Hjælp Vådområderne - Birdlife opfordrer os til at støtte kampagnen!

DOF BirdLife deltager i kampagnen #ProtectWater, som vil bevare EU's vandrammedirektiv intakt og ambitiøs til gavn for både mennesker, natur og millioner af vandfugle.

De danske vådområder er nogle af de vigtigste i verden, når det gælder raste- og fourageringsområder for en lang række vadefuglearter, lappedykkere, andefugle og vandhøns. Det samme gælder vådområder andre steder i Europa, som generelt indeholder stor artsrigdom.


            Områderne er fortsat under beskyttelse af EU's vandrammedirektiv, som anses for én af de vigtigste stykker miljølovgivning, der nogensinde er vedtaget i EU!


Desværre har EU Kommissionen valgt at åbne op for en revision af direktivet, som kan føre til forringelser af vandbeskyttelsen. Uden de ambitiøse mål i Vandrammedirektivet vil EU-regeringer hverken have incitament eller forpligtelse til at bevare eller forbedre vores vandøkosystemer.


Vandrammedirektivet er i øjeblikket i offentlig høring, og sammen med 100 andre organisationer arbejder vi på, at få så mange personer som muligt til at deltage i høringen.

Det er ganske simpelt at deltage. Man trykker her Protectwater  og skriver blot sit navn og e-mail  - så sendes et automatisk høringssvar til Kommissionen.


Mange Tak for hjælpen!