge et pres på vores hovedorganisationer, således at der bliver gjort en større indsats over for en art, som er næsten altædende, særdeles mobil også i vådområder, får mange unger, er invasiv og nærmest ingen naturlige fjender har. Vi har lovet at gøre en indsat for at oplyse ovenstående forhold, men arten er nærmest umulig at udrydde, men det dur ikke at give op på forhånd, man er nødt til at holde bestanden på et acceptabelt niveau. I 2018 er der reguleret omkring 40 mårhunde på Hindø og 25 på Tipperhalvøen.

I august afholdt vi vores sidste såkaldte ministermøde med Naturstyrelsen Midtjylland, som fra årsskiftet 2018/2019 er blevet lukket ned og fusioneret med flere af de omkringliggende skovdistrikter, således at distriktsgrænserne nogenlunde passer i forhold til kommunegrænserne. De dele af NST-Midtjylland som lå i Herning og Holstebro kommuner er således flyttet til NST-Vestjylland, mens statsarealerne i Ikast-Brande kommune nu hører under NST-Søhøjlandet med kontor i Silkeborg. Vi havde et fortrinligt samarbejde med begge de to nu sammenlagte skovdistrikter, samt NST-Blåvand som varetager den sydlige del af Ringkøbing-Skjern kommune og håber trods ændringerne at vi forsætter det gode samarbejde som hidtil. Sam arbejderne er eksempel vis redekasseprojekter, Sortterne projektet, optællinger af nogle af distrikternes arealer og ellers gode dialoger på det årlige dialogmøde, om at skabe bedst mulige betingelser for natur, biodiversitet, samt fugle og dyr i Vestjylland.


Afslutning

o Ekskursion til Sdr. Vosborg hede og Lilleå – 22 deltagere
o Hørbylunde bakker – 20 deltagere
o Aftentur til Vest Stadil fjord, Bækbygaard strand og Hoverdal – 20 deltagere
o Seniorekskursion til Mossø og Salten Langsø – 26 deltagere
o Skestorke i Skjern enge – 23 deltagere
o Seniorturen Nissum fjord rundt – 21 deltagere
o Solbeskinnet Holstebro gavmild med vandstære – 35 deltagere

Overskrifterne er fra hjemmesiden og et udpluk af årets ekskursioner, der både giver et billede af variationen i tur mulighederne for medlemmerne, men også et billede af, at der er rigtig mange, som tager imod tilbuddene. Derfor skal lyde en rigtig stor TAK til vores 2 planlægningsudvalg "ture - mødeudvalget" og "seniorture-udvalget", som år efter år har strikket et fint program sammen. Også stort Tak til turlederne, som tilbyder at planlægge og udføre de mange vidt forskellige ture og efterfølgende skrive et referat til hjemmesiden, så endnu flere kan få et kig på, hvad der blev oplevet og ad den vej eventuelt få en ide til en fugletur, som man selv kan tage på, til en af de mange fine lokaliteter i Midt og Vestjylland.


Hans Rasmussen fra Idom har som tidligere nævnt valgt at stoppe i bestyrelsen, hvortil han blev indvalgt i 2013 og har således været med her i 6 år. I bestyrelsen har Hans som tidligere pedel været vores handy mand, idet han bl.a. har fabrikeret en hel del fuglekasser, bl.a. den Tårnfalkekasse, som DOF-Vestjylland forærede Ringkøbing K og derved blev den første beboede lejlighed i den nye bydel, samt adskillige Sløruglekasser, redekasserne i foreningens trailer og redekasserne i samarbejdsprojektet med skovdistrikterne. Hans er punkttæller og har været meget fortaler for, at vi får gjort mere i forhold til ungdommen og har end videre hjulpet til ved mange af foreningens større arrangementer og udstillinger. Idom området har Hans helt styr på og kommer tillige en del ved Nissum fjord og så har han lovet, at selvom han nu holder i bestyrelsen så vil han fortsat hjælpe til og bl.a. er han med i udvalget, som efter sommerferien holder et bedsteforældre / børnebørns arrangement. Så derfor Hans – en rigtig stor Tak for din indsats i DOF-Vestjyllands bestyrelse.


Er glad for den store opbakning til vores aktiviteter, hvilket indikerer at man er tilfreds med medlemskabet af DOF, som i disse år er inde i en god medlemsudvikling og det er der brug for i en verden, hvor der er rigtig mange udfordringer for en natur, som er under stort pres både lokalt i Danmark og ude i den store verden, hvor man dagligt hører om en skræmmende og bekymrende udvikling bl.a. på grund af en voksende befolkning og klimaændringerne, som på sigt uden tvivl får stor betydning for fuglelivet overalt. DOF indbetaler hvert år en lille andel af dit medlemskontingent til Bird Life, som er overbygningen for fugle-foreninger fra de forskellige lande og her gøres en stor indsats, for at påvirke globale interessenter i forhold til naturbeskyttelse rundt i hele verden, det kunne eksempel vis være i forhold til efterstræbelse af trækfugle i Middelhavsområdet og Nordafrika. Som medlem af DOF er man også medejer af Fugleværnsfonden, som ejer 22 gode fuglelokaliteter i Danmark, hvor fuglenes trivsel er i højsædet, så Ja der er adskillige gode grunde til at være medlem af DOF, en forening som arbejder for en bedre natur og dermed også bedre forhold for natur og fugle i en verden hvor menneskelig aktivitet fylder rigtig meget.


Med disse ord afrundes denne beretning, med håbet om at 2019, også må blive et godt fugle år!Smile


Lars Holm Hansen
Formand