Referat af DOF Vestjylland generalforsamling den 23. januar 2018


DOF-Vestjyllands generalforsamling blev afholdt tirsdag den 23. januar 2018 i Aulum, med 44 fremmødte deltagere der foruden selve generalforsamlingen efterfølgende hørte et rigtigt fint foto foredrag fra Canada med Allan Kjær Villesen.


Beretningen for 2017 kan læses i Nyhedsbrev nr. 2/2018

Referat fra generalforsamlingen kommer herunder:


1. Valg af dirigent

Ad.1.
Lars Holm Hansen bød velkommen.
Bestyrelsen foreslog Ingerid Elmquist som dirigent.
Ingerid Elmquist startede med at konstatere at generalforsamlingen var lovlig varslet i henhold til foreningens vedtægter.


2. Beretning om afdelingens virksomhed i det forløbne år

Ad.2.
Lars Holm Hansen fremlagde beretningen om afdelingens virksomhed i det forløbne år.
Beretningen blev taget til efterretning.


3. Forelæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse

Ad.3.
Kasserer Ole Amstrup fremlagde årsregnskabet.
En mødedeltager nævnte at foreningen har en stor formue. Hun mener, at disse penge skulle bruges / "ud at arbejde" til gavn for foreningens medlemmer.
En anden mødedeltager nævnte, at vi havde fået en fin forrentning af foreningens indestående.
Årsregnskabet godkendt.
Endvidere orienterede Ole Amstrup om Forlaget DOF-Vestjylland regnskab for 2017.


4. Fremlæggelse af budget til godkendelse

Ad.4.
Kasserer Ole Amstrup fremlagde budgettet for 2018.
Budgettet for 2018 godkendt.


5. Valg til bestyrelsen

Ad.5.
• Lars Holm Hansen
• Poul Krag
• Gert Thorhauge Andersen
• Kirsten Henriksen
Ovenstående blev alle genvalgt.
Svend Aage Knudsen blev genvalgt, som suppleant til bestyrelsen.


6. Valg til revisor

Ad.6.
Laurids E. Andreassen blev genvalgt.


7. Forslag til beslutning

Ad.7.
Ingen indkomne forslag.


8. Eventuelt

Ad.8.
A) Jonna Odgaard uddelte pjecer om ulve til alle interesseret.
Pjecen er udarbejdet af Danmarks Naturfredningsforening.
Hun fortalte at de vestjyske ulve har brug for opbakning / positiv omtale.
Hun opfordrede os til at gå aktivt ind i debatten om ulve, som lige nu foregår i medierne.
B) Poul Krag gjorde opmærksom på for vores medlemstur til Vejlerne lørdag den 26. maj og
Fuglens Dag søndag den 27. maj.
C) Ole Amstrup orienterede om den kommende weekends landsdækkende ørnetælling.Referent: Lars Møgeltoft Poulsen