Nyt naturområde ved Nybro etableret i 2018

Andet afsnit af en artikelserie: "LOKALITETER I HERNING KOMMUNE" - forfatter Ole Olesen, Aulum

Nybro, DOF-Base lokalitet 657370, ligger nord for Herning mellem Aulum og Sunds. Lokaliteten indeholder først og fremmest et område med Storåen og flere tilløb, desuden ådal opstrøms Sunds Nørreå og nedstrøms Storåen, samt landbrugsområder. Ved selve Nybro har der tidligere været vandmølle og dambrug, men med et projekt

som Herning Kommune har gennemført i 2018, er dambruget blevet nedlagt og vandtilførslen til møllen er sammen med et stryg mellem Sunds Nørreå og Storåen blevet lukket. Til gengæld er Sunds Nørreå lagt om i et nyt slynget forløb gennem det tidligere dambrugsområde, hvor der også er etableret et par mindre søer. I de kommende år, når vegetationen og det nye slyngede forløb af Sunds Nørreå finder sin form, tror jeg området bliver endnu mere interessant end i dag.

             
  'Sunds Nørreå – del af det nye slyngede forløb. Januar 2019. ' Foto Ole Olesen


Der er i alt registreret 88 forskellige arter på lokaliteten, men mange af disse kun en enkelt gang. Nybro er først og fremmest besøgt i vintertiden, hvor Vandstær, Isfugl og Bjergvipstjert har været næsten sikre fugle ved alle besøg. Med det nye område bliver lokaliteten også god at besøge på andre årstider, jeg har ofte haft årets første svale i Nybro.


            
    'Storåen ved Nybro.' Foto Carl S. Johnsen

Der blev registreret 50 forskellige arter i 2018. Antallet af observationer fra lokaliteten er ikke så imponerende – 144 observationer fra 40 forskellige datoer, det bliver sikkert højere i fremtiden med forventelig flere besøgende i det nye naturområde. Ved besøg er der ofte kun registreret Isfugl, Bjergvipstjert og Vandstær, som ses næsten hver gang. Det bliver spændende at følge udviklingen for området.


           
'Vandstær, januar 2019.' Foto Carl S. Johnsen


Mest aktive observatører i 2018 har været Ole Olesen (OO) 57 observationer, Carsten G. Laursen (CGL) 31 observationer, Carl S. Johnsen (CSJ) 17 observationer, Hans Knakkergaard (HK) 11 observationer og Georg Kristensen (GEK) 10 observationer.


Udvalgte arter 2018:

Lille Lappedykker: Ynglefugl, 1 par i lille dam ved Nybro Møllevej og ses også i Storåen uden for yngletiden. 1 ad + 2 pull 21/7 (OO).
Skarv: Set jævnligt ved det nu nedlagte dambrug og Storåen. 3 15/3 (OO)
Fiskehejre: Almindelig. Ses ofte fouragerende.

Spurvehøg: Ses af og til, men kun 1 obs i DOF-basen. 1 2/11 (GTA).
Musvåge: Almindelig. Ses ved mange besøg, men kun 3 obs i basen.

Dobbeltbekkasin: Yngler i området og fouragerer langs åerne. Største obs 2 6/3 (HK).
Svaleklire: Ses jævnlig ved vandløbene. Største obs. 2 29/3 (CGL).

Isfugl: Ynglefugl, ses ved næsten alle besøg. Har ynglet i brinken ved Storåen og ved Sunds Nørreå. Største obs 3 28/8 (CSJ)

Landsvale: Ynglefugl. Mange reder ved Mølle-bygningerne og ofte mange fouragerende ved det nu nedlagte dambrug.
Bysvale: Ynglefugl. Reder ved Mølle-bygningerne og ofte mange fouragerende ved det nu nedlagte dambrug.


             
      'Bjergvipstjert, februar 2018.' Foto Carl S. Johnsen


Bjergvipstjert: Mulig ynglefugl. Ses ved mange besøg i vintertiden. Et par har måske ynglet ved vandmøllen.
Vandstær: Sikker vintergæst – ses ved hvert besøg i vinterhalvåret. Redekasse opsat for nogle år siden ved vandmøllen, men yngel ikke konstateret. Største obs 2018 er 3 3/3 (CGL).
Allike: Ynglefugl. Et par yngler i redekasse opsat til ugle ved 'Det Gule Hus'


Observatører nævnt i ovenstående: (CGL) Carsten G. Laursen, (CSJ) Carl S. Johnsen, (GTA) Gert Thorhauge Andersen, (HK) Hans Knakkergaard og (OO) Ole Olesen.


Ole Olesen (OO)
Aulum


     
           
       'Grønsisken, februar 2018.'                                 Foto Carl S. Johnsen