Til deltagere i ynglefugleprojektet Atlas lll og til andre interesserede til orientering.

Kære aktive i ATLAS lll:
Vores aktive deltagelse i Atlas lll er nu afsluttet. Tiden udløb den 1. marts og der resterer nu kun at få valideret sine observationer.


FRISTER FOR INDTASTNING AF ATLAS-OBSERVATIONER

HUSK, at der er fastsat en frist til den 1. maj 2018 for indtastning af følgende typer af observationer i atlasbasen:
- Vinter-TTT
- bearbejdninger af de 18 arter, såvel for kvadratansvarlige som for artseksperter
- Alle øvrige almindelige observationer
- Validatorers og kvadratansvarliges angivelse af observationer som sat til behandling


Det næste års tid anvendes i "Fuglenes hus" til statistisk bearbejdning og udgivelse af resultaterne i bogform "De danske ynglefugles udbredelse".


Ser vi tilbage på de 4 års Atlasarbejde i Dof Vestjylland må koordineringsudvalget konstatere, at det er gået over al forventning. Vi har fået dækket alle vore 237 kvadrater med kvadratansvarlige. Og tak for det hvad enten man har taget et eller 10 kvadrater. Omkring 100 deltagere har været aktive heri og summeret op er timer i felten betragteligt højt.

Også Time Tælle Turene er i høj grad dækket, idet ud af 618 ture er kun 7 ture ikke gennemført, hvilket svarer til 98,9 % dækning. Meget tilfredsstillende for vores lokalafdeling.


I koordinatudvalget havde vi jo nok forventet et vist arbejdspres hen over periode og især i opstarten. Sådan er det ikke gået – panikken udeblev. Efter et par kurser var opgaven forstået, fuglefolket var trådt i karakter og ikke mindst - indberetningssystemet fungerede fra dag 1. Havde der været bøvl med forståelsen eller med indberetningsskemaerne havde vi nok hørt om det!


Resultatmæssigt har vi kun lidt at kunne meddele. I "Fuglenes hus" har man ikke kunnet levere sjove tal for lokalforeninger. Men på deres hjemmeside  kan forløbige resultater på landsplan opsøges. Samme tendens kan antagelig gælde for Dof Vestjylland.


Herunder vises en grafisk fremstilling af antal ynglearter i Dof Vestjyllands kvadrater:
Antal arter/kvadrat

Mulig

Sands.

Sikker

I alt

Sand. + sikker i % af alle

Gennemsnit

6,9

30,1

28,7

65,7

89%

Max.

0

50

66

107

100%


Som det ses har vi kun få kvadrater med over 100 arter med et gennemsnit på 66 arter/kvadrat.


Der vil således ikke blive afholdt et afsluttende Atlas møde her i lokalafdelingen. Vi må se hvad der kommer fra centralt hold og kan eventuelt ved et senere arrangement i Dof Vestjylland præsentere lokale resultater og tendenser.


Derfor skal der takkes af fra bestyrelse og udvalg for et veludført stykke Atlasarbejde, som vi kan være rigeligt bekendt og tak til alle, som har ydet mange timer i felten og ved tasterne.


Samtidig er det vores håb, at aktørerne har fået en god oplevelse i felten. Måske er vi blevet lidt klogere på arterne, deres yngleforekomst og antal. Ikke mindst har Time Tælle Turene været en fornyelse og fornøjelse og har været en ny måde at gå i felten på.


Med venlig hilsen
Bestyrelsen og koordinatorudvalget