Fuglene satte rekord ved Gødstrup Sø i 2018

Første afsnit af en artikelserie: "LOKALITETER I HERNING KOMMUNE" - forfatter Ole Olesen, Aulum

Gødstrup Sø, DOF-Base lokalitet nr. 657010, ligger lige nordvest for Herning. Lokaliteten består af selve søen på 45 ha og områder omkring søen, mest mod syd og øst mod Tjørring. Selve søen er lavvandet og kun ca. 4 m dyb på dybeste sted. Gødstrup Sø er den fiskerigeste sø i Danmark i forhold til sit vandindhold.


             
       Fugleskjulet ved Gødstrup Sø.                                           Foto Ole Olesen


Ved Gødstrup Sø indviede Herning kommune i 2018 en boardwalk ud i rørene til et nyt fugleskjul, samt en 3,5 km lang sti rundt om søen. Fugleskjulet og ikke mindst stien rundt om søen har øget besøgene ved søen, og ifølge registreringer i DOF-Basen blev der i 2018 sat flere rekorder for området. Ikke mindst småfuglene bliver registreret mere, da det nu er lettere at observere langs bredden af søen. I 2018 blev 3 arter registreret for første gang, nemlig Sivsanger, Sortmejse og Bjergirisk, mens Lille Skallesluger blev registreret for første gang siden 1991, Duehøg for første gang siden 1995 og Hvidklire for første gang siden 1993. Carsten G. Laursen så Duehøgen lette på kort afstand, mens han kiggede på 'plukket' af en Spurvehøg, som Duehøgen tilsyneladende havde slået. Som Carsten siger: 'Duehøgen tager hvad den behager!'


                              

 Pluk af Spurvehøg med håndsvingfjer af Duehøg.                                         Foto Carsten G. Laursen


Der blev registreret 101 forskellige arter i 2018 – det højeste antal nogensinde. Antallet af observationer fra lokaliteten slog også rekord – 819 observationer fra 71 forskellige datoer, dobbelt så mange som i 2012 der var det hidtil største år med 382 observationer.
Mest aktive observatører i 2018 har været Peter Markussen (PTR) 207 observationer, Carsten G. Laursen (CGL) 194 observationer, Georg Kristensen (GEK) 130 observationer, Bøje Rauff (BR) 80 observationer og Ole Olesen (OO) 69 observationer. Der er ikke fortaget systematiske optællinger eller undersøgelser, men herunder ses hvad jeg udleder af mine besøg og observationerne i DOF-Basen.


Udvalgte arter 2018:

Lille Lappedykker: Uregelmæssig. 3 observationer, yngler måske med et enkelt par.
Toppet Lappedykker: Almindelig. Den mest registrerede art. Ses ved næsten alle besøg, yngler med 8-10 par. Højeste antal 20 31/7 (GEK) og 20 18/8 (OO).
Gråstrubet Lappedykker: Sjælden. En registrering i 2018. 1 8/4 (PTR)
Skarv: Almindelig. Ses ved næsten alle besøg. Største antal 83 7/10 (PTR)
Sølvhejre: Sjælden. En observation 1 11/11 (PTR)
Fiskehejre: Almindelig. Yngler med en halv snes par ved søens sydbred, ses ved alle besøg.


              
            Toppet Lappedykker.                                                                                                                                 Foto Carsten G. Laursen


Knopsvane: Almindelig. Yngler med 2-4 par. Ses ved næsten alle besøg
Pibeand: Regelmæssig rastende på søen, største obs er 40 11/11 (PTR)
Gråand: Almindelig. Yngler med flere par og raster i søen. Største obs er 84 11/1 (GTA)
Taffeland: Uregelmæssig gæst, 3 obs i 2018, største 12 19/3 (PTR)
Sortand: Sjælden. 2 obs i 2018, største 15 17/4 (OO)
Lille Skallesluger: Sjælden. 1 obs i 2018, 2 17/3 (OP)
Stor Skallesluger: Almindelig vintergæst. Største obs 15 24/3 (GKB)

Rørhøg: Tilfældig. 3 obs i 2018 af enlige fugle. 1 hun 18/7, 1 hun 5/8 og 1 han 13/8 alle (CGL)
Duehøg: Sjælden. 1 obs i 2018 1 23/7 (CGL).
Spurvehøg: Almindelig. 7 obs i 2018. Yngler med et par i beplantning nær søen. D. 18/7 så (CGL) 1 hun med 3 flyvefærdige unger.
Musvåge: Almindelig. Ses fouragere nær søen. Største obs. 3 16/12 (PTR)
Fiskeørn: Regelmæssig i træktiden. En obs i 2018, 1 5/9 (OO)
Tårnfalk: Almindelig. Yngler med 1-2 par


             
         Spurvehøg. Mon den kigger efter Duehøgen?                                                                                           Foto Carsten G. LaursenVandrikse: Fåtallig ynglefugl
Grønbenet Rørhøne: Fåtallig. Yngler måske med et enkelt par i vestlige del
Blishøne: Almindelig ynglefugl. 8-10 par. Ses ved næsten alle besøg. Største obs 28 11/10 (OO)


Strandskade: Ses overflyvende fra yngleområder i Tjørring
Vibe: Yngler med enkelte par på omkringliggende marker. Største obs 6 8/4 (PTR)
Almindelig Ryle: Sjælden. 3 obs i 2018. 1 7/2 (GEK), 5 29/4 (OO) og 3 16/6 (GEK)
Dobbeltbekkasin: Almindelig. 2018 usædvanlig med kun 1 obs. 1 19/3 (PTR)
Skovsneppe: Sjælden. 2 obs i 2018. 1 6/3 og 1 11/11 begge (PTR)
Hvidklire: Sjælden. 1 obs i 2018. 1 29/4 (OO)
Mudderklire: Regelmæssig. 4 obs i 2018. 1 20/4 (CGL), 1 29/4 (PTR), 2 29/4 (OO) og 1 23/5 (CGL)


Hættemåge: Almindelig rastende på søen. Største obs 200 24/3 (GKB)
Stormmåge: Almindelig rastende på søen. Største obs 275 30/9 (CGL)
Sildemåge: Regelmæssig. Set 3 gange. 2 13/5 (OO), 1 14/11 og 1 10/12 (GEK)
Sølvmåge: Almindelig rastende på søen. Største obs 60 29/12 (CGL)
Svartbag: Regelmæssig. Største obs. 3 6/3 (PTR)
Fjordterne: Regelmæssig. 2 obs i 2018. 2 21/6 og 1 23/7 begge (CGL)


Isfugl: Almindelig udenfor yngletiden.
Græshoppesanger: Sjælden. Hørt en enkelt dato. 1sy 23/5 (CGL)
Sivsanger: Sjælden. Hørt en enkelt dato. 1sy 20/4 (GEK, CGL)
Kærsanger: Almindelig. Yngler med 2-4 par langs søen. Største obs 4sy 23/5 (CGL)
Rørsanger: Almindelig. Yngler med flere par langs søen
Skægmejse: Tilfældig. 2 obs i 2018. 2 29/3 (CGL), 7 28/10 (PTR)
Bjergirisk: Sjælden. En obs i 2018. 21 16/12 (PTR)


Observatører nævnt i ovenstående: (CGL) Carsten G. Laursen, (GEK) Georg Kristensen, (GKB) Gert Brosbøl, (GTA) Gert Thorhauge Andersen, (OO) Ole Olesen, (OP) Ove Pedersen, (PTR) Peter Markussen.


Tak til Carsten G. Laursen for fotos og gennemlæsning af artiklen.