Angivelse af redetræer til Naturstyrelser og kommuner.

I "Bekendtgørelse om fredning af visse dyre- og plantearter og pleje af tilskadekommet vildt" står anført:

§ 6. Kolonirugende fugles redetræer må ikke fældes i perioden 1. februar-31. juli.


Stk. 2. Rovfugles og uglers redetræer må ikke fældes i perioden 1. februar-31. august, jf. dog stk. 3.
Stk. 3. Ørnes, sort storks og rød glentes redetræer må ikke fældes.
Stk. 4. Hule træer og træer med spættehuller må ikke fældes i perioden 1. november-31. august.
Stk. 5. Digesvalereder må ikke ødelægges i perioden 1. april-31. august.


Ovenstående bekendtgørelse er møntet på Naturstyrelsen, som administrerer denne via styrelsens redetræspolitik af 2. maj 2017 for Naturstyrelsens arealer • Særlig fokus på havørn, kongeørn, fiskeørn, rød glente og sort stork.

Kommunerne har et lignende meddelelsessystem.

Indput til ovenstående er en del af ministeraftalen mellem Naturstyrelsen og DOF. Det er derfor vores opgave/pligt i lokalforeningerne at meddele vores obs. og viden om redetræer til nærmeste Naturstyrelse på Naturstyrelsens arealer og til kommunerne på kommunernes arealer.

En række arter skovfugle kræver særlig opmærksomhed, jf. tabel 1, der løbende opdateres i samarbejde med DOF.

Tabel 1. Arterne i kolonne 1 er særligt følsomme, sjældne og sårbare. Arter i kolonne 2 er arter, hvor de særlige beskyttelsesovervejelser kan gøres hvis redetræet/- stedet er særligt sårbart for forstyrrelser. For arterne i kolonne 3 kan dele af de særlige tiltag være relevante, hvis der ellers er væsentlig risiko for forstyrrelser. Kolonne 4 og 5 er de arter, hvor de grundlæggende retningslinjer med 20 m beskyttelseszone alene gælder.

1

2

3

4

5

Fiskeørn Stor

Hornugle

Perleugle

Hedelærke

Skovhornugle

Havørn

Vandrefalk

Fiskehejre

Lille Flagspætte

Spurvehøg

Kongeørn

Hvepsevåge

Grønspætte

Huldue

Vendehals

Rød Glente

Lærkefalk


Musvåge

Isfugl

Sort Stork

Duehøg


Natravn

Mellemflagspætte


Sortspætte


Ravn

Natugle


Trane


Rødr. Tornskade

Stor Flagspætte
Skarv

Tårnfalk


Det gælder derfor for ovenstående arter at meddele henholdsvis Naturstyrelsen og Kommunernes natur- og miljøafdeling på hvilke koordinater en rede er observeret.

Meddelelsen kan foretages af den enkelte eller gennem caretakeren for det pågældende område.

Oplysningen administreres herefter videre via "Pas på kort" til maskinføreren/skovarbejderen således at de ikke fældes eller beskadiges.


På dette link står anført Miljøstyrelsens notat:


DOF-Vestjylland refererer til 3 lokale enheder af Naturstyrelsen:

NST-Vestjylland

NST-Midtjylland

NST-Blaavandshuk


Hertil kommer 6 kommuner.

Samme regler må gælde for private skove. Her må man meddele sig til ejeren.