Generalforsamling 2019 - DOF-Vestjylland

Årets Generalforsamling afholdes, som sædvanligt i Aulum Fritidscenter og datoen for 2019 udgaven bliver 22. januar kl. 19.00 og efter selve generalforsamlingen kan du glæde dig til et foredrag af Christian Hjort, om en spændende 4 ugers rejse til Australien.


Generalforsamlingen jvf. foreningens vedtægter:


§ 4 Generalforsamlingen

Generalforsamlingen er lokalafdelingens øverste myndighed.

Stk. 2
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af februar måned. Indvarsling sker mindst fire uger forinden i landsforeningens og lokalafdelingens medier. Dagsordenen skal omfatte følgende:

1. Valg af dirigent.
2. Beretning om lokalafdelingens virke
3. Fremlæggelse af revideret årsregnskab til godkendelse
4. Fremlæggelse af budget til godkendelse
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
6. Valg af revisor
7. Valg af medlemmer til DOF's repræsentantskab (i ulige år)
8. Forslag fra medlemmerne
9. Eventuelt

Stk. 3
Forslag skal fremsættes skriftligt og begrundet over for bestyrelsen senest tre uger før mødets afholdelse. Den samlede dagsorden med indkomne forslag offentliggøres i et af lokalafdelingens medier senest to uger før.


.... og efter selve Generalforsamlingen er der foredrag med Christian Hjort om Australien


Et (stort) hjørne af Australien

På 28 dage kørte vi (Else og jeg) 6.100 km fra Darwin i Northern Territory til Brisbane i Queensland, ofte ad uendelige, lange lige vej.
Christian Hjorth viser billeder af og fortæller om landet, naturen og især fuglene, men også om spændende mennekser, vi mødte.
De første 14 dage sneg temperaturen sig op på 41 grader om eftermiddagen, og soverummet var uden AC.
Vi fik store oplevelser med fuglene, og ikke mindst med Southern Cassowary – turens targetart nr. 1.