Arbejdspapir - Nationalpark Skjernå

Arbejdspapir

DOF og DN´s holdning til Nationalpark Skjern Å


Nationalparkens vigtigste formål er naturen

For DN og DOFer det allervigtigste, at forbedring og udvikling af naturen er det væsentligste formål med etableringen af Nationalpark Skjern Å, helt i overensstemmelse med formålsparagraffen i Lov om nationalparker (af 26.01.17). Her står der som de førstnævnte formål (vores fremhævelse):


§ 1. Lovens formål er ved oprettelse af nationalparker at
1) skabe og sikre større sammenhængende naturområder og landskaber af national og international betydning,
2) bevare og styrke naturens kvalitet og mangfoldighed,
3) sikre kontinuitet og muligheder for fri dynamik i naturen,
4) bevare og styrke de landskabelige og geologiske værdier,
5) bevare og synliggøre de kulturhistoriske værdier og mangfoldigheden i kulturlandskabet,
6) understøtte forskning og undervisning i områdernes værdier,
7) fremme befolkningens muligheder for at bruge og opleve naturen og landskabet,
8) styrke formidlingen af viden om områdernes værdier og udvikling,
9) understøtte en udvikling til gavn for lokalsamfundet, herunder erhvervslivet, med respekt for beskyttelsesinteresserne og
10) styrke bevidstheden om områdernes værdier gennem inddragelse af befolkningen i nationalparkers etablering og udvikling.
Det er således en afgørende forudsætning for DNs og DOFs anbefaling af etablering af en nationalpark, at der er gode muligheder for væsentlige forbedringer af naturindholdet, som grundlag for de øvrige målsætninger for udviklingen, dvs
-beskytte den eksisterende natur
-øge biodiversiteten i eksisterende naturområder gennem en målrettet pleje og forvaltning på baggrund af overvågning og forskning .
-genoprette og øge biodiversiteten i nye potentielle områder i nationalparken gennem en målrettet pleje og forvaltning på baggrund af overvågning og forskning .
-sikre at adgang og benyttelse i nationalparken sker under hensyntagen til beskyttelsen.
-friholde områder for adgang, jagt og andre forstyrrende aktiviteter


Omfang:

En forudsætning for at kunne fastholde og øge det samlede naturindhold og øge den biologiske mangfoldighed i nationalparken er efter DNs og DOFs mening, at den kommer til at omfatte store sammenhængende dele af Skjern Å vandsystemet med udgangspunkt i de 3 Natura 2000 områder Skjern Å N68, Ringkøbing Fjord incl Tipperhalvøen N69 og Borris Hede N69 og suppleret med tilliggende arealer og tilløb til Skjern Å og Ringkøbing Fjord.
Det er således afgørende for DN og DOF, at der kan opnås enighed om, at de 3 nævnte Natura 2000 områder indgår i nationalparken.
Det er også afgørende for DN og DOF, at tilstrækkeligt mange lodsejere er villige til at lade deres arealer omkring disse områder indgå i nationalparken, så den udgør en økologisk og landskabelig helhed.
For at nationalparken kan få en størrelse svarende til forventningerne i lovens §1,1 foreslår DN og DOF at udover de ovennævnte Natura 2000 områder, skal hele Skjern Å deltaet og de afvandede områder fra 1960-erne, som der indtil nu ikke er bygget på, Skjernådalen incl ådalens skrænter og nogle af de mindre tilstødende ådale med tilløb til Skjern Åen inddrages i nationalparken.
DN og DOF er åbne for udvidelser i forhold til ovennævnte, hvis der skulle være tilslutning til, at nationalparken kommer til omfatte flere Natura 2000 områder, offentlige arealer m.v. langs Vestkysten mod syd og nord eller Skjern Ådalen mod øst til åens kilder.


Krav til myndighederne:

Det er en forudsætning for DNs og DOFs anbefaling, at de offentlige myndigheder, som er ansvarlige for nationalparkens etablering og udvikling tilkendegiver, at de vil beskytte og udvikle naturen i nationalparken i overensstemmelse med nationalparklovens formål, både holdningsmæssigt i nationalparkbestyrelsen, i deres administration af arealerne og økonomisk.
Konkret betyder dette:
1) At Folketinget afsætter tilstrækkelige midler til Naturstyrelsen til pleje og etablering og vedligehold af faciliteter på de statsejede arealer, og sætter Naturstyrelsen i stand til opkøbe arealer til naturgenopretning i forbindelse med jordfordeling o.lign. DN og DOF ønsker, at Naturstyrelsen udvider de jagt- og forstyrrelsesfrie områder på de statslige arealer og opretter jagt- og forstyrrelsesfrie arealer, hvor jagt og færdsel bør undgås eller begrænses af hensyn til beskyttelsen af fuglelivet. Jagt og fiskeri udlejes til almene foreninger med fri medlemstegning.

2) At Forsvaret fortsætter sin hidtidige praksis for drift og vedligehold af hele Natura 2000 området. Forsvaret fortsætter med at åbne mere op for publikum, og udlejer jagt og fiskeri til almene foreninger med fri medlemstegning.

3) At Ringkøbing-Skjern Kommune forpligtiger sig til:

- ikke at udlægge nye byområder henholdsvis syd og nord for de nuværende udlagte byområder i Skjern og Tarm, tættere på og langs med ådalen i Borris og Vorgod-Barde

- ikke at udlægge nye områder til feriebebyggelse, oplevelsesanlæg og lignende

- ikke at tillade etablering af nyt erhvervsbyggeri og nye tekniske anlæg, herunder nye veje udover de allerede reserverede vejarealer, vindmøller, (el- og radiomaster) o.lign.

- ikke at tillade nye skovanlæg og beplantning, som kan hindre de frie udsyn over de åbne arealer og som kan skjule karakteristiske terrænformer som f.eks ådalskrænter

- ikke at tillade omlægning af beskyttede arealer, som ikke har været regelmæssigt omlagte i de sidste 7-10 år (hvert 7.- 10. år)

- ikke at tillade oprensning af beskyttede vandløb, som kan forringe den økologiske tilstand i vandløbet

- at pleje §3 og privatejede fredede arealer, så deres biologiske kvalitet forbedres


Konklusion / Sammenfatning


I debatten har der været forslag fremme om, at Nationalpark Skjern Å alene kommer til at bestå af Natura 2000 områderne omkring Skjern Å samt Borris Hede. DN og DOF vil ikke støtte det forslag, da vi ikke mener, der er nok natur-perspektiv i det.
Nationalparken skal indeholde yderligere arealer udenfor de tre Natura 2000 områder, hvor der er mulighed for at udvikle naturindholdet. Desuden skal nationalparken være væsentlig større end disse Natura 2000 arealer, hvis den skal kunne leve op til nationalparklovens formålsparagraf om, at den skal "skabe og sikre større sammenhængende naturområder og landskaber af national og international betydning."
For at kunne anbefale en nationalpark mener DN og DOF, at Nationalpark Skjern Å bør bestå af mindst følgende elementer:
1) Natura 2000 området Ringkøbing Fjord, inklusive Tipperhalvøen og Nymindestrømmen (Natura 2000 område N69, H62, F43)

2) Natura 2000 området Skjern Å (Natura 2000 område N68, H 61, F118 (ved revision af N2000 arealerne)

3) Natura 2000 området Borris Hede (Natura 2000 område N 67, H60, F37).

4) Hele Skjern Å deltaet, de afvandende områder fra 1960-erne og Skjern Å dalen med dens skrænter til Arnborg (incl Skjern Å forvirringen)


Tilføjelse: DN og DOF's holdning til andre Nationalpark forslag.

For år tilbage har det været forslået at skabe en vestjysk nationalpark fra og med Skallingen og hele vejen op langs vestkysten, inklusive Filsø til og med Ringkøbing Fjord, Skjern Å til og med Borris Hede og Vest Stadil Fjord. Det forslag ser DN og DOF som spændende og perspektivrigt. Det vil kunne blive en vestkyst nationalpark

I debatten har en å national park fra Skjern Å´s udspring til Vesterhavet incl naturmæssigt væsentlige tilløb til Skjern Å været nævnt. DN og DOF vil afvente et mere konkret forslag herom.